دبستان دخترانه گلبرگ
تکلیف  
چهارشنبه                                                                        97/11/10
پیک هفتگی انجام شود .
فارسی بخوانید ( شعر ها )
داستان 5 را بخوانید و به سوال های آن پاسخ دهید .
 
 
سه شنبه                                                                          97/11/9
 
تکلیف دیکته انجام شود .
از عدد 850 تا 900 را با رقم بنویس .
 
 
دوشنبه                                                                              97/11/8
 
درس فارسی کی بود ؟ کی بود ؟ را بخوان و نتیجه ی داستان را در جمله بنویس .
از درس هنرمند دیکته بنویس .
یکشنبه                                                                                  97/11/7
 
تکلیف دیکته انجام شود .
غلط ارزیابی ریاضی در دفتر مشق کار شود .
 
شنبه                                                                                 97/11/6
 
از عدد 300 تا 320 در دفتر مشق با رقم و حروف بنویسید
یک صفحه پول در دفتر مشق تمرین شود .