دبستان دخترانه گلبرگ
تکلیف   
شنبه                                                                       97/11/06
 
املای خانگی از درس بوی نرگس
خلاصه جدول ضرب نوشته و حفظ شود .
 
 
یکشنبه                                                                            97/11/07
 
از درس محله ی ما ، زنگ ورزش و آسمان آبی زمین پاک 60 کلمه بنویسید .
فارسی پرسیده خواهد شد .
جدول ضرب پرسیده خواهد شد .
 
دوشنبه                                                                           97/11/08
 
املا از درس حوض فیروزه ای و بوی نرگس به اولیا گفته شود .
آزمون جدول ضرب گرفته خواهد شد .
 
 
سه شنبه                                                                         97/11/09
 
از درس آواز گنجشک بلدرچین فارسی ( درک مطلب و برزگر فداکاران 60 کلمه معنی واژه ها وحفظ شعر پرسیده خواهد شد )
 
چهارشنبه                                                                        97/11/10
پیک آدینه انجام شود .
از درس کار نیک ، پیراهن بهشتی ، بوی نرگس 60 کلمه نوشته شود .