آدرس تلگرام اختصاصی
 
golbargaval@
 
 
برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تصویر گردان
 
تکالیف
 
تکلیف
چهار شنبه                                  کلاس خانم حامدی                  97/02/26
 1. املا تخته ای گفته شد .
 2. جمله سازی کار شد .
 3. روانخوانی پرسش بعمل آمد .
 4. کتاب داستان توسط دانش آموزان خوانده شد .
 5. ارزیابی فارسی انجام شد .
 6. ریاضی یکی و ده تایی روی تخته کار شد .
چهار شنبه                                   کلاس خانم وکیلی                  97/02/26
 1. فارسی : از روی کتاب روانخوانی شد .
 2. دانش آموزان از روی کتاب قصه هایشان روانخوانی کردند .
 3. کوئیز فارسی داده شد .
 4. پیک آدینه داده شد .
 5. ریاضی : عدد نویسی - جمع و تفریق دو رقمی - یکی و ده تایی - تمرین شد .
 6. کتاب کار گل واژه تمرین شد .
سه شنبه                                      کلاس خانم حامدی                  97/02/25
 1. جمله سازی کار شد . 
 2. املا گفته شد . 
 3. کوئیز فارسی داده شد . 
 4. روانخوانی پرسش بعمل آمد . 
 5. کوئیز ریاضی داده شد و ارزیابی گرفته شد . 
سه شنبه                                      کلاس خانم وکیلی                  97/02/25
 1. فارسی : از روی کتاب روانخوانی شد . 
 2. دیکته روی تخته ای گفته و جمله سازی تمرین شد . 
 3. یک صفحه از درس ( پیامبر مهربان ) برای منزل داده شد . 
 4. ریاضی : عدد نویسی با عدد و حروف - مسئله ها ی جمع و تفریق دو رقمی - تمرین شد و در کتاب کار گل واژه تمرین شد . 
 
دوشنبه                                      کلاس خانم حامدی                  97/02/24
 1. کوئیز فارسی و فرم پذیرش و حروف الفبا و حروف های عربی داده شد.
 2. گل واژه کار شد و رفع اشکال شد . 
 3. روانخوانی با کتاب های داستان دانش آموزان تمرین شد . 
دوشنبه                                      کلاس خانم وکیلی                  97/02/24
 1. فارسی  : آزمون فارسی بصورت کتبی و شفاهی برگزار شد . 
 2. دیکته روی تخته گفته شد . یک صفحه تکلیف منزل از درس مرغابی و لاک پشت گفته شد . 
 3. ریاضی : آزمون ریاضی برگزار شد . 
 4. کتاب کار گل واژه تمرین شد . 
یکشنبه                                      کلاس خانم حامدی                  97/02/23
 1. ریاضی گل واژه کار و رفع اشکال شد .
 2. روانخوانی پرسش بعمل آمد .
 3. املا تخته ای گفته شد .
 4. تمرین شعر الفبا انجام شد .
یکشنبه                                        کلاس خانم وکیلی                97/02/23
 1. فارسی : از روی 5 درس آخر کتاب روانخوانی شد .
 2. آخرین دیکته گفته و تصحیح شد . کوئیز فارسی داده شد .
 3. یک صفحه جمله سازی برای منزل داده شد .
 4. ریاضی : کوئیز ریاضی داده شد .
 5. کتاب کار گل واژه تمرین شد .
 
شنبه                                          کلاس خانم حامدی                  97/02/22
 1. آزمون فارسی : بصورت شفاهی و کتبی همراه با دیکته ی تصویری و جمله سازی برگزار شد .
 2. یک صفحه تمرین جمله سازی برای منزل داده شد .
 3. آزمون قلم کاغذی ریاضی برگزار شد .
 4. در کتاب کار ( گل واژه تمرین شد )
 شنبه                                          کلاس خانم وکیلی                  97/02/22
 1. آزمون فارسی : بصورت شفاهی و کتبی همراه با دیکته ی تصویری و جمله سازی برگزار شد .
 2. یک صفحه تمرین جمله سازی برای منزل داده شد .
 3. آزمون قلم کاغذی ریاضی برگزار شد .
 4. در کتاب کار ( گل واژه تمرین شد )
چهار شنبه                                   کلاس خانم حامدی                  97/02/19
 1. اردوی پارک بانوان
چهار شنبه                                   کلاس خانم وکیلی                 97/02/19
 1. اردوی پارک بانوان
سه شنبه                                      کلاس خانم حامدی                  97/02/18
 1. املای تصویری گفته شد .
 2. روانخوانی تمرین شد و پرسش بعمل آمد .
 3. گل واژه ریاضی رفع اشکال شد .
 4. داستان گویی دانش آموزان مورد تحلیل قرار گرفت .
 5. جمله سازی تمرین شد .
سه شنبه                                      کلاس خانم وکیلی                  97/02/18
 1. فارسی : روانخوانی دوره شد . شعر الفبا حفظ شد .
 2. دیکته روی تخته گفته شد .
 3. کوئیز فارسی داده شد و یک صفحه جمله سازی برای تکلیف شب داده شد .
 4. ریاضی : جمع و تفریق با استفاده از محور و چوب خط و اشکال هندسی تمرین شد و در کتاب گل واژه تمرین شد .
 5. علوم دوره و پرسش و پاسخ شد .
دوشنبه                                      کلاس خانم حامدی                  97/02/17
 1. املا تصویری انجام شد .
 2. ریاضی گل واژه تمرین شد و رفع اشکال شد .
 3. داستانخوانی برگزار شد .
 4. روانخوانی پرسش بعمل آمد .
 5. تکلیف املا دوره ای کار شود
 6. روانخوانی با کتاب داستان تمرین شود .
دو شنبه                                      کلاس خانم وکیلی                 97/02/17
 1. فارسی : دیکته تصویری و دیکته ی خوشه ای گفته شد .
 2. کوئیز فارسی داده و روانخوانی شد .
 3. تکلیف منزل یک صفحه جمله سازی داده شد .
 4. ریاضی : آزمون قلم کاغذی برگزار شد .
 5. کتاب گل واژه تمرین شد .
 
یکشنبه                                      کلاس خانم حامدی                  97/02/16
 1. جمله سازی کار شد .
 2. املا خوشه ای گفته شد . رفع اشکال روی تخته انجام شد .
 3. ریاضی گل واژه کار شد . رفع اشکال شد .
 4. داستان گویی تمرین شد .
یکشنبه                                      کلاس خانم وکیلی                   97/02/16
 1. فارسی : 5 درس آخر کتاب دوره شد .
 2. آزمون قلم کاغذی فارسی و دیکته ی تصویری برگزار شد .
 3. تکلیف منزل یک صفحه جمله سازی داده شد .
 4. ریاضی : آزمون قلم کاغذی برگزار شد .
 5. کتاب کار گل واژه تمرین شد .
شنبه                                        کلاس خانم حامدی                    97/02/15
 1. جمله سازی کار شد .
 2. املا دوره ای گفته شد .
 3. رفع اشکال روی تخته انجام شد .
 4. گل واژه روی تخته انجام شد و رفع اشکال شد .
 5. تکلیف : از درس غ و ظ املا بنویس .
 6. روانخوانی تمرین شد .
 شنبه                                      کلاس خانم وکیلی                      97/02/15
 1. جمله سازی کار شد .
 2. املا خوشه ای گفته شد . رفع اشکال روی تخته انجام شد .
 3. روانخوانی پرسش بعمل آمد .
 4. ریاضی گل واژه کار شد .
 5. داستان گویی کار شد .
 
سه شنبه                                کلاس خانم حامدی                    97/02/11
 1. املای تصویری گرفته شد .
 2. روانخوانی پرسیده شد .
 3. ریاضی : گل واژه تمرین شد ( مسئله ها ، عدد نویسی ، ساعت ، شکل های هندسی )توضیح داده شد .
 4. جمله سازی تمرین شد .
 5. تکلیف : یک کتاب داستانی بخوانید ، فردا در کلاس برای بچه ها قصه هایش را بگویید . 
 6. کلمات تشدید - ص و ذ جمله بسازید .
 
سه شنبه                                کلاس خانم وکیلی                      97/02/11
 1. فارسی : دوره و روانخوانی شد .
 2. کوئیز فارسی داده شد .
 3. آزمون دیکته برگزار شد .
 4. پیک آدینه داده شد .
 5. ریاضی : آزمون ریاضی برگزار شد .
 6. کتاب کار ( گل واژه ) تمرین شد .
 
دوشنبه                                کلاس خانم حامدی                      97/02/10
 1. روانخوانی دوره ای پرسش بعمل آمد و بسیار رضایت بخش بود .
 2. املا ی خوشه ای گفته شد . جمله سازی با اشکالات دانش آموزان انجام شد .
 3. کوئیز ریاضی و فارسی داده شد .
 4. رفع اشکال ریاضی و املا روی تخته انجام شد .
 5. تکلیف :از درس ( ث و ح ) املا بنویسید و روانخوانی کار کنید .
دوشنبه                                 کلاس خانم وکیلی                      97/02/10
 1. فارسی : دروس نیایش و روباه و خرس و چهارفصل روانخوانی شد .
 2. دیکته روی تخته ای گفته شد
 3. یک صفحه جمله سازی برای تکلیف منزل داده شد .
 4. ریاضی : مسئله های جمع و تفریق عدد نویسی با عدد و حروف و تمرینات کتاب کار ( گل واژه ) تمرین شد .
 
   یکشنبه                                کلاس خانم حامدی                      97/02/09
 1. املا دوره ای گفته شد .
 2. روی تخته رفع اشکال شد .
 3. گل واژه کار شد ، لطفا 5 صفحه از آن کامل شود .
 4. روانخوانی دوره ای پرسش بعمل آمد .
 5. جمله سازی کار شد .
 6. دوره ی علوم از اول کتاب انجام شد با استفاده از فیلم
 7. تکلیف: روانخوانی املا از درس ذال و عین تمرین شود . ( املا بنویسید )
 
   یکشنبه                                کلاس خانم وکیلی                       97/02/09
 
 
 
          شنبه                                کلاس خانم وکیلی                    97/02/08
 1. فارسی : درس ( چهار فصل ) از روی کتاب روانخوانی شد .
 2. دیکته بصورت دوره گفته شد و در کتاب نگارش تمرین شد  .
 3. تکلیف منزل یک صفحه از ( چهار فصل ) داده شد .
 4. ریاضی : کتاب کار ( گل واژه )تمرین شد .
 5. تم 25 تدریس و تمرین شد .
     شنبه                                کلاس خانم حامدی                      97/02/08
 1.  مسئله های نا مفهوم در کتاب تمرین شد .
 2. املای خدا حافظی گفته شد .
 3. روانخوانی پرسیده شد .
 4. کوئیز ریاضی گرفته شد .
 
 
چهار شنبه                                کلاس خانم وکیلی                    97/02/05
 1. فارسی : دوره و روانخوانی شد .
 2. دیکته روی تخته گفته و جمله سازی تمرین شد .
 3. پیک آدینه داده شد .
 4. ریاضی : جمع عدد های دو رقمی بااستفاده از ابزار کمک آموزشی و با استفاده از تخته ی هوشمند تمرین شد .
 
چهارشنبه                              کلاس خانم حامدی                    97/02/05
 1. املا گفته شد .
 2. جمله سازی رئی تخته کار شد .
 3. کتاب ریاضی به پایان رسید و. گل واژه بررسی شد .
 4. روانخوانی دوره ای پرسش بعمل آمد .
 5. تکلیف املا از درس تشدید و صدای موج
 6. روانخوانی از همین دو درس تمرین شود .
 
سه شنبه                                کلاس خانم وکیلی                    97/02/04
 1. فارسی از روی کتاب دوره و تمرین و روانخوانی شد .
 2. دیکته روی دفتر و تخته گفته شد .
 3. دو صفحه در نگارش نوشته شد .
 4. تکلیف منزل از درس ظ داده شد .
 5. ریاضی : عدد نویسی با حروف و عدد - مسئله های جمع و تفریق با استفاده از چوب خط و محور اعداد و اشکال هندسی تمرین و دوره شد .
سه شنبه                                کلاس خانم حامدی                 97/02/04
 1. املا گفته شد .
 2. درس آزاد کتاب فارسی کامل شد .
 3. ریاضی تم 25 تدریس و تمرین شد .
 4. روانخوانی پرسش بعمل آمد .
 5. تکلیف املا از درس ظ بنویسید .
 6. فردا املا گفته خواهد شد .
 7. روانخوانی از درس مثل خورشید ارزیابی خواهد شد .
 
دوشنبه                                کلاس خانم وکیلی                    97/02/03
 1. فارسی : نشانه ی ظ تمرین و تکرار شد .
 2. از روی کتاب روانخوانی و در نگارش تمرین شد .
 3. کوئیز فارسی داده شد .
 4. یک صفحه تمرین از روی کتاب درس ظ برای منزل داده شد .
 5. ریاضی : عدد نویسی با حروف و عدد - مسئله های جمع و تفریق - تمرین شد .
 6.  
دوشنبه                                کلاس خانم حامدی                 97/02/03
 1. نگارش 3 درس ظ کامل شد
 2. ریاضی : تمرین و تدریس شد .
 3. املا گفته شد .
 4. مشکلات املا انفرادی روی تخته بر طرف شد .
 5. علوم : دوره ای پرسش بعمل آمد .
 6. تکلیف : درس مرغابی و لاک پشت املا گفته شد .
 7. فردا املا گفته خواهد شد .
 8. روانخوانی درس ع ارزیابی می شود .
 
یکشنبه                                کلاس خانم وکیلی                    97/02/02
 1. نشانه ی ظ تدریس و تمرین و روانخوانی شد .
 2. صامت ومصوت ترکیب و کلمه سازی و جمله سازی شد .
 3. دیکته گفته و تصحیح شد . تکلیف منزل از درس ظ داده شد .
 4. ریاضی : کوئیز ریاضی بصورت آزمون برگزار شد .
 5. عدد نویسی تمرین شد .
 
 
یکشنبه                             کلاس خانم حامدی                   97/02/02
 1. فارسی از روی کتاب روانخوانی و دوره شد .
 2. نگارش دو درس کامل شد .
 3. دیکته روی تخته گفته شد .
 4. ریاضی : عدد نویسی با حروف و عدد تمرین شد .
 5. تکلیف منزل از درس ظ یک صفحه داده شد .
 
 
 شنبه                                کلاس خانم وکیلی                    97/02/01
 
 1. فارسی: از روی کتاب و پلی کپی ها ی روانخوانی دور و تمرین شد .
 2. دیکته گفته شد . تکلیف منزل از نشانه ی ( غ ) داده شد .
 3. ریاضی تم 23 و 24 با استفاده از تخته هوشمند دوره و تمرین شد.
 4. علوم : درس ( از گذشته تا آینده ) پرسش و پاسخ شد .
شنبه                                کلاس خانم حامدی                    97/02/01
 1. تدریس حرف ظا انجام شد .
 2. نگارش یک درس کامل شد .
 3. عدد نویسی تمرین شد .
 4. روانخوانی دوره ای درس ذال انجام شد .
 5. جمله سازی با کلمات جدید تمرین شد .
 6. تکلیف منزل یک بار از درس جدید بنویسید املا نیز نوشته شود
 
 
چهار شنبه                                کلاس خانم وکیلی           97/01/29
 
 1. فارسی : از تمام دروس خوانده شده و روانخوانی و دوره شد .
 2. دو صفحه در نگارش نوشته و تمرین شد .
 3. دیکته روی تخته گفته و پیک آدینه داده شد .
 4. ریاضی :تم24 با استفاده از تخته ی هوشمند تمرین شد .
 5. کوئیز ریاضی داده شد .
 
چهار شنبه                                کلاس خانم حامدی           97/01/29
 
 1. درس ذ تمرین شود . ارزیابی انجام خواهد گرفت .
 2. املا گفته شد . نگارش 3 کامل شد .
 3. روانخوانی پرسش بعمل آمد. هر روز تکرار خواهد شد .
 4. ریاضی تمرین و تدریس شد .
 5. جمله سازی کار شد .
 6. کوئیز ریاضی و فارسی رو تخته توضیح داده شد .
 
سه شنبه                                    کلاس خانم وکیلی          97/01/28
 
 1. فارسی : نشانه ی غ تدریس و تمرین و روانخوانی شد .
 2. دیکته گفته و کوئیز فارسی داده شد .
 3. یک صفحه تکلیف منزل از درس جدید داده شد .
 4. ریاضی : تم24 کامل تدریس و تمرین شد و کوئیز ریاضی داد شد .
 5. علوم : از تمام دروس خوانده شدوپرسش و پاسخ شد .
سه شنبه                                    کلاس خانم حامدی           97/01/28
 
 1. دوره ی روانخوانی و املا انجام شد .
 2. نگارش دو کامل شد
 3. کوئیز ریاضی گرفته شد
 4. املا گفته شد
 5. ریاضی تم 24 تدرییس و تمرین شد .
 6. درس ص تمرین شد ارزیابی انجام خواهد گرفت .
دوشنبه                                    کلاس خانم وکیلی          97/01/27
 
 1. فارسی : از روی کتاب روانخوانی و دوره شد .
 2. دو صفحه در نگارش نوشته شد . دیکته ی تصویری داده و تصحیح شد .
 3. تکلیف منزل از نشانه ی ط داده شد .
 4. ریاضی : کوئیز ریاضی داده و تصحیح شد .
 5. 2 صفحه از تم 24 تدریس و تمرین شد .
دوشنبه                                    کلاس خانم حامدی           97/01/27
 
 1. تدریس حرف (غ) انجام شد .
 2. نگارشض یک کامل شد .
 3. روانخوانی از تک تک دانش آموزان پرسش بعمل آمد
 4. جمله سازی با کلممات جدید انجام شد .
 5. ریاضی تم 24 تمرین و تکرار شد .
 6. علوم دوره شد .
یکشنبه                                      کلاس خانم وکیلی          97/01/26
 1. فارسی : از روی کتاب روانخوانی و دوره شد .
 2. دیکته روی تخته گفته و کوئیز فارسی همراه با دیکته تصویری داده شد .
 3. تکلیف منزل یک صفحه جمله سازی داده شد .
 4. ریاضی : کوئیز ریاضی داده و دوره تمرین شد .
 5.  
 یکشنبه                                    کلاس خانم حامدی           97/01/26
 1. روانخوانی تمرین شود .
 2. املا گفته شد .
چهار شنبه                             کلاس خانم وکیلی                97/01/22
 1. فارسی : نشانه ی (ط) تدریس و تمرین و رانخوانی شد .
 2. کتاب فارسی دوره و روانخوانی شد با استفاده از تخته ی هوشمند.
 3. یک صفحه تکلیف شب از روی کتاب درس (ض) گفته شد .
 4. ریاضی : آزمون قلم کاغذی ریاضی برگزار و تصحیح شد .
 5. علوم : از درس آهنربا با استفاده از ابزار کمک آموزشی پرسش و پاسخ شد .
 
چهار شنبه                             کلاس خانم حامدی              97/01/22
 
 1. املا دفتری گفته شد .
 2. نگارش 3 درس ط کامل شد .
 3. کوئیز ریاضی داده شد .
 4. روانخوانی پرسش بعمل آمد .
 5. جمله سازی کار شد .
 
سه شنبه                                   کلاس خانم وکیلی            97/01/21
 1. فارسی : نشانه ی ( ط) تدریس و تمرین شد .
 2. کتاب فارسی دوره و روانخوانی شد با استفاده از تخته های هوشمند .
 3. یک صفحه تکلیف شب از روی کتاب درس ( ضـ ض ) گفته شد .
 4. ریاضی : آزمون قلم کاغذی ریاضی برگزار و تصحیح شد .
 5. علوم : از درس آهنربا با استفاده از ابزار کمک آموزشی پرسش و پاسخ شد .
 
سه شنبه                                   کلاس خانم حامدی             97/01/21
 
 
دوشنبه                                   کلاس خانم وکیلی              97/01/20
1- فارسی : از روی کتاب روانخوانی و تمام دروس دروه شد .
2- دیکته در دفتر گفته و تصحیح شد . پلی کپی از درس ( صـ ص ) برای منزل داده شد .
3- ریاضی : تم 22 و 23 بطور کامل با استفاده از تخته هوشمند  دوره و تمرین شد .
 
دوشنبه                                   کلاس خانم حامدی              97/01/20
1- تدریس حرف  ( ط ) انجام شد .
2- نگارش یک کامل شد .
3- با ترکیب  و کلمات جدید جمله سازی شد .
4- ریاضی پرسش بعمل آمد .
5- روانخوانی پرسش بعمل آمد .
یکشنبه                                   کلاس خانم وکیلی              97/01/19
1- فارسی : آزمون فارسی همراه با دیکته ی تصویری برگزار شد .
2- از روی کتاب روانخوانی و در نگارش انجام شد .
3- ریاضی : تم 23 کامل تدریس و تمرین شد .
4- تکلیف منزل یک صفحه جمله سازی داده شد .
 
یکشنبه                                   کلاس خانم حامدی              97/01/19
1- نگارش دو درس (ضـ ض ) کامل شد .
2- کوئیز فارسی و ریاضی انجام شد .
3- روانخوانی و جمله سازی پرسش بعمل آمد .
4- ریاضی تم 23 تمرین شد .  
5- املای دفتری گفته شد .
شنبه                                   کلاس خانم وکیلی                    97/01/18
 1. فارسی : نشانه ی ( ضـ ض ) تدریس و روانخوانی شد .
 2. یک صفحه جمله سازی تمرین شد .
 3. تکلیف شب از نشانه ی ( ض ) داده شد .
 4. دیکته روی تخته ای گفته شد .
 5. ریاضی :2 صفحه تم 23 تدریس و تمرین شد .
 6. علوم : از دروس خوانده شده پرسش و پاسخ شد .
شنبه                                   کلاس خانم حامدی                    97/01/18
 1. تدریس حرف ( ضـ ض ) انجام شد .
 2. نگارش یک کامل شد .
 3. با کلمات جدید روانخوانی و جمله سازی شد
 4. پیک ها تحویل گرفته شد ، داستان های پیک از دانش آموزان پرسیده شد .
 5. ریاضی : تم 23 تدریس و تمرین تم های گذشته انجام  شد .
 
 
چهارشنبه                           کلاس خانم وکیلی                     97/01/15
 
 1. فارسی : دیکته روی تخته ای گفته شد .
 2. از روی کتاب روانخوانی شد .
 3. ریاضی : جمع و تفریق تمرین شد .
 
چهارشنبه                           کلاس خانم حامدی                        97/01/15
 1. مسابقه ی نوشتاری روی تخته
 2. روانخوانی پرسش بعمل آمد .
 3. پیک هفتگی تصحیح شد و به دانش آموزان تحویل داده شد .
 4. کلمات درس ح در دفتر تمرین شد .
 
چهار شنبه                                     کلاس خانم وکیلی               96/12/23
 1. فارسی : دیکته روی تخته گفته شد . 
 2. از روی کتاب روانخوانی شد . 
 3. پیک آدینه داده شد . 
 4. ریاضی : عدد نویسی - مسئله ی جمع و تفریق - یکی و ده تایی تمرین و دوره شد . 
چهار شنبه                                   کلاس خانم حامدی             96/12/23
 1. املا تخته ای گفته شد . 
 2. جمله سازی کار شد . 
 3. روانخوانی پرسش بعمل آمد . 
 4. علوم پرسش بعمل آمد و دوره ی درس ها انجام شد . 
 5. بعد از تعطیلات نوروز روانخوانی از آب تا حلزون پرسش بعمل می آید . 
سه شنبه                                     کلاس خانم وکیلی               96/12/22
 1. فارسی : نشانه ی ( ح ) تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب شده کلمه و جمله سازی شد . از روی کتاب روانخوانی و دوره شد .
 2. تکلیف منزل از نشانه ی ح داده شد .
 3. ریاضی : جمع و تفریق - یکی و ده تایی - کمتر و بیشتر دوره و تمرین شد .
 4. علوم : پرسش و پاسخ شد .
سه شنبه                                   کلاس خانم حامدی               96/12/22
 1. نگارش 3 درس ح کامل شد . 
 2. ریاضی دوره شد . 
 3. املا دفتری گفته شد و تصحیح شد . 
 4. روانخوانی پرسش بعمل آمد . 
 5. روانخوانی آخر کتاب تدریس شد و فصل ها توضیح داده شد .
دوشنبه                                   کلاس خانم وکیلی                96/12/21
 1. فارسی : فارسی از اول کتاب دوره و روانخوانی شد .
 2. دیکته روی تخته ای گفته و در نگارش نوشته و تمرین شد .
 3. ریاضی تم 20 و 21 و 22 تمرین و دوره شد .
 4. تکلیف منزل از نشانه ی ث یک صفحه داده شد .
 
دوشنبه                                   کلاس خانم حامدی               96/12/21
 
 1. تدریس حرف ( ح ) انجام شد . 
 2. ترکیب و کلمات جدید تمرین شد . 
 3. جمله سازی با کلمات جدید نوشته شد . 
 4. کوئیز ریاضی و فارسی داده شد . 
 5. ریاضی و علوم پرسش دوره ای انجام شد  . 
یکشنبه                                   کلاس خانم وکیلی               96/12/20
 1. نشانه ی ث تمرین و روانخوانی شد یک صفحه جمله سلزی تمرین شد و در نگارش نوشته شد . تمام نشانه های خوانده شده دوره و تمرین شد .
 2. تکلیف : شب یک صفحه جمله سازی داده شد .
 3. ریاضی : دوره و تمرین شد  .
  یکشنبه                                کلاس خانم وکیلی               96/12/20
 1. فارسی :  نشانه ی (ث) تدریس و صامت و مصوت ترکیب و کلمه سازی شد .
 2. دیکته روی تخته ای گفته و از روی کتاب روانخوانی شد .
 3. تکلیف منزل از نشانه ی ث گفته شد .
 4. ریاضی : آزمون ریاضی برگزار شد .
 5. عدد نویسی - جمع و تفریق - محور اعداد تمرین شد .
  شنبه                                   کلاس خانم حامدی               96/12/19
 1. نشانه ی ( ث ) تدریس شد ، صامت و مصوت ترکیب و کلمه سازی شد .
 2. دیکته روی تخته ای گفته و از روی کتاب روانخوانی شد .
 3. تکلیف منزل از نشانه ی ث گفته شد .
 4. ریاضی: آزمون برگزار شد .
 5. عدد نویسی - جمع و تفریق - محور اعداد تمرین شد .
   شنبه                                   کلاس خانم وکیلی               96/12/19
 1. نشانه ی ( ث ) تدریس شد ، صامت و مصوت ترکیب و کلمه سازی شد .
 2. دیکته روی تخته ای گفته و از روی کتاب روانخوانی شد .
 3. تکلیف منزل از نشانه ی ث گفته شد .
 4. ریاضی: آزمون برگزار شد .
 5. عدد نویسی - جمع و تفریق - محور اعداد تمرین شد .
 
چهار شنبه                                   کلاس خانم حامدی              96/12/16
 1. فارسی : نشانه ی ( ع ) تمرین و روانخوانی شد .
 2. نگارش نوشته شد . دیکته روی تخته ای گفته شد .
 3. پیک آدینه داده شد .
 4. ریاضی : عدد نویسی و مسئله های جمع و تفریق با استفاده از وسایل کمک آموزشی تمرین شد .
 
چهار شنبه                                   کلاس خانم وکیلی                96/12/16
 1. فارسی : نشانه ی ( ع ) تمرین و روانخوانی شد .
 2. نگارش نوشته شد . دیکته روی تخته ای گفته شد .
 3. پیک آدینه داده شد .
 4. ریاضی : عدد نویسی و مسئله های جمع و تفریق با استفاده از وسایل کمک آموزشی تمرین شد .
 
سه شنبه                                   کلاس خانم حامدی              96/12/15
 1. فارسی : نشانه ی (ع) تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب شد وکلمه سازی و جمله سازی شد .
 2. کوئیز فارسی همراه با دیکته تصویری داده شد .
 3. ریاضی : تم 23 تدریس و تمرین شد .
 4. علوم : درس ( از خانه تا مدرسه ) تدریس و فیلم آموزشی دیده شد .
 
سه شنبه                                   کلاس خانم وکیلی                96/12/15
 1. فارسی : نشانه ی (ع) تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب شد وکلمه سازی و جمله سازی شد .
 2. کوئیز فارسی همراه با دیکته تصویری داده شد .
 3. ریاضی : تم 23 تدریس و تمرین شد .
 4. علوم : درس ( از خانه تا مدرسه ) تدریس و فیلم آموزشی دیده شد .
 
 
دوشنبه                                   کلاس خانم حامدی                96/12/14
 1. نگارش 3 درس ( ذ ) کامل شد .
 2. روانخوانی پرسش به عمل آمد .
 3. علوم : تدریس آهنربا انجام شد( با آزمایش های مختلف و فیلم آموزشی )
 4. ریاضی : تمرین مسئله های جمع و تفریق روی محور و با شکل انجام شد .
دوشنبه                                   کلاس خانم وکیلی               96/12/14
 1. نشانه ی (ذ ) تمرین و از روی کتاب روانخوانی شد .
 2. دیکته روی تخته گفته و کوئیز همراه با دیکته تصویری داده شد .
 3. یک صفحه تکلیف منزل از نشانه ی ( ذ ) داده شد .
 4. ریاضی : جمع و تفریق و مسئله : با استفاده از اشکال هندسی - چوب خط و محور اعداد تمرین شد .
یکشنبه                                   کلاس خانم حامدی                96/12/13
 1. نگارش دو درس ذ کامل شد . املای ذهنی گرفته شد .
 2. کوئیز فارسی داده شد .
 3. روانخوانی از کتاب بخوانیم انجام شد .
 4. ریاضی : تم 21 و 22 انجام شد .
 5. دانش آموزان در دو گروه روانخوانی تمرین کردند  .
 
یکشنبه                                   کلاس خانم وکیلی                  96/12/13
 1. فارسی : نشانه ی ( ذ ) تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب شد .
 2. دیکته ی ذهنی گفته و جمله سازی شد .
 3. کوئیز فارسی گرفته شد .
 4. ریاضی : تم 21 و 22 تمرین و تکرار شد .
 5. تکلیف منزل یک صفحه از درس ذ داده شد .
 
شنبه                                   کلاس خانم وکیلی                  96/12/12
 1. دیکته روی تختته ای گفته شد .
 2. از روی تخته و از روی کتاب روانخوانی شد .
 3. کوئیز فارسی همراه با دیکته ی تصویری داده و تصحیح شد .
 4. تکلیف منزل از درس ( ص ) داده شد .
 5. ریاضی : تم 22 کامل تدریس و تمرین شد .
 6. علوم : از تمام دروس پرسش و پاسخ شد .
   شنبه                                  کلاس خانم حامدی               96/12/12
 1. تدریس حرف ذ انجام شد .
 2. نگارش یک درس انجام شد .
 3. از کلمات جدید جمله سازی انجام شد . روانخوانی پرسش به عمل آمد .
 4. ریاضی تم 22 تمرین شد .
 5. املا ی ذهنی فردا به دانش آموزاتن گفته می شود .
چهار شنبه                              کلاس خانم وکیلی             96/12/09
 
 1. فارسی : نشانه ی ( صـ ص) مجددا تمرین و روانخوانی شد .
 2. نگارش انجام شد .
 3. پیک آدینه داده شد .
 4. ریاضی : جمع و تفریق و عدد های دو رقمی - تمرین شد .
 5. عدد نویسی نوشته شد .
 
 
چهار شنبه                              کلاس خانم حامدی              96/12/09
 1. نگارش 2 و 3 درس ص کامل شد .
 2. روانخوانی پرسش به عمل آمد .
 3. کتاب داستانی که طراحی دانش آموزان بود بررسی شد .
 4. کوئیز ریاضی و فارسی بطور گروهی دو نفره انجام شد .
 5. تم 21 و 22 ریاضی مسئله های دو و سه مرحله ای جمع و تفریق روی محور انجام شد .
 
سه شنبه                                 کلاس خانم وکیلی              96/12/08
 1. تدریس حرف ص انجام شد .
 2. نگارش یک کامل شد .
 3. ترکیب ها و کلمات جدید تمرین شد .
 4. روانخوانی تمرین شد .
 5. ریاضی : تم 22 مسئله های دو مرحله ای جمع و تفریق تدریس شد .
 
سه شنبه                                 کلاس خانم حامدی              96/12/08
 1. فارسی : نشانه ی (صـ ص ) تدریس شد .
 2. صامت و مصوت ترکیب شده کلمه و جمله سازی ساخته شد .
 3. از روی کتاب و کلمات روی تخته روانخوانی شد .
 4. تکلیف : روانخوانی از روی کتاب و یک صفحه دیکته نوشته شود .
 5. ریاضی : 2 صفحه از تم 22 تدریس شد . عدد نویسی تمرین شد .
 6. علوم : با استفاده از تخته ی هوشمند از تمام دروس پرسش و پاسخ شد .
 
دوشنبه                                 کلاس خانم وکیلی              96/12/07
 1. فارسی : از روی کتاب روانخوانی شد .
 2. دیکته در دفتر دیکته گفته و تصحیح شد . یک صفحه جمله سازی تمرین شد .
 3. تکلیف منزل یک صفحه از درس تشدید داده شد .
 4. ریاضی : تم 21 کامل تدریس و تمرین شد .
 5. عدد نویسی نوشته شد .
 6.  
 
دوشنبه                                 کلاس خانم حامدی              96/12/07
 1. نگارش دو درس تشدید انجام شود .
 2. املا گفته شد .
 3. روانخوانی و جمله سازی کار شد .
 4. ریاضی تم 12 کامل شد ( تم 22 ) الگو های 6 تایی و جمع و تفریق عددهای دو رقمی کار شد
 5. علوم تدریس شد .
یکشنبه                                 کلاس خانم وکیلی              96/12/06
اردوی تفریحی شهر بازی 
 1. ریاضی : دو صفحه از تم 21 تدریس  تمرین شد .
 2. تکلیف منزل از درس تشدید گفته شود . 
 3. فارسی : از روی کتاب درس تشدید روانخوانی شد و در نگارش نوشته شد . 
 
 
یکشنبه                                 کلاس خانم حامدی                 96/12/06
اردوی تفریحی شهر بازی 
 1. ریاضی : دو صفحه از تم 21 تدریس  تمرین شد .
 2. تکلیف منزل از درس تشدید گفته شود . 
 3. فارسی : از روی کتاب درس تشدید روانخوانی شد و در نگارش نوشته شد . 
 
شنبه                                    کلاس خانم حامدی                 96/12/05
 1.   تدریس تشدید انجام شد . ( با داستان گویی)
 2. نگارش یک و جمله سازی در دفتر نگارش تمرین شد .
 3. روانخوانی با کلمات جدید انجام شد و در دفتر تمرین نوشته شد ، املا گفته شد .
 4. ریاضی : الگو های 5 تایی و دو تایی با بازی ( هپ ) تمرین شد و مفهوم ( مانده و گذشته ) در تصویر ساعت تدریس شد .
شنبه                                    کلاس خانم وکیلی                 96/12/05
 1. فارسی : درس ( تشدید ) تدریس و تمرین شد . کلمه سازی و جمله سازی شد .
 2. دفتر نگارش نوشته شد .
 3. دیکته گفته شد .
 4. یک صفحه از کلمه کلمه درس ( تشدید ) تکلیف منزل داده شد .
 5. ریاضی : تم 20 تمرین شد و مسئله های جمع و تفریق در کتاب و دفتر ریاضی تمرین شد .
 6. علوم : درس ( دنیای سرد و گرم ) با استفاده از تخته های هوشمند تدریس شد .
چهارشنبه                                کلاس خانم وکیلی                96/12/02
 1.  فارسی : « خوا » استثناء تمرین و کلمه سازی و جمله سازی شد .
 2.  دو صفحه نگارش انجام شد . کوئیز فارسی داده شد .
 3.  ریاضی : عدد نویسی - یکی و ده تایی - جمع تفریق از طریق
 4.  محور اعداد - تمرین شد .
 5.  علوم : از تمام دروس خوانده شده پرسش و پاسخ شد .
 
چهارشنبه                                کلاس خانم حامدی                96/12/02
 1.  نگارش 3 و 4 درس خوا کامل شد .
 2.  کلمات جدید استثنا در نگارش تمرین شد .
 3. ریاضی تمرین تم 20 و مفهوم بلند تر و کوتاه تر تدریس شد .
 4.  علوم پرسش بعمل آمد .
 5. داستانگویی برگزار شد و نتایج از دانش آموزان خواسته شد .
دوشنبه                                  کلاس خانم حامدی                  96/11/30
 1. تدریس خوا ( خا ) استثنا انجام شد .
 2. نگارش 1 و 2 درس مربوطه کامل شد .
 3. تم 21 ریاضی تدریس شد .
 4. املای تصویری گفته شد .
 5. کوئیز ریاضی داده شد .
دوشنبه                                  کلاس خانم وکیلی                    96/11/30
 1. تدریس خوا ( خا ) استثنا انجام شد .
 2. نگارش 1 و 2 درس مربوطه کامل شد .
 3. تم 21 ریاضی تدریس شد .
 4. املای تصویری گفته شد .
 5. کوئیز ریاضی داده شد .
 
 
یکشنبه                                کلاس خانم حامدی                    96/11/29
 1. نگارش 2 درس ژ کامل شد .
 2. املا توپی گفته شد و جمله سازی و تند نویسی بدینوسیله تمرین شد .
 3. تم 20 ریاضی کامل شد
 4. بازی ریاضی ( هپ ) بازی با عدد پنج و مضرب آن انجام شد .
 5. کوئیز ریاضی داده شد .
 
     یکشنبه                             کلاس خانم وکیلی                    96/11/29
 1. فارسی : نشانه ی (ژ) مجددا با استفاده از تخته ی هوشمند تدریس و تمرین شد .
 2. دیکته گفته و تصحیح شد . دو صفحه نگارش انجام شد .
 3. تکلیف منزل : از درس ( ژ ) گفته شد .
 4. ریاضی : تم 20 تدریس و تمرین شد . عدد نویسی در دفتر ریاضی نوشته شد .
 5. کوئیز ریاضی داده شد .
 
 
 
شنبه                                کلاس خانم حامدی                       96/11/28
 1. تدریس نشانه ی ژ انجام شد .
 2. ترکیب حرف و کلمات جدید و روانخوانی و جمله سازی تمرین شد .
 3. هدیه ی معلم به دانش آموزان جهت یاد گیری اسم داده شد .
 4. ریاضی : تمرین الگو های عددهای دو رقمی و بازی هپ برای یادگیری الگوهای  عدد 5 و مضرب آن انتقال عددهای دو رقمی در جدول یکی ده تایی
 5. علوم پرسش شد .
         شنبه                                کلاس خانم وکیلی                         96/11/28
 1. فارسی : نشانه  ژ تدریس شد ، صامت و مصوت ترکیب شد کلمه سازی و جمله سازی شد .
 2. کوئیز فارسی داده و تصحیح شد یک صفحه تکلیف منزل از نشانه ی ( ژ) داده شد
 3. ریاضی : مسئله ها ی جمع و تفریق از طریق محور اعداد تدریس و تمرین شد .
 4. آزمون ریاضی برگزار شد .
 5. علوم : از درس ( در ازطراف ما هوا وجود دارد ) پرسش و پاسخ شد .
 
 
 
چهار شنبه                                کلاس خانم حامدی                       96/11/25
 1. فارسی : نگارش دو درس ( ج ) کامل شد .
 2. کوئیز ریاضی گرفته شد .
 3. املای تصویری گرفته شد .
 4. عدد نویسی از 0 تا 40 تمرین شد .
 5. علوم تدریس و پرسش بعمل آمد .
 6. تکلیف : پیک آدینه و عدد نویسی از 0 تا 40 و یک صفحه املا انجام شود .
چهار شنبه                                کلاس خانم وکیلی                         96/11/25
 1. فارسی : یک صفحه جمله سازی تمرین شد وهمچنین دیکته ی روی تخته ای گفته شد .
 2.  کوئیز فارسی داده و روانخوانی شد .
 3.  پیک آدینه داده شد .
 4. ریاضی آزمون برگزار شد .
 5. عدد نویسی و جمع وتفریق دو رقمی تمرین شد .
سه شنبه                                کلاس خانم وکیلی                         96/11/24
 1. فارسی : نشانه ی ( ه ) مجددا تمرین وتکرار وروانخوانی شد . نشانه ی ( چ ) تدریس و تمرین شد . صامت و مصوت ترکیب شده کلمه سازی و جمله سازی شد .
 2. تکلیف منزل از درس چ یک صفحه گفته شد .
 3. ریاضی : عدد نویسی - الگو یابی - جمع و تفریق تمرین شد .
 4. علوم : پرسش و پاسخ شد .
سه شنبه                                کلاس خانم حامدی                         96/11/24
تدریس حرف (ج) شعر جشن در آسمان انجام شد .
نگارش یک کامل شد .
کلمات جدید و ترکیب ها نوشته شد و روانخوانی تمرین شد .
ریاضی تمرین مسئله ها جمع و سودوکو قرینه سازی کار شد .
کوئیز فارسی داده شد .
دوشنبه                                کلاس خانم وکیلی                         96/11/23
 1. ریاضی تدریس شد . 
 2. فارسی ارزیابی شد . املای تصویری و زبان آموزی انجام شد . 
 3. جمله سازی ( تکلیف ) دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت . 
 4. تکلیف منزل : 1 صفحه دیکته از درس ( هـ ) گفته شود . 
 
دوشنبه                                کلاس خانم حامدی                         96/11/23
 1. املا گفته شد . جمله سازی کار شد . 
 2. نگارش 2 درس هـ کامل شد . روانخوانی پرسش به عمل آمد . 
 3. ریاضی تم 19 تمرین شد و مسئله ها تدریس شد . 
 4. الگو های ده تایی باشکل و عدد 10 تا 90 تدریس و تمرین شد . 
 
 
شنبه                                   کلاس خانم وکیلی                       96/11/21
 
 1. ارزیابی از درس فارسی و روان خوانی . تدریس درس فارسی نشانه ی ( هـ ) و انجام تکلیف مربوط به نشانه در کتاب درسی 
 2. ارزشیابی و دیکته ی تصویری 
 3. تکلیف منزل : با این کلمات جمله سازی کنید . 
 4. مهربان            همیشه           مهتاب              آهسته           کوه             ماه 
 
شنبه                                   کلاس خانم حامدی                        96/11/21
تدریس حرف هـ انجام شد . 
نگارش یک کامل شد . 
کلمات و ترکیب ها ی جدید تمرین شد . 
املای تصویری گرفته شد . 
ریاضی تم 19 کار شد 
علوم تدریس بخش ( سرد و گرم ) انجام شد . 
 
 
یکشنبه                                کلاس خانم وکیلی                          96/11/15
 
 1. فارسی : نشانه ی (اُ) استثنا تدریس و تمرین شد .
 2. کلمه سازی و جمله سازی شد .
 3. دیکته گفته و تصحیح شد. کوئیز ریاضی گرفته شد .
 4. تم 18 ریاضی تمرین و تکرار شد .
 5. تکلیف منزل از درس ( اُ) استثنا داده شد .
یکشنبه                                کلاس خانم حامدی                         96/11/15
 1. نگارش 2 درس اُ استثنا کامل شد . کلمات جدید تمرین شد .
 2. ریاضی تم 19 انجام شد . کوئیز ریاضی داده شد .
 3. جمله نویسی کار شد .
 4. دفتر و داستان نویسی دیده شد و اشکالات گرفته شد .
 5. دخر عزیزم املا نوشتن فراموش نشود .
  
شنبه                                کلاس خانم وکیلی                           96/11/14
 1.   فارسی نشانه های ( خ ) و ( ج ) تمرین و روانخوانی شد .
 2. دیکته ی تصویری گفته و تصحیح شد . کوئیز فارسی داده شد .
 3. تکلیف منزل یک صفحه از نشانه ی ( ج ) داده شد .
 4. ریاضی : عدد نویسی دو رقمی - جمع و تفریق - یکی و ده تایی تمرین شد .
 5. علوم : پرسش و پاسخ شد .
 
  شنبه                                کلاس خانم حامدی                         96/11/14
تدریس اُ استثنا انجام شد .
کلمات جدید تمرین شد .
جمله سازی کار شد .
ریاضی تم 19 تمرین و تدریس شد .
جمع اعداد دو رقمی انجام شد .
علوم تدریس شد .
چهارشنبه                             کلاس خانم وکیلی                      96/11/10
 
 1.  فارسی : نشانه ی  ( لـ ل ) تدریس و تمرین شد . صامت و مصوت ترکیب و
 2.  جمله سازی شد .
 3.  دیکته گفته و تصحیح شد . کوئیز فارسی داده شد .
 4. ریاضی  : جمع و تفریق و عدد نویسی دو رقمی - یکی و ده تایی - کمتر و بیشتر
 5.  تمرین شد .
 6.  علوم : درس ( خاک ) پرسش و پاسخ شد .
 7. تکلیف منزل : امروز دانش آموزان عزیز تکلیف در منزل ندارند .
 
چهارشنبه                                کلاس خانم حامدی                      96/11/10
 
 1. تدریس حرف ( لـ ل ) انجام شد. ترکیب ها نوشته شد .
 2.  نگارش 1 و 2 کامل شد . کلمات جدید کار شد .
 3.  ریاضی : تدریس عددهای زوج و فرد و الگو های عدد  ، دوتایی و سه تایی و چهار
 4.  تایی تدریس شد .
 5. کوئیز فارسی داده شد .
 6.  روانخوانی تمرین و پرسش بعمل آمد .
 
شنبه                                    کلاس خانم وکیلی                      96/11/07
 1.  فارسی : نشانه ی ( ق) تدریس شد وروانخوانی انجام شد . 
 2. دیکته گفته و تصحیح شد.
 3. تکلیف منزل از درس ق یک صفحه داده شد .
 4. ریاضی : تم 16 و 17 تمرین و تکرار داده شد.
 5. علوم : پرسش و پاسخ شد .    
شنبه                                    کلاس خانم حامدی                      96/11/07
 1. تدریس حرف (ق) انجام شد .
 2. نگارش یک کامل شد .
 3. ریاضی تم 17 تدریس و تمرین شد . کوئیز ریاضی گرفته شد .
 4. علوم تدریس شد .
 5. تکلیف : املا و روانخوانی تمرین شود .
 
چهار شنبه                                     کلاس خانم وکیلی                       96/11/04
 1.  فارسی : نشانه ی ( قـ ق ) تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب شده کلمه و جمله سازی شد . از روی کتاب روانخوانی و در نگارش انجام شد .
 2.  دیکته گفته شد و تصحیح شد . پیک آدینه داده و تصحیح شد .
 3.  ریاضی : تم 17 بطور کامل تدریس و تمرین شد کوئیز داده شد .
 4. علوم : درس ( زمین خانه ی خاکی ما ) تدریس شد . 
چهار شنبه                                    کلاس خانم حامدی                      96/11/04
 1.  فارسی : نشانه ی ( قـ ق ) تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب شده کلمه و جمله سازی شد . از روی کتاب روانخوانی و در نگارش انجام شد .
 2.  دیکته گفته شد و تصحیح شد . پیک آدینه داده و تصحیح شد .
 3.  ریاضی : تم 17 بطور کامل تدریس و تمرین شد کوئیز داده شد .
 4. علوم : درس ( زمین خانه ی خاکی ما ) تدریس شد . 
سه شنبه                                        کلاس خانم وکیلی                       96/11/03
 1. فارسی : دیکته روی تخته ای گفته شد و از روی کتاب روانخوانی شد . 
 2. امروز دانش آموزان تکلیف ندارند . 
 3. ریاضی : عدد نویسی دورقمی - جمع و تفریق - یکی و ده تایی با بزار کمک آموزشی تمرین شد 
سه شنبه                                        کلاس خانم حامدی                        96/11/03
 1. ریاضی : اندازه گیری و طول تدریس شد . 
 2. جدول یکی و ده تایی تمرین و ترتیب اعداد تدریس شد . 
 3. املا در دفتر گفته شد . 
 4. زنگ آخر (ه - ایـ -یـ ی - ای مستقل ک و گ ) تمرین شد . 
دوشنبه                                          کلاس خانم وکیلی                        96/11/02
 1. فارسی : نشان های ( فـ ف ) (گـ گ )(خـ خ ) تمرین و روانخوانی شد .
 2. کوئیز فارسی داده و تصحیح شد .
 3. دیکته روی تخته ای گفته شد و در دفتر نگارش انجام شد .
 4.  ریاضی : تم 17 تمرین و تکرار شد و در دفتر ریاضی تمرین شد .
دوشنبه                                          کلاس خانم حامدی                       96/11/02
 
 1.  فارسی : نگارش درس 2 نشانه ی ( خـ خ ) کامل شد .
 2.  ریاضی : جمع و تفریق و اندازه گیری و جدول یکی و ده تایی پرسش بعمل آمد و تمرین شد . عدد های دو رقمی تمرین شد .
 3.  کوئیز فارسی از دانش آموزان گرفته شد .
 4.  علوم : پرسش کلاسی به عمل آمد . 
یکشنبه                                          کلاس خانم وکیلی                       96/11/01
 1. فارسی : نشانه ی (خ) تدریس شد .صامت و مصوت ها ترکیب و کلمه سازی شد .
 2. دو صفحه در نگارش نوشته شد ، دیکته در دفتر گفته و تصحیح شد . کوئیز فارسی داده و تصحیح شد.تکلیف منزل از نشانه ی ( خ ) داده شد .
 3. ریاضی : عدد نویسی دو رقمی - جمع و تفریق - یکی و ده تایی با استفاده از ( چوب خط ) و ( نی ) تمرین شد .
یکشنبه                                          کلاس خانم حامدی                       96/11/01
 1. تدریس  نشانه ی خ انجام شد .
 2. کلمات جدید در دفتر تمرین نوشته شد .
 3. ریاضی تدریس جمع و تفریق ترکیبی و مقایسه ی آن انجام شد .
 4. کوئیز ریاضی و فارسی انجام شد .
 
 شنبه                                          کلاس خانم وکیلی                       96/10/30
 1. فارسی : دیکته گفته شد .
 2. از روی کتاب روانخوانی خوانده شد و در نگارش نوشته شد. تکلیف منزل از درس  ( ف ) داده شد . 
 3. ریاضی : یکی و ده تایی - عدد نویسی - جمع و تفریق با استفاده از ابزار کمک آموزشی تمرین شد . کوئیز ریاضی داده و تصحیح شد .
 4. علوم : از تمام دروس خوانده شده پرسش و پاسخ شد .
 
شنبه                                          کلاس خانم حامدی                       96/10/30
 1. املای دفتری گفته شد .
 2. جمله سازی و روانخوانی تمرین شد .
 3. عملیات جمع و تفریق با نی و چینه تمرین شد .
 4. جمع های ترکیبی کار شد .
 5. کوئیز ریاضی و فارسی داده شد .
 6. علوم بخش خاک تدریس شد.
چهار شنبه                                 کلاس خانم حامدی                       96/10/27
 1.  املا در دفتر به دانش آموزان گفته شد .
 2.  نگارش 2 درس ف کامل شد و ازروانخونی پرسش  به عمل آمد .
 3. با نی و چوب خط عدد های دو رقمی و جمع ترکیبی چند عدد تدریس و تمرین شد .
 4. کوئیز ریاضی داده شد .
 5. تکلیف : املا یک صفحه ی پر بنویسید و با چینه ها عددهای دو رقمی تمرین کنید .
چهار شنبه                                 کلاس خانم وکیلی                       96/10/27
 1.   فارسی : نشانه ها ی ( پ ) (و ) (گ) ( ف ) مجددا تمرین و تکرار و روانخوانی شد .
 2.  دیکته در دفتر و روی تخته گفته شد .
 3. ریاضی : کمتر و بیشتر - قبل و بعد - یکی و ده تایی تمرین شد .
 4.  کوئیز ریاضی به صورت آزمون برگزار شد .
 5. پیک آدینه به دانش آموزان داده شد .
سه شنبه                                 کلاس خانم وکیلی                       96/10/26
 1. فارسی : نشانه ی گ و پ تمرین و تکرار شد .
 2. از روی کتاب و تخته روانخوانی شد .
 3. دو صفحه در نگارش نوشته شد . کوئیز فارسی داده و تصحیح شد .
 4. ریاضی : کوئیز ریاضی داده و تصحیح شد .
 5. تم 17 تدریس شد . در دفتر ریاضی به جمع و تفریق و عدد های دو رقمی - تمرین شد .
 6. امروز دانش آموزان تکلیف منزل ندارند .
 7. علوم : از تمام دروس داده شده پرسش و پاسخ شد .
سه شنبه                                 کلاس خانم حامدی                      96/10/26
 1. فارسی : نشانه ی ف تدریس شد .
 2.  با کلمات جدید و ترکیب ها جمله سازی شد و روانخوانی تمرین شد .
 3. املای تصویری گفته شد .
 4. ریاضی : جمع سه و چهار عددی ترکیبی تدریس شد .
 5. علوم نیز تدریس شد .
دوشنبه                                 کلاس خانم حامدی                      96/10/25
 
 1.  املای پای تخته ای گفته شد .
 2.  صدا کشی و بخش کردن و ساخت کلمه های جدید با دانش آموزان عزیز کار شد .
 3.  تمرین عدد های دو رقمی و جدول یکی و ده تایی و ارزش مکانی با نوشتن در جدول یاد داده شد .
 4.  روانخوانی تمرین شد .
دو شنبه                                 کلاس خانم وکیلی                        96/10/25
 1. 1-فارسی : نشانه ی (گ) مجددا تدریس و تمرین شد ، صامت ها و مصوت ها  ترکیب شد و کلمه ها و جملات جدید با دانش آموزان عزیز ساخته شد .
 2. 2- ریاضی : برای تمرین عدد های دو رقمی دسته بندی با نی ها انجام شد .
 3. و ارزش مکانی عدد های دو رقمی مجددا معرفی وتمرین شد .
 4. 3- تکلیف برای منزل یک صفحه دیکته شب گفته شد .
   یک شنبه                                 کلاس خانم وکیلی                        96/10/24
 1. فارسی : نشانه ی گ تدریس و تمرین شد .
 2. صامت و مصوت ترکیب شد و کلمه ساخته شد .
 3. دیکته روی تخته ای گفته شد و کوئیز فارسی داده شد .
 4. ریاضی تم 16 تمیرین و تکرار شد . جمع و تفریق - کمتر و بیشتر - عدد نویسی دو رقمی تمرین شد .
 5. تکلیف از درس گ داده شد .
یک شنبه                                    کلاس خانم حامدی                      96/10/24
 1. نگارش 2 حرف گ کامل شد .
 2. کوئیز ریاضی گرفته شد .
 3. ریاضی بهترین عدد های دو رقمی و جدول یکی و ده تایی و ارزش مکانی
 4. روانخوانی پرسش بعمل آمد .
 5. جمله سازی کار شد .
 6. املا در دفتر گفته شد .
 7. املای تصویری گرفته شد .
 
        شنبه                                    کلاس خانم وکیلی                        96/10/23
 1. فارسی : نشانه ی پ مجددا تمرین شد .
 2. کوئیز فارسی داده شد . تکلیف منزل از نشانه ی پ داده شد.
 3. آزمون پیشرفت تحصیلی برگزار شد .
 4. ریاضی ک جمع و تفریق - عدد نویسی - یک و ده تایی تمرین شد .
 5. علوم : از درس ( سنگ ها - آب - خاک ) پرسش و پاسخ شد.
  شنبه                                          کلاس خانم حامدی                     96/10/23
 1. آزمون پیشرفت تحصیلی برگزار شد .
 2. تدریس حرف گ انجام شد  با کلمات جدید جمله ساخته شد و ترکیب ها نوشته شد .
 3. ریاضی : با نی دسته بندی انجام شد و عدد های دو رقمی تمرین شد .
 4. ارزش مکانی تعریف گردید .
 5. عدد نویسی از 10 تا 19 یثک صفحه نوشته و تمرین شد .
 6. تکلیف : املا و روانخوانی تمرین شد .
چهار شنبه                                    کلاس خانم وکیلی                       96/10/20
 1. فارسی : نشانه ی ( پ) تدریس شد و صامت و مصوت ترکیب و کلمه سازی شد .
 2. آزمون دیکته برگزار شد . پیک آدینه داده شد .
 3. ریاضی : عدد نویسی - جمع و تفریق با استفاده از وسایل کمک آموزشی تمرین شد .
 4. روز شنبه ارزیابی پیشرفت تحصیلی برگزار می شود .
چهار شنبه                                    کلاس خانم حامدی                       96/10/20
 1. ارزیابی املا انجام شد .
 2. تدریس حرف پ انجام شد .
 3. تمرین کلمات جدید صدا کشی و بخش و روانخوانی تمرین شد.
 4. نگارش یک کامل شد .
 5. ریاضی تم 15 و 16 تمرین شد .
سه شنبه                                       کلاس خانم وکیلی                       96/10/19
 1.  فارسی : نشانه های خوانده شد از روی کتاب روانخوانی شد .
 2. کتاب نگارش انجام شد ، کوئیز فارسی داده و تصحیح شد .
 3. ریاضی : یکی و ده تایی -کمتر و بیشتر ، عدد نویسی - جمع و تفریق تمرین شد .
 4. آزمون ریاضی برگزار شد .
 5. علوم : درس ( چه می خواهیم بسازیم ) با استفاده از وسایل کمک آموزشی و تختته ی هوشمند تدریس شد .
 
سه شنبه                                       کلاس خانم حامدی                        96/10/19
 1. جمله سازی با همکاری دانش آموزان کار شد .
 2. علوم تدریس و تمرین شد .
 3. روانخوانی از کتاب پرسش بعمل آمد .
 4. ارزیابی ریاضی بعمل آمد .
 5. ریاضی ارزش مکانی یکی و ده تایی دوباره تمرین شد .
 6. رونویسی از کلمات جدید ک و (و) کامل شد .
 7. کوئیز فارسی گرفته شد .
 
یکشنبه                                       کلاس خانم وکیلی                        96/10/17
 1.  فارسی : نشانه ی ( و ) تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب و کلمه و جمله سازی شد .
 2. دو صفحه نگارش نوشته شد . تکلیف منزل از نشانه ی ( و ) داده شد .
 3. ریاضی : یکی و ده تایی با استفاده از دسته های ( نی ) و ابزار کمک آموزشی تدریس و تمرین شد
یکشنبه                                       کلاس خانم حامدی                        96/10/17
 1. تدریس درس و با وسایل مجسم انجام شد .
 2. نگارش یک کامل شد .
 3. کلمات جدید صداکشی  و بخش شد و نوشته شد . املا گفته شد .
 4. ریاضی تم 15 تدریس شد .
شنبه                                       کلاس خانم وکیلی                        96/10/16
 1. فارسی : دیکته گفته و تصحیح شد . از روی کتاب روانخوانی شد . نگارش نیز تمرین شد .
 2. کوئیز فارسی همراه دیکته ی تصویری داده شد .
 3. ریاضی : جمع و تفریق با اشکال هندسی و چوب خط و انگشتان دو دست تمرین شد .
 4. علوم : درس سنگ ها و آب پرسش و پاسخ شد .
 5. تکلیف منزل از ک داده شد .
شنبه                                       کلاس خانم حامدی                        96/10/16
 1. فارسی : دیکته گفته و تصحیح شد . از روی کتاب روانخوانی شد . نگارش نیز تمرین شد .
 2. کوئیز فارسی همراه دیکته ی تصویری داده شد .
 3. ریاضی : جمع و تفریق با اشکال هندسی و چوب خط و انگشتان دو دست تمرین شد .
 4. علوم : درس سنگ ها و آب پرسش و پاسخ شد .
 5. تکلیف منزل از ک داده شد .
چهار شنبه                                       کلاس خانم وکیلی                        96/10/13
 1. فارسی : نشانه ی ک تدریس شد ، کلمات جدید ساخته شد .
 2. دیکته روی تخته ای نوشته شد و کوئیز گرفته شد و تصحیح شد .
 3. ریاضی : تم 15 تدریس و تمرین شد . کوئیز ریاضی داده و تصحیح شد .
 4. علوم : درس سنگ ها پرسش و پاسخ شد .
چهار شنبه                                       کلاس خانم حامدی                        96/10/13
 1. املای تصویری گفته شد ، با کارت های مقایسه ای دانش آموزان بازی کردند .
 2. نگارش 2 درس ک کامل شد .
 3. تم 14 تمرین شد و جمع سه عدد کار شد . کوئیز ریاضی گرفته شد .
 4. واحد های اندازه گیری و تقارن تمرین شد .
 5. پلی کپی در منزل کامل شد
 6. پیک آدینه در منزل حل شود .
سه شنبه                                           کلاس خانم وکیلی                        96/10/12
 1. فارسی : نشانه ی ( آُ ) مجددا تمرین و تکرار شد .
 2. نشانه ی ک تدریس و صامت و مصوت ترکیب شد . کوئیز فارسی گرفته شد .
 3. جمله سازی تمرین شد .
 4. ریاضی تم 15 دسته بندی اعداد ، درست کردن دسته های ده تایی تمرین شد .
 5. کوئیز ریاضی داده وتصحیح شد .
 6. تکلیف منزل از نشانه ی ک داده شد .
سه شنبه                                           کلاس خانم حامدی                        96/10/12
 1. حرف ک تدریس شد .
 2. نگارش یک کامل شد .
 3. جمله نویسی و روانخوانی با کلمات جدید تمرین شد .
 4. املای تصویری گفته شد .
 5. ریاضی کوئیز گرفته شد و تم 14 کامل شد .
 6. کتاب جوجه اردک زشت خوانده شد .
یکشنبه  و دوشنبه
                    به علت آلودگی هوا تعطیل                         
 شنبه                                           کلاس خانم وکیلی                       96/10/09
 1. نشانه ی اُ تدریس و تمرین شد . صامت و مصوت ترکیب شد و کلمه جدید ساخته شد .
 2. دیکته گفته و صحیح شد ، تکلیف برای منزل داده شد .
 3. ریاضی : جمع و تفریق بوسیله انگشتان دست و اشکال هندسی و چوب خط تدریس و تمرین شد .
 4. کوئیز ریاضی گرفته شد
 5. علوم : بخش سنگ ها با استفاده از فیلم آموزشی تدریس شد .
شنبه                                           کلاس خانم حامدی                        96/10/09
 1. تدریس اُ انجام شد .
 2. نگارش یک کامل شد .
 3. صدا کشی و بخش کار شد .
 4. کلمات جدید در دفتر تمرین و رونویسی شد .
 5. علوم بخش سنگی بعمل آمد.
 6. ریاضی : تم 14 کار و تمرین شد .
چهارشنبه                                        کلاس خانم وکیلی                       96/10/06
 1.  فارسی : دیکته گفته و تصحیح شد .
 2.  از روی پلی کپی روانخوانی شد .
 3.  ریاضی : با استفاده از تخته هوشمند تم 14 تدریس و تمرین شد .
 4.  کوئیز ریاضی از دانش آموزان گرفته شد .
 5.  علوم : با استفاده از تخته ی هوشمند از دانش آموزان پرسش و پاسخ شد .
 6.  پیک آدینه برای منزل داده شد .
چهارشنبه                                        کلاس خانم حامدی                      96/10/06
 1. تدریس کلمات بیابان - بیایید و .....
 2. نگارش 2 درس (یـ ی) کامل شده و کلمات جدید ساخته شد و
 3. در دفتر مشق نوشته شد .
 4.  علوم بخش سنگ ها تمرین و پرسش بعمل آمد از رنگ های
 5. گیاهی و نقاشی عکس گرفته شد .
 6.  ریاضی تمرین و تکرار تم 14 انجام شد .
 7. داستان خوانی و پرسش و پاسخ در مورد داستان حضرت عیسی
 8. مفاهیم و نتیجه ی داستان
 9.  تکالیف منزل : آدینه و پلی کپی فارسی انجام شود .

 

سه شنبه                                           کلاس خانم وکیلی                      96/10/05
 1.  فارسی : نشانه  ی ( یـ ی ) تدریس شد .
 2. صداهای صامت و مصوت ترکیب شد و کلمه ها ساخته شد .
 3.  دو صفحه در نگارش تمرین شد .
 4. دیکته ی تصویری به دانش آموزان عزیز گفته شد.
 5. ریاضی تم 14 تدریس و تمرین شد و همچنین کوئیز ریاضی داده شد .
 6.  علوم : ار تمامی دروس پرسش و پاسخ شد .
 7.  تکلیف منزل از نشانه ی ( یـ ی ) داده شد .
سه شنبه                                           کلاس خانم حامدی                     96/10/05
 1. حرف یـ ی تدریس شد .
 2.  صدا کشی و بخش با کلمات با دانش آموزان کار شد  .
 3. املا گفته شده و تصحیح شد
 4. ریاضی تم 14 کامل با تخته هوشمند  تدریس شد .
 5.   روانخوانی پرسش به عمل آمد .
 6. تکلیف : با کلمات درس جدید جمله سازی شود .
 7.  دانش آموزان عزیز،املا نوشته شود .
 دوشنبه                                           کلاس خانم وکیلی                     96/10/04
 1. فارسی : دیکته گفته و تصحیح شد . از روی پلی کپی نشانه ها ی ( اِ  ه ) و ( شـ ش ) روانخوانی شد .
 2. ریاضی : کوئیز ریاضی خانواده ی یک تاده بصورت آزمون برگزار شد .
 3. تکلیف منزل از نشانه ( اِ ، ه ) و ( شـ ش ) داده شد .
 
دوشنبه                                           کلاس خانم حامدی                     96/10/04
 1. اِ ربط دوباره تدریس و تمرین شد . ( برای دانش آموزان غایب )
 2. ریاضی تم 14 تمرین و تدریس شد .
 3. علوم تدریس بخش سنگ ها
 4. کوئیز ریاضی انجام شد .
 5. تکلیف برای منزل : روانخوانی و املا تمرین شد .
 
یکشنبه                                           کلاس خانم حامدی                     96/10/03
 1. نگارش سه درس ش کامل شد .
 2. با کلمات جدید جمله سازی و روانخوانی کار وتمرین شد .
 3. ریاضی تم 14 تدریس و تمرین شد با استفاده از فیلم
 4. املا گفته شد
 5. صدا کشی و بخش در کلمات جدید کار شد .
    شنبه                                           کلاس خانم وکیلی                      96/10/02
 1. فارسی : نشانه ی (ش) تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب شد .
 2. کلمه ساخته و جمله سازی شد . دیکته گفته و تصحیح شد .
 3. یک صفحه تکلیف منزل از نشانه ی ( ش ) داده شد .
 4. ریاضی : صفحه ی 3 از تم 13 تدریس و تمرین شد .
   شنبه                                    کلاس خانم حامدی                      96/10/02
 1. تدریس نشانه ی (ش) انجام شد .
 2. ترکیب ها در دفتر تمرین نوشته شد .
 3. نگارش 1 و2 انجام شد .
 4. ریاضی تم 13 تدریس شد  .
 5. تکلیف املا نوشته شود .
 6. روانخوانی تمرین شد .
شنبه                                     کلاس خانم وکیلی                      96/09/25
 1.   فارسی : یک صفحه جمله سازی تمرین شد و از روی کتاب فارسی روانخوانی شد . کوئیز فارسی همراه با دیکته ی تصویری گفته شد .
 2. ریاضی : جمع خانواده ی یک تا شش با ابزار آموزشی - چوب خط تدریس شد .
 3. یک صفحه تکلیف منزل از نشانه ی ( اِ ) داده شد
 4. دانش آموزان عزیز در منزل از روی کتاب فارسی و پلی کپی روانخوانی کنند .
شنبه                                     کلاس خانم حامدی                   96/09/25
 1. فارسی : نکارش درس ( اِ ) کامل شد .
 2. تدریس درس اِ ربط و همچنین رو نویسی از کلمات مربوط به درس توسط دانش آموزان عزیز
 3. تمرین جمله نویسی با دانش آموزان عزیز روانخوانی و پرسش نیز به عمل آمد .
 4.   ریاضی : تدریس تم 12 درس ریاضی با استفاده از ابزار آموزشی و تخته هوشمند.
چهار شنبه                                     کلاس خانم وکیلی                    96/09/22
 1.  فارسی : با دانش آموزان عزیز  روانخوانی تمرین شد و درس دوبارهتکرار و تمرین شد . ( نگارش 1 و 2  کامل شد. )
 2. ریاضی : کوئیز  ریاضی گرفته شد .
 3.  علوم : تدریس بخش آب به وسیله تخته ی هوشمند و پخش فیلم جهت
 4. درک بهتر مفاهیم از طریق حواس دیداری و شنیداری .
 
چهار شنبه                                     کلاس خانم حامدی                   96/09/22
 1.   فارسی : نشانه ی ( اِ   *  -ِ  *  ه ) تمرین و از روی کتاب روانخوانی شد .
 2. دو صفحه در کتاب نگارش توسط دانش آموزان عزیز نوشته شد .
 3.  ریاضی : عدد نویسی ، مفاهیم کمتر و بیشتر و مساوی  تدریس شد .
 4.  پیک آدینه داده شده لطفا در منزل حل شود .
سه شنبه                                     کلاس خانم وکیلی                   96/09/21
 1. فارسی : نشانه ی ( اِ --ِ- ه ) تدریس  شد . صامت و مصوت ترکیب شد .
 2. یک صفحه جمله سازی تمرین شد .
 3. دیکته روی تخته گفته شد و روانخوانی شد .
 4. ریاضی : کوئیز ریاضی داده و تصحیح شد . تم 12 تمرین شد .
 5. تکلیف منزل از نشانه اِ داده شد .
 6. علوم : پرسش و پاسخ شد .
سه شنبه                                     کلاس خانم حامدی                     96/09/21
 1. تدریس ریاضی تم 12 خانواده های 2 تا 6 با استفاده از چوب خط معرفی نهاد ، جمع و دسته بندی عدد های بیشتر از 5
 2. ( مبنا 5 و با عددهای دیگر ترکیب شود تا به راحتی جمع به نتیجه برسد ، تمرین کمتری و بیشتری و نوشتن آن در کتاب ریاضی .
 3. املای تخته ای گفته شد .
 4. ( پلی کپی را زیبابنویسید و بخوانید .)
دوشنبه                                       کلاس خانم وکیلی                   96/09/20
 1. دیکته گفته و تصحیح شد
 2. نگارش تمرین شد .
 3. کوئیز فارسی گرفته شد . یک صفحه کوئیز از درس (ز) و ( ای) برای منزل داده شده است .
 4. ریاضی : یک صفحه عدد نویسی تمرین شد .
 5. زنگ ورزش دانش آموزان به استخر رفتند .
دوشنبه                                       کلاس خانم حامدی                   96/09/20
 1.  کوئیز از دانش آموزان گرفته شد .
 2.  تمرین وتکرار و پرسش بعمل آمد و جداگانه با برخی از دانش آموزان کار شد .
 3. املای تصویری گرفته شد .
 4. نگارش درس (ز) کامل شد .
 5. صداکشی و بخش و کامل کردن جمله کار شد .
 6. مسابقه روانخوانی در روز شنبه برگزار خواهد شد .
یکشنبه                                       کلاس خانم وکیلی                   96/09/19
 1. فارسی : دیکته گفته شد و تصحیح شد.
 2. از روی کتاب روانخوانی شد .
 3. کوئیز فارسی داده و تصحیح شد . تکلیف منزل از درس ( ز ) یک صفحه جمله سازی داده شده است .
 4. ریاضی تم 12 با استفاده از تخته های هوشمند تدریس شد .
یکشنبه                                       کلاس خانم حامدی                  96/09/19
 1. املای توپی گفته شد .
 2. جمله سازی کار شد .
 3. تکلیف : املا به اولیا گفته شود و جمله سازی کار شود .
 4. بازیدید خانم قاضی مرادی از کلاس
 5. جلسه ی اولیا و مربیان گفته شد.
شنبه                                            کلاس خانم وگیلی                    96/09/18
 1. فارسی : دیکته روی تخته ای گفته شد و از روی تخته و کتاب روانخوانی شد .
 2. نگارش انجام شد . تکلیف منزل از نشانه ی (ز) داده شد .
 3. کوئیز ریاضی داده و تصحیح شد .
 4. ریاضی : حاصل جمع و تفریق بوسیله ی چوب خط - عدد نویسی - قبل و بعد تمرین شد .
 5. علوم : درس ( زمین خانه ی پر آب ما ) با استفاده از تخته هوشمند تدریس شد.
شنبه                                                کلاس خانم حامدی               96/09/18
 1. علوم : تدریس درس خاک با فیلم .
 2. ریاضی : کامل شدن تم 11
 3. فارسی : نگارش 2 درس (ز) کامل شد .
 4. روانخوانی تمرین شد .
چهارشنبه
میلاد نبی اکرم وامام جعفر صادق (ع )
 
سه شنبه                                          کلاس خانم حامدی               96/09/14
 1. املا تصویری گفته شد .
 2. درس (ز) معرفی شد ترکیب ها نوشته شد .
 3. ریاضی تم 11 تمرین شد و خانواده ی 1 تا 7 تمرین شد .
 4. پلی کپی ریاضی و فارسی در منزل انجام شود .
سه شنبه                                          کلاس خانم وکیلی               96/09/14
 1. املا تصویری گفته شد .
 2. درس (ز) معرفی شد ترکیب ها نوشته شد .
 3. ریاضی تم 11 تمرین شد و خانواده ی 1 تا 7 تمرین شد .
 4. پلی کپی ریاضی و فارسی در منزل انجام شود .
دوشنبه                                         کلاس خانم حامدی               96/09/13
املا گفته شد .
ریاضی تم 11 و نماد 8
تمرین عدد نویسی و ترتیب اعداد از 0 تا 8 در دفتر تمرین.
دوشنبه                                          کلاس خانم وکیلی               96/09/13
املا گفته شد .
ریاضی تم 11 و نماد 8
تمرین عدد نویسی و ترتیب اعداد از 0 تا 8 در دفتر تمرین.
یکشنبه                                         کلاس خانم حامدی               96/09/12
 1. املا ی تخته ای گفته شد ، نگارش 3 درس (ایـ) کامل شد .
 2. اردو برگزار شد .
 3. عدد نویسی از 0 تا 7 تمرین شد .
 4. روانخوانی و املا تمرین شد .
یکشنبه                                          کلاس خانم وکیلی               96/09/12
 1. املا ی تخته ای گفته شد ، نگارش 3 درس (ایـ) کامل شد .
 2. اردو برگزار شد .
 3. عدد نویسی از 0 تا 7 تمرین شد .
 4. روانخوانی و املا تمرین شد .
 شنبه                                          کلاس خانم حامدی               96/09/11
 1. فارسی : دیکته روی تخته ای گفته شد . از روی تخته و کتاب روانخوانی شد .
 2. صامت و مصوت ترکیب و کلمه ی خارج از کتاب ساخته شد .
 3. ریاضی : معرفی نماد ( صفر) بدست آوردن حاصل جمع با شکل . حاصل تفریق با شکل تمرین شد . آزمون ریاضی برگزار شد .
 4. تکلیف منزل داده شد از نشانه ی ( ایـ ، یـ ی ای)
 5. علوم : از کلیه دروس خوانده شد و پرسش و پاسخ شد .
شنبه                                          کلاس خانم وکیلی               96/09/11
 1. نگارش دو درس ایـ کامل شد .
 2. بازی با کلمات با فیلم در کلاس تمرین شد .
 3. جمله سازی کار شد .
 4. ریاضی تمرین و تدریس شد .تم 10 به پایان رسید .
 5. آزمون فارسی گرفته شد .
 6. تکلیف فارسی انجام شود ، عدد نویسی از 0 تا 7 را 5 خط بنویسید .
 7. املا نوشته شود .
چهار شنبه                                   کلاس خانم حامدی               96/09/08
 1. نگارش درس ایـ کامل شد .
 2. ارزیابی ریاضی انجام شد .
 3. مانور زلزله انجام شد .
 4. املا بنویسید و روانخوانی تمرین کنید .
 5. از ترکیب ایـ بنویسید .
چهار شنبه                                   کلاس خانم وکیلی               96/09/08
 1. فارسی : از روی کتاب روانخوانی شد . و دیکته ی روی تخته ای گفته شد .
 2. دیکته در دفتر گفته و تصحیحی شد . پیک آدینه داده شد .
 3. ریاضی که با استفاده از تخته ی هوشمند ، تقارن ،  عدد نویسی ، گوشه و لبه و الگو یابی تمرین شد
 4. علوم : با استفاده از تخته ی هوشمند درس گیاهان پرسش و پاسخ شد .
سه شنبه                                      کلاس خانم حامدی               96/09/07
 1. تدریس حروف های ایـ و معرفی سه شکل آن با فیلم
 2. یادگیری اسم دو دانش آموز ( آتریسا و سارینا )
 3. ریاضی تدریس شد و آزمون گرفته شد .
 4. جمله سازی با تصویر تمرین شد .
سه شنبه                                      کلاس خانم وکیلی                96/09/07
 1. فارسی نشانه ی ( ایـ یـ ی ای ) تدریس شد .
 2. صامت و مصوت ترکیب و صداکشی شد .
 3.  دیکته گفته و تصحیح شد . یک صفحه رونویسی در کلاس نوشته شد .
 4. یک صفحه تکلیف منزل داده شده
 5. ریاضی : با استفاده از تخته های هوشمند تم 9 تمرین شد .
 6. علوم : از درس گیاهان پرسش و پاسخ شد .
یکشنبه                                      کلاس خانم حامدی               96/09/05
 1. املا در دفتر گفته شد
 2. ریاضی تمرین د و کامل شد
 3. جمله نویسی کار شد .
 4. علوم با فیلم گیاهان تدریس شد.
یکشنبه                                        کلاس خانم وکیلی               96/09/05
 1. فارسی : از روی کتاب با استفاده از تخته هوشمند روانخوانی شد .
 2. دو صفحه در کتاب نگارش تمرین نوشته شد .
 3. دو صفحه از درس  و نشان هی نـ ن تکلیف داده شد
 4. دیکته تصویری گفته شد
 5. ریاضی : با استفاده از تخته های هوشنتد تمرین شد .
 6. عدد نویسی - قبل و بعد - تقارن تمرین شد .
شنبه                                           کلاس خانم حامدی               96/09/04
 1. تدریس ریاضی تم 10 نماد 7 تدریس شد .
 2. فارسی : جمله سازی انفرادی کار شد .
 3. املای تصویری گرفته شد .
شنبه                                            کلاس خانم وکیلی              96/09/04
 1. فارسی : دیکته ی تصویری گفته و تصحیح شده . دیکته روی تخته ای گفته شد .
 2. کلمات خارج از کتاب برای نشانه ی ( نـ ن ) گفته و یک صفحه جمله سازی تمرین شد .
 3. یک صفحه پلی کپی از نشانه ی ( ن ) برای منزل داده شد .
 4. ریاضی تم 9 با استفاده از تخته های هوشمند تمرین وتکرار شد .
 5. علوم : درس گیاهان با استفاده از تخته ی هوشمند تمرین و تدریس شد.
 
چهار شنبه                                    کلاس خانم حامدی               96/09/01
 1. نگارش درس (نـ ن) کامل شد .
 2. جمله نویسی و روانخوانی تمرین شد .
 3. ریاضی تم 10 تمرین شد .
 4. کوئیز گرفته شد .
 5. داستان ماه پیشونی خوانده شد.
 6. روانخوانی تمرین شود ، روز شنبه ارزیابی انجام می شود .
 7. املا نیز یک صفحه کامل نوشته شود .
چهار شنبه                                    کلاس خانم وکیلی                  96/09/01
 1. فارسی : نشانه ی( نـ ن ) تدریس شد . صدا کشی و بخش شد . صامت و مصوت ترکیب شد جمله سازی و کلمه سازی تمرین شد .
 2. دیکته گفته و تصحیح شد . کوئیز فارسی گرفته شد .
 3. ریاضی : قبل و بعد ، عدد نویسی ، الگو یابی ، گوشه و لبه تمرین شد .
 4. پیک آدینه داده شد.
 
سه شنبه                                       کلاس خانم حامدی                 96/08/30
 1. تدریس درس نـ ن با فیلم انجام شد .
 2. املا گفته شد . نگارش یک صفحه کامل شد .
 3. ریاضی تمرین شد .
 4. کوئیز گرفته شد .
 
سه شنبه                                       کلاس خانم وکیلی                 96/08/30
 1. فارسی : دیکته ی تصویری گفته و تصحیح شد .
 2. جمله سازی و کلمه سازی برای نشانه ی ( ر ) تمرین و روانخوانی شد .
 3. تکلیف منزل از نشانه ی (ر)داده شد .
 4. ریاضی : با استفاده از تخته ی هوشمند تم 8 مجددا تمرین و تکرار شد .
 5. علوم : درس جانوران پرسش و پاسخ شد.
 
 
دوشنبه                                       کلاس خانم حامدی              96/08/29
 1. ریاضی تم 9 به پایان رسید دو صفحه از تم 10 نیز تدریس شد .
 2. املا تخته ای کار شد .
 3. جمله سازی کار شد.
 4. فارسی آزمون گرفته شد و روانخوانی تمرین شد .
 5. املا در منزل نوشته شود.
دوشنبه                                       کلاس خانم وکیلی              96/08/29
 1. فارسی : نشانه ی ر مجددا تمرین و تکرار و صدا کشی و بخش شد .
 2. کلمه سازی و جمله سازی تمرین شد .
 3. دیکته گفته شده و تصحیح شد و نگارش دو صفحه نوشته شده است .
 4. ریاضی : کوئیز ریاضی داده و تصحیح شد
 5. تکلیف برای منزل داده شد از کلمات نشانه ی ر
یکشنبه
تعطیل
دبستان گلبرگ شهادت امام رئوف امام رضا(ع) را برهمه شیعیان تسلیت عرض می کند.
          شنبه                                 کلاس خانم حامدی               96/08/27
 1. ریاضی تمرین شد .
 2. فارسی تمرین شد .
 3. روانخوانی پرسش بعمل آمد
 4. علوم پرسش شد
 5. مسابقه جمله نویسی بین دانش آموزان
         شنبه                                 کلاس خانم وکیلی               96/08/27
 1. دیکته روی تخته ای گفته شد . از روی کلمات خوانده شده روانخوانی شد .
 2. یک صفحه جمله سازی تمرین شد . و یک صفحه در نگارش نوشته شد .
 3. ریاضی : عدد نویسی -قبل و بعد - تقارن - تمرین شد .
 4. علوم : از دروس خوانده شده پرسش و پاسخ شد .
 5. تکلیف منزل منزل داده شد.
چهارشنبه                                  کلاس خانم حامدی              96/08/24
 1. نکارش درس ( ر ) به پایان رسید
 2. روانخوانی تمرین شد
 3. آزمون فارسی گرفته شد .
 4. ریاضی تمرین شد .
 5. علوم تمرین شد .
 6. آزمون ریاضی نیز گرفته شد.
چهار شنبه                             کلاس خانم وکیلی                     96/08/24
 1. فارسی : نشانه ی (ر ) تدریس و تمرین و صدا کشی شد .
 2. صامت و مصوت با هم ترکیب شده و کلمه ساخته شد .
 3. دیکته گفته و تصحیح شد ، کوئیز فارسی داده و تصحیح شد.
 4. ریاضی : کوئیز ریاضی داده شد و تصحیح شد .
 5. پیک آدینه داده شده حل شود.
سه شنبه                                  کلاس خانم حامدی                 96/08/23
 1. آزمون فارسی انجام شد .
 2. روانخوانی و جمله سازی کار شد .
 3. با حرف ها کلمه ساخته شد .
 4. ریاضی تمرین عدد ها شد .
 5. املا گفته  شد. هر روز املا و رواخوانی تمرین شد.
سه شنبه                                  کلاس خانم وکیلی                  96/08/23
 1. فارسی : دیکته روی تخته ای گفته شد و از روی کلمات روانخوانی شد .
 2. تکلیف منزل داده شد . کوئیز فارسی داده و تصحیح شد.
 3. ریاضی تم 8 با استفاده از تخته های هوشمند تمرین و تدریس شد .
 4. علوم : درس ( جانوران ) با استفاده از تخته های هوشمند پرسش و پاسخ شد.
 دوشنبه                                  کلاس خانم حامدی                 96/08/22
 1. جمله نویسی کار شد ، مرتب کردن کلمات و جملات پراکنده تمرین شد .
 2. املا تخته ای کار شد .
 3. ریاضی تمرین شد .
 4. علوم پرسش و پاسخ شد .
دوشنبه                                  کلاس خانم وکیلی                 96/08/22
 1.  فارسی : دیکته روی تخته ای گفته شد . کلمه سازی و جمله سازی تمرین شد .
 2. کوئیز فارسی داده و تصحیح شد . تکلیف منزل داده شد .
 3. ریاضی : عدد نویسی ، گوشه و لبه ، تقارن و الگویابی تمرین و تکرار شد.
یکشنبه                                  کلاس خانم حامدی                 96/08/21
 1. نگارش درس تـ ت به پایان رسید و روانخوانی تمرین شد .
 2. صدای ت و عدد 4 دوباره برای جمله سازی تمرین شد .
 3. برای  دانش آموزان غایب تدریس دوباره تکرار شد .
 4. کوئیز ریاضی گرفته  شد .
 یکشنبه                                  کلاس خانم وکیلی                    96/08/21
 1.   فارسی : دیکته روی تخته ای گفته شد . از روی کلمات روی تخته روانخوانی شد .
 2. صدا کشی و بخش شده و جمله سازی شد .
 3. کوئیز ریاضی داده و تصحیح شد ، تکلیف نیز برای منزل داده شد .
 4. ریاضی با استفاده از تخته هوشمند تمرین شد.
شنبه                                  کلاس خانم حامدی                 96/08/20
 1.   تدریس صدای تـ ت همرا با صدا کشی و بخش کردن
 2. روانخوانی کلمات جدید تمرین شد .
 3. املای پای تخته ای گفته شد .
 4. ریاضی عدد 4 تدریس شد و تمرین و ترتیب عدداز 1 تا 4
 5. املا و روانخوانی فراموش نشود .
شنبه                                  کلاس خانم وکیلی                   96/08/20
 1. فارسی : نشانه ی ( تـ ت ) تدریس شد . کلمات صدا کشی و بخش شد ، صامت و مصوت ترکیب و روانخوانی شد .
 2. دیکته گفته و تصحیح شد . تکلیف منزل داده شد .
 3. ریاضی : عدد نویسی تا عدد 4 تمرین شد ، چوب خط ، تقارن نیز تمرین شد .
چهار شنبه                                  کلاس خانم حامدی                 96/08/17
 1. املای تخته ای گفته شد
 2. با کلمات خارج از کتاب توسط دانش آموزان جمله سازی شد .
 3. نگارش درس ( او و ) به پایان رسید .
 4. نماز تدریس شد . دانش آموزان عملی اعمال نماز را مشاهده کردند.
 5. روانخوانی و املا هر روز تمرین شود.
 
چهار شنبه                                  کلاس خانم وکیلی                   96/08/17
 1. فارسی : دیکته روی تخته ای گفته شد از روی کلمات گفته شده روانخوانی شد .
 2. یک صفحه رو نویسی نوشته شد و صدا کشی و بخش کردن تمرین شد .
 3. ریاضی با استفاده از تخته ی هوشمند تمرین شد .
 4. پیک آدینه داده شد.
سه شنبه                                     کلاس خانم  حامدی                   96/08/16
 1. نگارش او و کامل شد.
 2. صدا کشی با شابلون در دفتر و تخته تمرین شد .
 3. جمله سازی تمرین شد .
 4. ریاضی : عدد 3 و نماز تدریس شد .
 5. در دفتر از 1 تا 3 نوشته شد .
 6. املا و روانخوانی هر روز تمرین شود .
سه شنبه                                     کلاس خانم  وکیلی                  96/08/16
 1. فارسی : نشانه ی ( او و ) تمرین شد . صدا کشی و بخش شد .
 2. کوئیز فارسی داده و تصحیح شد . در کتاب نگارش نوشته و تمرین شد.
 3. تکلیف شب داده شد .
 4. ریاضی : خط تقارن تدریس و تمرین شد . الگویابی - عدد نویسی ( یک ، دو و سه ) تدریس شد .
 5. علوم : از درس جانوران پرسش و پاسخ شد.
دوشنبه                                     کلاس خانم  حامدی                   96/08/15
 1. املای در دفتر گفته شد .
 2. ارزیابی گرفته شد .
 3. حرف او - و معرفی و ترکیب ها گفته شد .
 4. تدریس قرینه و تقارن دوباره با شابلون تدریس شد
 5. روانخوانی تمرین شد.
 6. هر روز املا بنویسید و روانخوانی تمرین کنید.
دوشنبه                                     کلاس خانم  وکیلی                 96/08/15
 1. فارسی : نشانه ی ( او و ) تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب شد . کلمه ساخته شد
 2. دیکته گفته شد و تصحیح شد . تکلیف منزل داده شد.
 3. ریاضی تم 6 تمرین شد.
 
یکشنبه                                     کلاس خانم  حامدی                   96/08/14
 1. تدریس قرینه توسط با نقاشی و بریدن کاغذ توسط دانش آموزان و استفاد ه از فیلم
 2. اردوی عروسکی در کانون فدک
 3. تمرین صدا کشی و روانخوانی . قصه گویی توسط معلم ( جوجه طلایی)
 4. از کلمات آا تا سـ س رو نویسی کن و املا بنویس.
یکشنبه                                     کلاس خانم وکیلی                   96/08/14
 1. فارسی : یک صفحه جمله سازی روی تخته تمرین شد .
 2. از روی جمله ها روانخوانی و صدا کشی و پخش شد.
 3. بچه ها به اردو رفتند .
 4. بعد از برگشتن از اردو ریاضی تم 6 و 7 تمرین شد.
 5. تکلیف منزل داده شد.
  شنبه                                     کلاس خانم  حامدی                   96/08/13
 1. تمرین جمله تا درس (سـ س ) در کلاس انجام شد .
 2. دفتر نگارش کامل شد .
 3. ریاضی تم 7 تمرین شد .
 4. کارت امتیاز 20 امتیازی به مناسبت روز دانش آموز به بچه ها داده شد.
شنبه                                     کلاس خانم  وکیلی                     96/08/13
 1. فارسی ) کمات خارج از کتاب نشانه ی (سـ س ) تدریس و صدا کشی شد و در کتاب نگارش نوشته شد و تکلیف منزل داده شد.
 2. دیکته روی تخته ای گفته شد و از روی آن روانخوانی شد.
 3. ریاضی ) 3 صفحه از تم 7 تدریس و تمرین شد .
 4. علوم ) پرسش و پاسخ از درس جانوران
چهار شنبه                                     کلاس خانم  حامدی                   96/08/10
 1. املا گفته شده است .
 2. تدریس (سـ س ) کامل شد با فیلم نگارش انجام شد .
 3. کلمات جدید بخش و صدا کشی شد .
 4. ریاضی : نماد 1 و 2 تمرین شد
 5. روانخوانی تمرین و پرسش به عمل آمد
 6. برای درس علوم هر دانش آموز برای روز شنبه دو عدد میوه متفاوت بیاورند .
چهار شنبه                                     کلاس خانم وکیلی                   96/08/10
 1. فارسی : نشانه ی (سـ س ) مجددا تمرین شد .
 2. کلمه سازی و جمله سازی شد . کلمات خارج از کتاب گفته شد .
 3. ریاضی ک با استفاده از تخته های هوشمند : اشکال هندسی - گوشه و لبه - عدد نویسی و شمارش اعداد تمرین شد .
 4. پیک آدینه و تکلیف شب داده شد .
سه شنبه                                       کلاس خانم حامدی                   96/08/09
 1. ریاضی : توسط دانش آموز تدریس شد .
 2. عدد 1 و 2 تدریس شد . در دفتر نیز تمرین شد .
 3. حرف سـ س معرفی شد
 4. روانخوانی پرسش بعمل آمد و در غالب کلمات ترکیب ها کار شد
 5. کوئیز 3 انجام شد .
دوشنبه                                       کلاس خانم وکیلی                   96/08/08
 1. فارسی : از روی پلی کپی تمرین وتکرار شد .
 2. دیکته گفته و تصحیح شد . تکلیف منزل داده شد .
 3. ریاضی تم 6 با استفاده از تخته های هوشمند تمرین شد .
 دوشنبه                                       کلاس خانم حامدی                   96/08/08
 1. تمرین روان خوانی و ترکیب صدا ی گروهی انجام شد .
 2. ریاضی تم 6 تدریس شد .
 3. علوم درس جانوران با فیلم تدریس شد .
 4. املا گفته شد .
   یکشنبه                                       کلاس خانم حامدی                   96/08/07
 1. فارسی ) با استفاده از تخته های هوشمند درس (م) تمرین شد 
 2. ریاضی ) تدرسی با فیلم تم 6 
 3. جمله سازی با تصویر تمرین شد .
 4. املا گفته شد و روانخوانی تمرین شد.
 
یکشنبه                                         کلاس خانم وکیلی                    96/08/07
 1. فارسی ) دیکته روی تخته گفته شد . از روی کلمات روی تخته روانخوانی شد .
 2. کوئیز فارسی داده شد و تصحیح شد، یک صفحه رو نویسی در کلاس نوشته شد .
 3. ریاضی ) تم 6 با استفاده از تخته ی هوشمند تدریس شد .
    شنبه                                       کلاس خانم حامدی                    96/08/06
 1. تمرین مـ م انجام شد ، صدا کشی و بخش با آواز و دست زدن یاد داه شد . 
 2. شکل  غیر آخر مـ  و آخر م تمرین شد ، لازم است کپی در منزل هم تمرین شود ، کلمات مربوط به درس خوانده شد و نوشته شد دانش آموزان و هم خوانی داشتند. 
 3. در دفتر تمرین مشق نوشته شود تا حروف از یادشان نرود.
 4. ریاضی تم 5 به پایان رسید . علوم با فیلم تمرین و تدریس شد .
   شنبه                                       کلاس خانم وکیلی                      96/08/06
 1. فارسی : کلمات خارج از کتاب داده شد . صامت . مصوت ترکیب شد و در کتاب نگارش نوشته شد . دیکته روی تخته ای گفته و از روی تخته روانخوانی شد .
 2. ریاضی : تم 5 با استفاده از تخته ی هوشمند تدرسی و تمرین شد . 
 3. علوم : درس ( سالم باش ، شاداب باش ) با استفاده از تخته ی هوشمند تدریس شد . تکلیف منزل داده شد.
 
چهار شنبه                                       کلاس خانم حامدی                  96/08/03
 1. آدینه حل شود. 
 2. علوم : آزمون ماهانه ( جمع آوری اطلاعات صفحه ی 24 را بیاورید .)
 3. اجتماعی : درس 4 گروهی پرسیده می شود . 
چهار شنبه                                       کلاس خانم وکیلی                   96/08/03
 1. نشانه ی (مـ م ) تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب شد .
 2. کوئیز فارسی گرفته شد 
 3. ریاضی تم 5 تدریس شد و فیلم آموزشی ریاضی پخش شد . 
 4. پیک آدینه داده شد 
 5. فیلم آموزشی علوم حواس پنجگانه دیده شد و پرسش و پاسخ شد .
 
سه شنبه                                       کلاس خانم حامدی                    96/08/02
 1. ارزشیابی ریاضی انجام شد 
 2. املا گفته شد .
 3. صدا کشی و بخش کردن تمرین شد . 
 4. ارزشیابی فارسی انجام شد 
 5. لطفا صدا کشی با کارت های دو رنگ تمرین شود و با شابلون در دفتر کشیده شود و داخلش حرف ها را بنویسند . 
 6. املا هرروز گفته شود از کلمات خارج از کتاب و خارج از کتاب 
 7. جمله سازی با تصویر تمرین شود .
 سه شنبه                                       کلاس خانم  وکیلی                     96/08/02
 1. فارسی : کلمات و نشانه های خوانده شده روی تخته نوشته و از روی آن ها روانخوانی شد ، صدا کشی و بخش نیز انجام شد و تکلیف منزل داده شد.
 2. ریاضی : کوئیز ریاضی در رابطه با چوب خط - اشکال هندسی گرفته شد و تصحیح شد.
 3. علوم : فیلم آموزشی در رابطه با حواس پنجگانه - ما و اطراف ما - دیده شد . 
  دوشنبه                                       کلاس خانم  حامدی                    96/08/01
 1. فارسی : جمله نویسی تصویری انجام شد . 
 2. املای روی تخته ای گفته شد . 
 3. ریاضی تم 5 تدریس شد.
 4. صدا کشی در دفتر انجام شد . 
 5. ( فردا املا تا درس د کلمات خارج از کتاب گفته شد)
 
   دوشنبه                                       کلاس خانم  وکیلی                     96/08/01
 1. فارسی : دیکته ی روی تخته ای گفته شد ، کلمات خارج از کتاب بخش و صدا کشی شد . 
 2. صامت و مصوت ترکیب شد . جمله سازی تمرین شد .
 3. ریاضی : مربع های شگفت انگیز - شمارش اعداد با انگشت - الگو یابی تمرین شد .
 4. تکلیف برای منزل داده شد.
 
 
     یکشنبه                                       کلاس خانم حامدی                      96/07/30
 
 1. فارسی : نشانه های خوانده شده ، صداکشی و بخش و از روی تخته روانخوانی شد دیکته گفته و تصحیح شد ، کلمات خارج از کتاب تمرین و نگارش نوشته شد . 
 2. تکلیف برای منزل داده شده 
 3. ریاضی : مربع های شگفت انگیز - اشکل هندسی - استفاده از شابلون - چو بخط - الگو یابی - تمرین و تکرار شد.
     یکشنبه                                       کلاس خانم وکیلی                      96/07/30
 
 1. فارسی : نشانه های خوانده شده ، صداکشی و بخش و از روی تخته روانخوانی شد دیکته گفته و تصحیح شد ، کلمات خارج از کتاب تمرین و نگارش نوشته شد . 
 2. تکلیف برای منزل داده شده 
 3. ریاضی : مربع های شگفت انگیز - اشکل هندسی - استفاده از شابلون - چو بخط - الگو یابی - تمرین و تکرار شد.
 
 
          شنبه                                       کلاس خانم حامدی                       96/07/29
 1. نشانه ی د تدریس شد . دفتر نگارش کامل شد . صدا کشی و بخش انجام شد و در دفتر تمرین، تکلیف برای منزل داده شد .
 2. ریاضی : تم 4 یاد آوری و تمرین شد . سرشماری شکل ها شکل ها ، چوب خط و اشکال هندسی تمرین شد . 
 3. علوم : پرسش کلاسی انجام شد.
         شنبه                                         کلاس خانم وکیلی                          96/07/29
 1. فارسی ) نشانه ی (د ) تنها تدریس شد . صامت و مصوت ترکیب و کلمه ساخته شد . کلمات خارج از کلاس داده شد .
 2. دیکته ی روی تخته گفته شد . تکلیف برای منزل داده شد.
 3. ریاضی ) الگویابی ، چوب خط ، شمارش اعداد ، اشکال هندسی تمرین شد.
 4. علوم ) از دروس خوانده شده پرسش و پاسخ شد.
 
  چهار شنبه                                       کلاس خانم حامدی                       96/07/26
 1. فیلم علوم در کلاس دیده شد.
 2. جدول شگفت انگیز بطور مجسم روی تخته توضیح داده شد و در کتاب انجام شد . 
 3. تمرین ترکیب های( با بـَ ) در دفتر و تخته انجام شد . 
 4. تکلیف منزل (پیک هفتگی ) داده شد .
 
 
چهارشنبه                                       کلاس خانم وکیلی                     96/07/26
 
 1. فارسی : نشانه های (آ ا ) ( بـ ب ) ( اَ _َ ) دوره و تمرین شد .
 2. صامت ومصوت ترکیب شده و کلمه ی خارج از کتاب ساخته شد . 
 3. دیکته گفته شده تصحیح شد . تکلیف منزل همراه با پیک آدینه داده شد . 
 4. ریاضی : شمارش اعداد با انگشتان هر دو دست ، الگویابی ، چوب خط تمرین شد.
 
 
 
 
سه شنبه                                       کلاس خانم حامدی                       96/07/25
 
 1. تدریس ترکیب بـَ و صدا کشی و بخش تمرین شد . 
 2. املای پای تخته ای گفته شد . دانش آموزان با املا آشنایی پیدا کردند. 
 3. ریاضی : تم 4 تمرین شد ، کار با شابلون ، اشکال هندسی ، لبه و زائیه تدریس شد و تمرین در کتاب انجام شد .
 
سه شنبه                                       کلاس خانم وکیلی                         96/07/25
 1. فارسی : نشانه ی اَ _َ تمرین شد . صامت و مصوت ترکیب شد .
 2. دیکته ی روی تخته ای انجام شد و در کتاب نگارش نوشته شد . 
 3. ریاضی تم 4 کاملا تمرین شد . (شامل اشکال هندسی ، چوب خط ، شمارش اعداد ، مربع های شگفت انگیز )
 4. علوم : حواس پنجگانه پرسش و پاسخ شد . 
 5. تکلیف برای منزل داده شد.
 
 
دوشنبه                                       کلاس خانم حامدی                       96/07/24
 
 1. فارسی : تدریس درس اَ _َ بوسیله تصاویر 
 2. تمرین نگارش ها در کتاب
 3. ریاضی : تم 4 تدریس شد . الگو ها و مفاهیم هندسی و عدد یک تا پنج با رنگ کردن تدریس شد ، (نمایشی انجام شد) . ضلع و زاویه باکش و همکگاری دانش آموزان در کلاس تدریس شد . چوب خط ا داستانگویی تدریس شد .
 4. علوم : تمرین درس 1و 2 و پرسش و پاسخ انجام شد.
 
 
  دوشنبه                                         کلاس خانم وکیلی                        96/07/24
 
 1. فارسی :نشانه ی (اَ) اول و ( _َ ) غیر اول تدریس و صدا کشی شد . صامت و مصوت ترکیب شد . تکلیف برای منزل داده شد.
 2. ریاضی 2 صفحه از تم 4 تدریس و تمرین شد.
 
    یکشنبه                                                                                     96/07/23
 
 1. تکرار درس قبل - صدا کشی و بخش کلمات (آب ) (بابا)
 2. یک صفحه تکلیف برای منزل داده شده 
 
اردوی پارک ژوراسیک
 
   شنبه                                                                                                  96/07/22
 
فارسی : تدریس بخش و صداکشی آب - بابا و تمرین آن روی تابلو و دادن تکلیف شب مناسب 
 
علوم : درس 1 و 2 کار و تمرین شد .