دبستان دخترانه گلبرگ
تکالیف   
 
چهارشنبه                                خانم حامدی                           97/11/10
دیکته و روانخوانی تمرین شود .
پیک آدینه حل شود .
 
چهار شنبه                                خانم وکیلی                           97/11/10
 
یکبار از روی درس ( مهتاب ) بنویسید
دیکته تمرین شود .
 
سه شنبه                                خانم حامدی                           97/11/9
 
یک صفحه از درس جدید سرمشق داده شد .
دیکته و روانخونی تمرین شود .
 
سه شنبه                                خانم وکیلی                           97/11/9
 
یک صفحه از درس جدید سرمشق داده شد .
دیکته و روانخونی تمرین شود .
 
 
 
 
 
دوشنبه                                خانم حامدی                           97/11/8
املا از کلمات اُ بنویسید .
روانخوانی از داستان هاکلمات را در ذهن تثبیط می کند .
از 0 تا 50 بنویس ده تایی رنگی نوشته شود .
لطفا دسته های ده تایی درست کنید .
 
دوشنبه                                  خانم وکیلی                           97/11/8
 
یک صفحه سرمشق داده شد .
دیکته و روانخوانی تمرین شود .
 
یکشنبه                                   خانم حامدی                         97/11/7
 
از کلمات اُ استثنا یک صفحه جمله سازی انجام بده
روانخوانی تمرین شود . مخصوصا اُ استثنا
 
یکشنبه                                   خانم وکیلی                          97/11/7
 
یک صفحه از درس جدید نوشته و دیکته و روانخوانی در منزل تمرین شود .
 
 
شنبه                                   خانم حامدی                      97/11/6
 
کلمات اُ استثنا درشت نوشته شود و روی دیوار اتاق بجسبانید .
املا نوشته شود .
کلمات کلاس نوشته شود .
 
 
شنبه                                   خانم وکیلی                        97/11/6
 
 
یک صفحه از درس جدید نوشته شود .
دیکته و روانخوانی نوشته شود .