آدرس تلگرام اختصاصی
 
golbargdovom@
 
 
برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تصویر گردان
 
تکالیف
 
تکالیف
چهار شنبه                                                                             97/02/26
 1. تکلیف دیکته انجام شود بیاورید .
 2. از درس نیایش دیکته بنویس .
 3. غلط ارزیابی در دفتر مشق کار شود .
 4. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 103 کار شود .
سه شنبه                                                                                97/02/25
 1. تکلیف دیکته انجام شود . 
 2. از درس مثل دانشمندان دیکته بنویس
دوشنبه                                                                                97/02/24
 1. از عدد 900 تا 950 با رقم در دفتر مشق بنویس . 
 2. بعد دور عدد های زوج خط بکش . 
 3. از درس نیایش 5 کلمه انتخاب کن و با آن ها جمله بساز 
 
یکشنبه                                                                                97/02/23
 1. تکلیف دیکته انجام شد .
 2. از درس پرواز قطره دیکته بنویس .
 
 شنبه                                                                                    97/02/22
 1. غلط ارزیابی در دفتر مشق کار شود .
 2. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 98 کامل شود و بیاورید .
 
چهار شنبه                                                                            97/02/19
 1. اردوی پارک بانوان
سه شنبه                                                                                 97/02/18
 1. در دفتر مشق یک صفحه ساعت کار شود .
 2. فارسی و علوم بخوان
دوشنبه                                                                                 97/02/17
 1. کلمه های کلاس پر شوند .
 2. غلط ارزیابی در دفتر مشق کار شود .
 3. 10سوال از فصل 2 کتاب ریاضی در دفتر مشق بنویس .
یکشنبه                                                                                   97/02/16
 1. از درس نوروز دیکته بنویس .
 2. 10 سوال از فصل اول کتاب ریاضی در دفتر مشق بنویس.
 
 شنبه                                                                                      97/02/15
 1. غلط ارزیابی ریاضی در دفتر مشق کار شود .
 2. فارسی از اول کتاب تا آخر صفحه 55 پرسیده شود .
سه شنبه                                                                                 97/02/11
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. رونویسی از درس نیایش
 3. دیکته شب از درس کار نیک و پیراهن بهشتی
 4. جدول ضرب 6 تا 9 (2 بار )
 
دوشنبه                                                                                   97/02/10
 1. تکلیف دیکته انجام شود .
 2. یک صفحه جمله سازی در دفتر مشق کار شود .
 3. از عدد 800 تا 820 با عدد و حروف بنویسید .
 یکشنبه                                                                                   97/02/09
 1. جمع های دو قلو کار شوند .
 2. جمع های چند و چند می شود 10 کار شود .
 3. از درس نوروز دیکته بنویس .
 
شنبه                                                                                    97/02/08
 1. پیدا کن و بگو صفحه ی 109 کتاب فارسی در دفتر مشق کار شود .
 2. واژه سازی صفحه ی 108 کتاب فارسی در دفتر مشق کار شود .
چهار شنبه                                                                            97/02/05
 1. کتاب علوم کار تا آخر صفحه ی 110 کامل و کنترل شود و بیاورید .
 2. غلط کوئیز در دفتر مشق کار شود .
 3. پیک آدینه انجام شود .
 
سه شنبه                                                                                97/02/04
 1. کتاب نگارش تا اخر صفحه ی 90 کامل شود .
 2. فردا از درس اول تا پنجم کتاب فارسی دیکته گفته می شود .
 
دوشنبه                                                                                   97/02/03
 1. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 88 کامل شود وبیاورید .
 2. 10 جمع و تفریق سه رقمی با انتقال در دفتر مشق کار شود .
یکشنبه                                                                                   97/02/02
 1. دیکته از درس نوروز بنویس .
 2. تکلیف دیکته انجام شود .
 3. هویج بیاورید .
 4. کلمه های کلاس پر شوند .
 
 شنبه                                                                                      97/02/01
 1. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 86 کامل شود و بیاورید .
 2. هدیه هاو علوم پرسیده می شود .
چهار شنبه                                                                              97/01/29
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. از درس نوروز دیکته بنویس .
 
سه شنبه                                                                                 97/01/28
 1. از درس پرواز قطره 5 سوال بنویس و پاسخ بده .
 2. تکلیف دیکته انجام شود .
دو شنبه                                                                                 97/01/27
 1. به سوال ها در دفتر مشق پاسخ دهید .
 2. کار در منزل صفحه ی 93 کتاب علوم را در دفتر مشق گزارش دهید .
یک شنبه                                                                                 97/01/26
 1. در دفتر مشق 10 عدد زوج و 10 عدد فرد بنویس .
 2. از درس پرچم دیکته بنویس  .
 
چهار شنبه                                                                              97/01/22
 1. پیک آدینه انجام شد .
 2. از درس پرچم دیکته بنویس .
 3. کلمه های کلاس پر شوند .
سه شنبه                                                                                 97/01/21
 1. نقاشی و خلاصه نویسی دفتر روزنگار را انجام دهید .
 2. روی ورقه A4  جشن علوم را نقاشی کنید .
دوشنبه                                                                                 97/01/20
 1. روی ورقه A4 شکل های هندسی ( مربع ، مستطیل ، 4 ضلعی و 6 ضلعی بکشید ) و قطر های آن ها را نشان دهید .
 2. صفحه ی چرخنده مانند صفحه ی 121 کتاب ریاضی را درست کنید و بیاورید .
یکشنبه                                                                                 97/01/19
یک بشقاب و لیوان و قاشق یک بار مصرف بیاورید .
یک عدد میوه
پیدا کن و بگو صفحه ی 98 کتاب فارسی در دفتر مشق کار شود .
وسایل جشن علوم را بیاورید .
شنبه                                                                                     97/01/18
 1. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 81 انجام شود .
 2. نماز 2 رکعتی پرسیده می شود .
 
چهارشنبه                                                                            97/01/15
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. خلاصه نویسی داستان در روزنگار بنویسید .
 3. از درس پرچم دیکته بنویسید .
 
 
چهارشنبه                                                                            96/12/23
 1. پیک شماره 24 حل شود .
 2. غلط کوئیز در دفتر مشق کار شود .
 3. تکلیف دیکته انجام شود .
سه شنبه                                                                               96/12/22
 1. کلمه های کلاس پر شوند .
 2. غلط کوئیز در دفتر مشق کار شود  .
دو شنبه                                                                               96/12/21
 1. کلمه های کلاس پر شوند .
 2. نماز دو رکعتی پرسیده می شود .
یکشنبه                                                                                96/12/20
 1. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 74 انجام شود و بیاورید .
 2. دیکته از ایران زیبا بنویسید .
شنبه                                                                                      96/12/19
 1. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 72 انجام شود و بیاورید .
چهارشنبه                                                                            96/12/16
 1. پیک آدینه شماره 22 و 23 حل شود  وهمراه خود بیاورید .
سه شنبه                                                                            96/12/15
 1. پیدا کن و بگو صفحه ی 90 در دفتر مشق کار شود .
 2. تکلیف دیکته انجام شود .
 3. غلط کوئیز ریاضی در دفتر مشق کار شود .
دوشنبه                                                                           96/12/14
 1. کلمه های کلاس پر شوند .
 2. یکی از جانوران صفحه ی 73 کتاب علوم را انتخاب کنید و برای آن کارت مثل نمونه ی کتاب درست کنید و بیاورید . ( روی برگه a4 )
یکشنبه                                                                            96/12/13
 1. پیدا کن و بگو صفحه ی 84 درس ایران زیبا در دفتر مشق انجام شود .
 2. سه تفریق تکنیکی با انتقال در دفتر مشق بنویسید و حل کنید .
     شنبه                                                                            96/12/12
 1. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 68 کار شود .
 2. هدیه ها پرسیده می شود و نماز دو رکعتی
چهار شنبه                                                                        96/12/09
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. از درس ایران زیبا دیکته بنویس
 3. 5 جمع با روش تکنیکی دردفتر مشق کار شود .
سه شنبه                                                                            96/12/08
 1. تکلیف دیکته انجام شود .
دوشنبه                                                                            96/12/07
 1. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 63 کار شود .
 2. از کتاب نگارش مدرسه تمرین های شماره 1 در صفحه های 65 تا 68 را بنویسید .
یکشنبه                                                                            96/12/06
اردوی تفریحی شهربازی
شنبه                                                                                96/12/05
 1. تکلیف دیکته انجام شود .
 2.  10 جمع و تفریق سه رقمی و سه رقمی در دفتر مشق بنویسید و به صورت فرآیندی حل کنید .
 3. نماز دو رکعتی پرسیده می شود .
چهار شنبه                                                                       96/12/02
 1. از درس فردوسی 10 کلمه پیدا کن و معنی هر کدام را بنویس .
 2. پیک آدینه انجام شود .
 3. روی ورقه ی A4  گزارش فعالیت قلمه زدن ( صفحه ی 69 کتاب علوم ) انجام شود بیاورید .
دوشنبه                                                                           96/11/30
 1. کلمه ای کلاس پر شوند .
 2. 5 جمع عدد سه رقمی با سه رقم ( فرآیندی ) در دفتر مشق کار شود .
 3. از درس فردوسی دیکته انجام شود .
یکشنبه                                                                           96/11/29
 1.    کلمه های کلاس پر شوند .
 2. تکلیف دیکته انجام شود .
 3. از درس فردوسی دیکته بنویسید .
    شنبه                                                                       96/11/28
 1. پیدا کن و بگو صفحه ی 75 کتاب فارسی در دفتر مشق کار شود .
 2. روی ورقه ی a4  نقاشی بکشید و مردم را به استفاده ی درست از سوخت تشویق کنید ( صفحه ی 58 کتاب علوم )
چهارشنبه                                                                       96/11/25
 1. پیک آدینه انجام شد .
 2. از درس هنر مند دیکته بنویس
 3. تکلیف : دیکته انجام شود .
سه شنبه                                                                        96/11/24
 1. تکلیف دیکته انجام شد .
 2. از درس زیارت دیکته بنویس .
دو شنبه                                                                        96/11/23
 
 1. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 56 کار شود .
   
دوشنبه                                                                     96/11/16
 1. از درس زیارت در دفتر مشق دیکته بنویسید .
 2. پیدا کن و بگو صفحه ی 67 کتاب فارسی را بنویس.
 
  یکشنبه                                                                      96/11/15
 1. کلمه های کلاس پر شوند .
 2. تکلیف دیکته انجام شود .
    شنبه                                                                         96/11/14
 1. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 51 کامل شود و بیاورید
 2. نماز دو رکعتی تمرین شود .
چهارشنبه                                                                         96/11/11
 1.    پیک ادینه انجام شود .
 2. فارسی خوب بخوانید .
 3. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 51 کامل شود و بیاورید .
سه شنبه                                                                         96/11/10
 1. از درس دوستان ما در دفتر مشق دیکته بنویسید .
 2. ابزار برای درست کردن کاردستی از وسایل دور ریز بیاورید .
   
یکشنبه و دوشنبه تعطیل
 
 
شنبه                                                                               96/11/07
 1. روی ورقه ی A3 سایه ی دست خودتان را بکشید .
 2. تحقیق کنید در زمان های گذشته که تلفن نبود انتقال پیام چگونه انجام می شد .
چهار شنبه                                                                         96/11/04
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. تکلیف دیکته انجام شود .
 3. دیکته از چوپان درست کار بنویسید .
 4. فارسی روان خوانی شود .
سه شنبه                                                                            96/11/03
 1. از درس زیارت 19 کلمه بنویس که آخر آن نـ ن داشته باشد . 
 2. از درس زیارت کلمه هایی که غ دارند را پیدا کنید و بنویسید . 
دوشنبه                                                                             96/11/02
 1. پیدا کن و بگو صفحه ی 59 کتاب فارسی در دفتر مشق کار شود .
 2. 2 صفحه جمله سازی در دفتر مشق کار شود .
یکشنبه                                                                             96/11/01
 1. کلمه های کلاس پر شوند .
 2. ارزیابی دیکته در دفتر مشق کار شود از اول کتاب فارسی تا آخر درس کوشا و نوشا.
 
   شنبه                                                                           96/10/30
 1. در دفتر مشق ارزیابی ریاضی کار شود . ( از اول کتاب تا آخر صفحه ی 71 )
چهار شنبه                                                                        96/10/27
 1. دیکته از درس کوشا و نوشا بنویسید .
 2. در دفتر مشق 2 صفحه ریاضی کار شود .
 3. پیک هفتگی انجام شود .
سه شنبه                                                                            96/10/26
 1. چند ترکیب بنویس که در آن ها کلمه ی ( خاک ) به کار رفته باشد .
 2. درس فارسی ده کلمه بنویس که آخرین حرف آن ( ر ) باشد .
دو شنبه                                                                             96/10/25
 1. کتاب نگارش فارسی مدرسه با صفحه ی 44 کامل شود و بیاورید .
 2. فردا ارزیابی علوم پرسیده می شود .
 3. تکلیف دیکته انجام شود .
 4. تکلیف کامپیوتر انجام شود .
یک شنبه                                                                           96/10/24
 1.  پیدا کن و بگو صفحه ی 53 کتاب فارسی
 2. فردا ارزیابی فارسی تا آخر صفحه ی 55
شنبه                                                                                        96/10/23
 1. از درس از همه مهربان تر 10 کلمه به دلخواه بنویس و آن ها را به ترتیب حروف الفبامرتب کن .
 2. از درس دوستان ما کلمه های 3 نقطه ای را پیدا کن و بنویس .
چهارشنبه                                                                           96/10/20
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. از درس دوستان ما دیکته بنویسید .
 3. فارسی بخوانید .
 4. روز شنبه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برگزار می شود.
سه شنبه                                                                              96/10/19
 1. در دفتر مشق دیکته کار شود .
دوشنبه                                                                               96/10/18
 1. در دفتر مشق دیکته و ریاضی کار شود .
 2. ریاضی از اول کتاب تا صفحه ی 66
 3. دیکته از فارسی اول کتاب تا صفحه ی 38
 
یکشنبه                                                                               96/10/17 
 1. در دفتر مشق یک صفحه ساعت کار شود .
 2. فارسی و روان خوانی و پرسش ها از صفحه ی 2 تا آخر صفحه ی 35 پرسیده می شود .
شنبه                                                                                    96/10/16
 1. پیدا کن و بگو صفحه ی  45 کتاب فارسی در دفتر مشق کار شود .
 2. عدد نویسی از 500تات 520 با عدد و حروف بنویسید .
چهار شنبه                                                                            96/10/13
 1. ارزیابی چرتکه انجام شد .
 2. پیک آدینه انجام شد .
 3. کتاب نگارش فارسی مدرسه تا آخر صفحه ی 40 انجام شود و بیاورید .
سه شنبه                                                                                96/10/12
 1. در دفتر مشق عدد نویسی از 150 تا 170 با عدد و حروف بنویسید .
 2. دیکته از درس کوشا و نوشا بنویسید .
    یکشنبه و دوشنبه          
به علت آلودگی هوا تعطیل
  شنبه                                                                                96/10/07
 1. کلمه های کلاس پر شوند .
 2. غلط آزمون جامع در دفتر مشق کار شود .
چهار شنبه                                                                            96/10/06
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. کتاب نوشتاری مدرسه تا آخر صفحه ی 38 کامل شود .
سه شنبه                                                                                96/10/05
 1. با مقوا دستگاه عدد سازی درست کنید . ( در کانال زده شده )
 2. از درس کوشا و نوشا دیکته بنویسید .
دوشنبه                                                                                  96/10/04
 1.   از عدد 70تا 100 در دفتر مشق بنویس .
 2. از درس چوپان درست کار دیکته بنویس .
یکشنبه                                                                                  96/10/03
 1.    تکلیف دیکته انجام شد . 
 2. روی ورقه ی a4  چهار فصل را بکشید و زیر هر فصل 2 جمله ی زیبا و مناسب بنویسید .
 3. ریاضی و هدیه ها کار شود .
 4. کارت عدد را پرس کنید .
شنبه                                                                                  96/10/02
 1. بگرد و پیدا کن صفحه ی 40 کتاب فارسی در دفتر مشق کار شود .
 
 شنبه                                                                   مورخ    96/09/25
 1. 10 کلمه بنویس و مخالف هر کلمه را مقابل آن در دفتر مشق یادداشت کن .
 2. بنویسید ضرب المثل چیست و 5 مثال بزن.
چهارشنبه                                                                   مورخ    96/09/22
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. غلط آزمون در دفتر کار شود .
 3. فارسی خوانده شود .
سه شنبه                                                                        مورخ   96/09/21
 1. از درس چوپان درست کار دیکته بنویسید .
 2. یک صفحه ریاضی چند با چند می شود 10 بنویسید .
 3. مثال   :     10 = ..... + 8
دوشنبه                                                                        مورخ   96/09/20
 1. با قرار دادن 7 تکه شکل مربع روی ورقه ی A4 شکل زیبایی بچسبانید و بیاورید . ( مانند صفحه ی 41 کتاب ریاضی )
 2. پیدا کن و بگو صفحه ی 34 کتاب فارسی در دفتر مشق کار شود.
یک شنبه                                                                   مورخ    96/09/19
 1. 3 مربع رنگی بالای صفحه 47 کتاب ریاضی را درست کنید و بیاورید .
 2. فارسی و علوم بخوانید.
  شنبه                                                                   مورخ    96/09/18
 1. غلط کوییز و آزمون علمی در دفتر مشق کار شود .
 2. شعر وضو کار شود .
 3. فارسی بخوانید.
چهارشنبه
ولادت با سعادت نبی اکرم(ص)و امام جعفر صادق ( ع )
         سه  شنبه                                                                   مورخ    96/09/14
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. تز درس مدرسه ی خرگوش ها دیکته بنویسید
 3. صفحه ی آخر کتاب ریاضی خانه را قیچی کنید و برش بزنید و بیاورید
 4. کار در کلاس صفحه ی 42 ریاضی از شکل های سمت چپ هر کدام 10 عدد درست کنید و بیاورید
 5. ارزیابی پیشرفت تحصیلی روز شنبه برگزار شود .
           شنبه                                                                   مورخ    96/09/11
 1. غلط آزمون جامع عملکردی در دفتر مشق کار شود .
 2. درس ها مطالعه شوند .
 چهار شنبه                                                                    مورخ    96/09/08
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 30 کامل شود و همراه داشته باشید .
   سه شنبه                                                                     مورخ    96/09/07
 1. در دفتر مشق از درس خرس کوچولو دیکته بنویسید .
 2. 4 جمع و تفریق فرآیندی در دفتر مشق بنویسید و حل کنید .
   یک شنبه                                                                    مورخ    96/09/05
 1. آزمون جامع قسمتی از درس های ریاضی ، فارسی ، علوم ، هدیه های آسمانی برگزار می شود تمرین کنید.
          شنبه                                                                    مورخ    96/09/04
 1. کتاب نگارش مدرسه تا آخر صفحه ی 28 کامل شود و همراه خود بیاورید .
 2. شعر وضو حفظ شود.
چهار شنبه                                                                    مورخ    96/09/01
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. غلط های کوئیز در دفتر مشق کار شود .
 3. از درس مسجد محله ما دیکته بنویسید.
 
 سه شنبه                                                                       مورخ    96/08/30
 1. کارت عدد پرس شود لطفا
 2. ساعت آموزشی درست کنید .
 3. در دفتر مشق 6 جمع و تفریق فرآیندی بنویسید و حل کنید.
  دوشنبه                                                                       مورخ    96/08/29
 1. کلمه هایی که در کلاس گفته شده پر شود .
 2. فارسی را بخوانید.
یکشنبه
تعطیل
دبستان گلبرگ شهادت امام رئوف امام رضا(ع) را برهمه شیعیان تسلیت عرض می کند.
 
       شنبه                                                                       مورخ    96/08/27
 1.  از درس خرس کوچو لو در دفتر مشق دیکته بنویسید .
 2. غلط ارزیابی دیکته در دفتر مشق جمله سازی شود .
 3. آزمایش صفحه ی 28 کتاب علوم را انجام دهید .
چهار شنبه                                                                        مورخ  96/08/24
 1. پیک آدینه انجام شد .
 2. غلط های کوئیز در دفتر مشق کار شود.
 3. فارسی و درک مطلب هر درس خوانده شود.
سه شنبه                                                                           مورخ  96/08/23
 1. 20 کلمه با معنی آن از درس اول تا چهارم پیدا کنید و بنویسید . مثال : آموزگار = معلم
 2. جدید = تازه
 3. جمع و تفریق فرآیندی در دفتر مشق کار شود.
دوشنبه                                                                            مورخ  96/08/22
 1. 10 جمع و تفریق گسترده نویسی ( فرآیندی ) دو رقمی در دفتر مشق نوشته و حل شود .
 2. فارسی را مطالعه کنید.
یکشنبه                                                                            مورخ  96/08/21
 1. روی ورقه A4 درباره زندگی یک جانور که شب ها فعالیت می کند ، اطلاعات جمع آوری کنید و بنویسید .
 2. از درس کتابخانه ی مدرسه ی ما 10 کلمه بنویسید و با آن در دفتر مشق جمله بسازید.
شنبه                                                                                مورخ  96/08/20
 1. فردا یکشنبه 21 آبان ماه پوشه کارتان را بیاورید .
 2. از درس کتابخانه ی کلاس ما یک دیکته بنویسید .
چهارشنبه                                                                              مورخ 96/08/17
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. کتاب نگارش فارسی مدرسه تا آخر صفحه ی 24 کامل شود و بیاورید.
سه شنبه                                                                              مورخ 96/08/16
 1. از روی درس خرس کوچولو دیکته بنویسید.
 2. ده عدد دو رقمی بنویس و آن ها را در جدول قرار بده .
 دوشنبه                                                                                 مورخ 96/08/15
 1.   فردا ارزیابی پیشرفت تحصیلی برگزار می شود.
 2. فارسی : تا آخر صفحه ی 22
 3. ریاضی تا آخر صفحه ی 26
 4. علوم تا پایان صفحه ی 29
یکشنبه                                                                مورخ 96/08/14
 1.     در دفتر مشق جمع های دو قلو کار شود .
 2. درس مسجد محله ی ما را بخوان و کلمه هایی را که نشانه ی ( ط و ز ) را دارند را بنویس.
شنبه                                                                  مورخ 96/08/13
 1. تکلیف دیکته انجام شود و بیاورید .
 2. فارسی را بخوانید.
چهارشنبه                                                                             مورخ: 96/08/10
 1. پیک هفتگی انجام شود .
 2. از درس مسجد محله ما،دیکته بنویسید.
سه شنبه                                                                             مورخ: 96/08/09
 1. درس مسجد محله ما را بخوان و کلمه های ترکیبی را بنویس که با هم خوانده می شوند مانند : کنارٍِِِِ حوض
 2. در درس هدیه ها با چه کلمه های تازه ای آشنا شده ای آن ها را بنویس .
دو شنبه                                                                             مورخ: 96/08/08
 1.  متن درس مسجد محله ما را بخوان و ده کلمه بنویس که بیش تر از 3 دندانه داشته باشند.
 2. از درس های خوانده شده 10 کلمه بنویس که در آن ها ( عـ) به کار رفته باشد .
 3. در دفتر مشق 2 محور ده دهی بکش و یک جمع و یک تفریق دو رقمی را روی آن نشان بده .
یکشنبه                                                                             مورخ: 96/08/07
کارت عدد 0 تا 9 درست کنید .
با نی نوشابه 10 دسته ده تایی درست کنید 
در پوشه ی ریاضی بگذارید و بیاورید.
تکلیف دیکته انجام شود و بیاورید .
دیکته از مسجد محله ما دردفتر مشق بنویس.
 شنبه                                                                                  مورخ: 96/08/06
 1. در دفتر مشق 10 کلمه ی ترکیبی بنویس که با صدای اُ ترکیب شده باشند مانند: پدر و ماد
 2. عدد هایی را بنویس که جمع آن ها 10 شود
 چهار شنبه                                                                          مورخ: 96/08/03
 1. پیک هفتگی انجام شود . 
 2. فارسی بخوانید .
 3. از روی درس مسجد محله ما دیکته بنویسید .
 سه شنبه                                                                            مورخ: 96/08/02
 1. از درس کتابخانه دیکته بنویسید .
 2. روی برگه ی a4نقاشی از هوای آلوده و هوای سالم بکشید . 
 
 دوشنبه                                                                          مورخ: 96/08/01
 1. در دفتر مشق الگوی 5 تایی تا عدد50 کار شود.
 2. در دفتر مشق الگوی 10 تایی تا 90 کار شود.
 3. فارسی پرسیده شود. 
 
یکشنبه                                                                         مورخ: 96/07/30
 1. کلمه های کلاس پر شوند .
 2. از درس کتابخانه ی کلاس ما در دفتر مشق دیکته بنویسید.
 3. الگوی 5 تا 5 تا پرسیده می شود .
 4. دفتر دیکته را بیاورید.
 
 شنبه                                                                         مورخ: 96/07/29
 1. از درس کتابخانه کلمه هایی را که شکل (ه) در آن ها صدای ( اِ یا  هـ ) می دهد را دسته بندی کن و در جدولی بنویس.
چهار شنبه                                                                         مورخ: 96/07/26
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. فارسی روان خوانی شود. 
 
 
 
سه شنبه                                                                                  مورخ :96/07/25  
 1. کلمه های کلاس پر شوند. 
 2. از درس کتابخانه ی کلاس ما دیکته بنویسید . 
 3. فارسی بخوانید.
 
 
دو شنبه                                                                                  مورخ :96/07/24  
 1. از درس کتابخانه کلاس ها ، کلمه هایی را که س ، ص ، ث دارند را پیدا کن و بنویس 
 2. فارسی 2 بار روان خوانی شود. 
یکشنبه                                                                                    مورخ :96/07/23
 
از روی 10 خط اول درس کتابخانه ی کلاس ها در دفتر مشق دیکته بنویسید .
تکلیف دیکته انجام شود و همراه آورده شود.
 
شنبه                                                                                        مورخ : 96/07/22
 
در دفتر یادداشت خود هر صدایی را که می شنوی و هر بویی را که حس می کنی و هر مزه ای را که می چشی به صورت جمله بنویس