آدرس تلگرام اختصاصی
 
golbargaval@
 
 
برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تولد های 96
 
تکالیف
 
تکلیف
چهارشنبه                          کلاس خانم وکیلی                                    97/08/23
پیک آدینه داده شد 
در منزل دیکته و رواتخوانی تمرین شود . 
چهارشنبه                          کلاس خانم حامدی                                   97/08/23
 
املا نوشته شود . 
روانخوانی تمرین شود . 
در دفتر مشق 5 خط عدد 1 بنویسید . 
با مقوا در رنگ تر کیب درست شود . 
 
 
سه شنبه                          کلاس خانم وکیلی                                    97/08/22
 
8 خط سرمشق در دفتر داده شده . 
دیکته در منزل تمرین شود .  
 
 
سه شنبه                          کلاس خانم حامدی                                    97/08/22
املا نوشته شود . 
روانخوانی تمرین شود . 
 
 
دوشنبه                          کلاس خانم وکیلی                                    97/08/21
8 خط سرمشق داده شد .
دیکته در منزل تمرین شود .
دوشنبه                          کلاس خانم حامدی                                    97/08/21
 
8 خط سرمشق داده شد .
دیکته در منزل تمرین شود .
 
 
یکشنبه                          کلاس خانم وکیلی                                     97/08/20
 
 
8 خط سرمشق داده شد .
دیکته در منزل تمرین شود .
 
 
یکشنبه                          کلاس خانم حامدی                                    97/08/20
 
8 خط سرمشق داده شد .
دیکته در منزل تمرین شود .
 
 
 
 
 
شنبه                          کلاس خانم وکیلی                                        97/08/19
8 خط سرمشق داده شد .
دیکته در منزل تمرین شود .
 
شنبه                          کلاس خانم حامدی                                       97/08/19
 
0202472388
8 خط سرمشق داده شد .
دیکته در منزل تمرین شود .