ادرس تلگرام اختصاصی
golbargsevom@
 
 
برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تصویر گردان
 
تکالیف
 
درج مطلب
چهار شنبه                                                                               97/02/26
 
 1. موضوع دیکته : احساس خود را در مورد آموزگار خود بنویسید
 2. کپی ریاضی تمرین در منزل
 3. ضرب ها ( اختیاری )
 4. علوم ، از درس 6 تا 12 مطالعه شود .
سه شنبه                                                                                  97/02/25
 1. ریاضی فصل 7 و 8 آزمون گرفته خواهد شد . 
دوشنبه                                                                                    97/02/24
 1. فصل 6 و 7 فارسی کوئیز دوره ای 
 2. ریاضی در دفتر مشق حل شود . 
 
یکشنبه                                                                                     97/02/23
 1. کوئیز فصل 6 ریاضی
 2. 8 عدد تقسیم در دفتر مشق
 3. هدیه 6 تا 12 دوره
 4. علوم دوره درس 7 به بعد
 
شنبه                                                                                          97/02/22
 1.  فصل چهارم و پنجم فارسی روز یکشنبه کوئیز گرفته خواهد شد .
 2. ضرب 6 تا 9 یکبار
 3. انشاء : وقتی در کلاس بلند و بی موقع صحبت می کنم از معلم خود چه انتظاری دارم
 4. هدیه ها 6 درس اول دوره شود .
چهار شنبه                                                                                 97/02/19
 1. فصل پنجم ریاضی ( شنبه )
 2. پیک شماره 30
 3. 20 سوال ریاضی
 4. جدول ضرب در دفتر جدول ضرب 6 تا9 یکبار
سه  شنبه                                                                                  97/02/18
 1. علوم درس 14 مطالعه شود .
 
دو شنبه                                                                                  97/02/17
 1. فصل سوم فارسی ( کوئیز )
 2. انشا : جشن تکلیف خود را چگونه گذراندید .
 3. پیراهن شبی و بوی نرگس 20 کلمه که ارزش املایی دارند .
 
یک شنبه                                                                                  97/02/16
 1. کوئیز ریاضی از فصل چهارم
 2. ضرب 1 تا 9 را یک بار بنویسید .
 3. 15سوال ریاضی از درس
 
 شنبه                                                                                          97/02/15
 1. برگزاری جشن تکلیف
 
سه شنبه                                                                                     97/02/11
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. رونویسی از درس نیایش
 3. دیکته شب از درس کار نیک و پیراهن بهشتی
 4. جدول ضرب 6 تا 9 ( 2 بار)
 
دوشنبه                                                                                     97/02/10
 1. علوم درس 13 پرسیده می شود .
 2. جدول ضرب 6 7 و 8  نوشته شود .
 3. دیکته ی شب توسط خانواده از درس فداکاری نوشته شود .
 4. انشا در مورد همکاری
 یکشنبه                                                                                       97/02/09
 1. نگارش طبق توضیحات کامل شود . از آخر تا صفحه ی 58
 2. اجتماعی فصل 6 و 7 کوئیز ( از درس 18 تا 22 )
 3. موضوع انشا : همکاری
 
شنبه                                                                                            97/02/08
 1. دیکته ی شب از صندلی صمیمیت گفته می شود .
 2. فارسی و علوم و مطالعات خوب بخوانید ، پرسیده می شود .
 3. دوره ای بخش های ( 1تا3) پرسیده می شود .
 4. تمرین کنید .
= 24 / 3984
= 41  / 7860
چهار شنبه                                                                                  97/02/05
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شود .
 2. علوم بخش های 1تا 3 پرسیده شود خوب بخوانید .
 3. هدیه ها دوره ای پرسیده می شود خوب بخوانید .
 4. تمرین کنید .
= 36 / 3695
=834 * 759
 
سه شنبه                                                                                      97/02/04
 1. رونویسی از درس چشم های آسمان از اول عظیم و با شکوه است . ( همراه با واژه نامه )
 2. علوم در 7 و 8 و 9 کوئیز گرفته خواهد شد .
 
دوشنبه                                                                                        97/02/03
 
 1. امتحان ارزشیابی تحصیلی روز سه شنبه طبق برنامه بوجه بندی که روز چهارشنبه اعلام شد .
 2. فارسی صفحه ی 84 تا 97
 3. علوم صفحه ی 59 تا 80
 4. اجتماعی صفحه ی 40 تا 59
یکشنبه                                                                                    97/02/02
 1. رونویسی : از درس 5 و 6 فارسی کلماتی که ارزش املایی دارند همراه با واژه نامه
 2. یک صفحه عدد نویسی
 3. ضرب 4 و 5 و 6
 
 شنبه                                                                                        97/02/01
 1. درس 15 و 16 نوشتاری کامل شود .
 2. علوم از 59 تا 80 پرسیده می شود .
 3. یک صفحه عدد نویسی کار شود.
چهار شنبه                                                                                97/01/29
 1. فارسی از صفحات 84 تا 97 پرسیده می شود .
 2. علوم 59 تا 80 پرسیده می شود .
 3. اجتماعی 40 تا 51 می پرسم .
 
سه شنبه                                                                                   97/01/28
 1. کوئیز درس 4 و 5 و 6 علوم .
 2. دیکته شب نوشته شود از درس 6
 
دو شنبه                                                                                   97/01/27
 1. فصل سوم ریاضی - ریاضی 15 از فصل سوم .
 2. علوم درس 4 پرسش می شود .
 3. دیکته شب توسط خانواده از درس پنجم ( بلدر چین )
 
یک شنبه                                                                                 97/01/26
 1. امتحان فارسی فصل دوم
 2. ضرب 5 و 10
 3. کلماتی که ارزش املایی دارند از درس سوم و چهارم نوشته شود.
 4. دیکته ی شب
 
چهارشنبه                                                                              97/01/22
 1. پیک آدینه حل شود.
 2. رونویسی از درس اگر جنگل نباشد ، از اول تا آخر همراه با واژه نامه
 3. حفظ شعر
 4. ضرب 8 و9
 5. عدد نویسی 2 صفحه
 6. کوئیز ریاضی فصل دوم
 
سه شنبه                                                                                 97/01/21
 1. کوئیز ریاضی فصل دوم همراه با 10 نمونه سوال
 2. رونویسی از درس اگر جنگل نباشد ( از اول تا استراحت باشد )
دوشنبه                                                                                 97/01/20
 1. فارسی فصل اول کوئیز گرفته خواهد شد .
 2. دیکته ی شب بنویسید .
 3. 1 صفحه عدد نویسی کار کنید .
یکشنبه                                                                                 97/01/19
 1. کوئیز درس علوم از درس اول تا سوم
 2. جدول ضرب 7 و 8 و 9 از هر  کدام 3 بار
 3. عدد نویسی 2 صفحه
 4. 15 سوال مهم را با جواب بنویسید .
شنبه                                                                              97/01/18
 1. پیک هفتگی برای دانش آموزان غایب
 2. کوئیز فصل 1 فارسی فردا برگزار می شود .
 3. رو نویسی از درس دریا فارسی همراه با واژه نامه
چهارشنبه                                                                     97/01/15
 1. ضرب های 7 و 8 و 9 نوشته شود .
 2. علوم درس 12 پرسش می شود .
 3. پیک حل شود .
 
 
چهارشنبه                                                                     96/12/23
 1. پیک حل شود . 
 2. واژه نامه : درس 14  همراه با بوی سیب و خروس ایرانی نوشته شود .
سه شنبه                                                                     96/12/22
 1. کلماتی که ارزش املایی دارند و خط کشیده شده از درس 14 بنویسید . 
دوشنبه                                                                     96/12/21
 1. دیکته آزاد بنویسید . 
 2. اجتماعی درس 16 تا 18 پرسش شود . 
 3. جدول ضرب 8 و 9 یکبار نوشته شود . 
یکشنبه                                                                     96/12/20
 1. درس یازده و دوازده کلماتی که ارزش املایی دارند را بنویسید . 
 2. علوم درس 11 و12 پرسش شود . 
شنبه                                                                             96/12/19
 1. ریاضی فصل 5 و 6 
 2. به مادر خود دیکته بگویید . 
 3. درس ده فارسی رونویسی از کلماتی که ارزش املایی دارند  بنویسید . 
چهارشنبه                                                                     96/12/16
 1. ریاضی : فصل 5 و 6 ریاضی یا آزمون گرفته می شود .
 2. رو نویسی فارسی : درس نهم دیکته توسط خانواده گفته شود .
سه شنبه                                                                        96/12/15
 1. ریاضی فصل 5 و 6 پرسش و یا آزمون گرفته می شود .
 2. رونویسی : از درس هشتم کلماتی که ارزش املایی دارند نوشته شود .
دوشنبه                                                                        96/12/14
 1. ریاضی تمرین کتاب حل شود .
 2. درس هفتم فارسی کلماتی که ارزش املایی دارند نوشته شود .
 3. هدیه ها درس 14 تا 16 پرسش می شود .
یکشنبه                                                                        96/12/13
 1. درس پنجم و ششم رو نویسی کلماتی که ارزش املایی دارند .
 2. واژه ها پرسش می شود .
 3. علوم درس 11 و 12 پرسش می شود .
 4. دیکته ی شب توسط خانواده.
   شنبه                                                                        96/12/12
 1. درس اول تا چهارم کلماتی که ارزش املایی دارند .
 2. ریاضی صفحه ی 122 و 123 حل شود .
 3. استوانه درست کنید .
 4. واژه ها درس اول تا چهارم پرسش می شود .
چهارشنبه                                                                  96/12/09
 1. پیک آدینه انجام شود .
 2. اجتماعی پرسش 14 تا 17 انجام شود .
 3. ضرب 7 و 8 و 9 هرکدام 3 بار انجام شود
 4. به مادر عزیز دیکته بگویید .
 
سه شنبه                                                                     96/12/08
 1. درس 13 و 14 و 15 هدیه ها پرسش می شود .
 
دوشنبه                                                                     96/12/07
 1.   کتاب درسی ریاضی صفحات 111 تا 113 کامل شود .
 2. واژه نامه تا درس دوازده کامل شود .
 3. یک صفحه عدد نویسی
یکشنبه                                                                        96/12/06
 1. ریاضی صفحه ی 98 تا 100 در کتاب کار حل شود .
 2. رونویسی از درس ایران عزیز فارسی همراه با واژگان نوشته شود .
 3. دیکته ی شب توسط خانواده از درس نویسنده ی بزرگ
   
  شنبه                                                                        96/12/05
 1. درس 10 و 11 نگارش
 2. 3 بند متفاوت در باره ی باران بنویسید . ( هر بند 3 خط ونیم باشد . )
چهارشنبه                                                                     96/12/02
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. حل تساوی ها
 3. امتحان هدیه ها از درس 10 تا 14
دو شنبه                                                                        96/11/30
 1. رونویسی از خواب خلیفه
 2. انشا درباره ی کتاب
یک شنبه                                                                        96/11/29
1- واحد های اندازه گیری - چرخه ی آب - نور از هر درس 5 سوال مهم بنویس با جواب
 
 
شنبه                                                                         96/11/28
 1. واژه هایی که ارزش املایی دارند از درس نویسنده ی بزرگ
چهار شنبه                                                                     96/11/25
 1. رونویسی فارسی : درس نویسند ه ی بزرگ همراه با واژه نامه
 2. پیک حل شود .
 3. حکایت در دفتر مشق نوشته شود .
 4. شنبه آزمون ریاضی برگزار می شود .
سه شنبه                                                                        96/11/24
 1. کلماتی که ارزش املایی دارند از درس حاتم طا یی ( نویسنده ی بزرگ )
دو شنبه                                                                        96/11/23
 1. تکالیف عقب افتاده ی دانش آموزانی که غیبت داشتند کار شد .
   
شنبه                                                                           96/11/21
 1. پیک آدینه
 2. ضرب عدد های 7 و 8 و 9 هر کدام 3 بار
 3. رونویسی از درس نقاش دنیا همراه با واژه ها
 4. از درس های 7 و 8 و 9 و 10 دوشنبه دیکته گفته می شود .
 
دوشنبه                                                                           96/11/16
 1. ضرب عدد های 6 و 7 و 8 و 9 هر کدام 3 بار
 2. علوم درس نیرو و آینه از هر کدام 5 سوال مهم را با جواب بنویسید .
 3. به مادر ویا پدر عزیز دیکته بگویید .
یکشنبه                                                                           96/11/15
 1.  رونویسی فارسی از درس ای 7 تا 10 
 2. از هر درس 10 کلمه ای که ارزش املایی دارند را بنویسید و با آن ها جمله بسازید .                 
 
  شنبه                                                                           96/11/14
 1. کامل کردن دفتر دیکته انجام شود . 
 2. تمرین ریاضی انجام شود . 
 3. ضرب 7 و 8 و 9 (3 بار نوشته شود .)
 4. عدد نویسی انجام شود . 
 5. به مادر خود دیکته بگویید . 
 
 
چهار شنبه                                                                      96/11/11
 1. ریاضی صفحه ی 84 انجام داده شد ، دوشکل قطر ها را روی مقوا و با نخ کاموا مشخص کنید . 
 2. ریاضی صفحه ی 83 اندازه گیری کن و 3 بار نوشته شود . 
 3. رو نویسی فارسی درس (یار مهربان )
 4. ضرب ها از هرکدام یک بار بنویسید . 
 5. ضرب ها کامل در روز شنبه پرسش می شود . 
 6. پنج خط دیکته شب نوشته شود . 
 7. پیک بدون اشتباه انجام شود . 
سه شنبه                                                                          96/11/10
 1. هدیه های آسمانی صفحه ی 65
 2.  رونویسی از بدانم صفحات 62 و 32
 3. ضرب 7 و 8 و 9
 یکشنبه و دوشنبه تعطیل 
شنبه                                                                                96/11/07
 1. ریاضی : 78 و 79 و 80 و 81
 2. نگارش کامل شود .
 3.  
چهار شنبه                                                                        96/11/04
 1. پیک 8و9و10و11 پرسش می شود .
 2. ضرب 7 و 8 و 9 هر کدام 3 بار نوشته شود .
 
سه شنبه                                                                           96/11/03
 1. 5 شکل دلخواه بکش و محیط آن برایم بنویس . 
 2. ضرب 8 و 9 در دفتر نوشته شود . 
دوشنبه                                                                             96/11/02
 1. کپی ریاضی حل شود .
 2. اجتماعی پرسش می شود .
 3. ضرب و عدد نویسی 9 و 8 و 7
 4. فارسی از درس فداکاران 15 کلمه که ارزش املایی دارد بنویسید .
یکشنبه                                                                             96/11/01
 1. کپی فارسی را حل کنید .
 2. علوم پرسش می شود ( بخش نیرو )
 3. 20 کلمه که ارزش املایی دارد از درس بوی نرگس و پیراهن بهشتی  بنویسید .
 4. ضرب و عدد نویسی کار شود .
 
شنبه                                                                              96/10/30
 1. فارسی : رونویسی و جمله سازی از حوض فیروزه ای و 5 کلمه از درس بوی نرگس
 2. دانش اموز عزیز به پدر دیکته بگویید .
 3. از ضرب ها پرسش خواهد شد .
 
 
چهار شنبه                                                                         96/10/27
 1. هدیه های آسمانی درس 7-8-9-10 آزمون گرفته می شود .
 2. ضرب 7 و 8 و 9 پرسیده می شود .
 3. پیک آدینه انجام شود .
دو شنبه                                                                             96/10/25
 1. ضرب عدد 9
 2. آزمون اجتماعی برگزار شود .
 3. رونویسی فارسی از درس بوی نرگس
 
یک شنبه                                                                            96/10/24
 1.  ضرب 8 ( 3 بار )
 2. آزمون علوم تا آخر درس هفت
شنبه                                                                                        96/10/23
 1. فارسی : تا آخر درس 8
 2. ضرب 8
 3. آزمون فارسی برگزار می شود .
چهار شنبه                                                                         96/10/20
 1. آزمون پیشرفت تحصیلی روز شنبه برگزار می شود .
 2. ریاضی صفحات 7 تا 66
 3. فارسی صفحات 12 تا 71
 4. علوم صفحات 9 تا 58
 5. اجتماعی صفحات 2 تا 39    در آزمون پیشرفت تحصیلی.
 سه شنبه                                                                            96/10/19
 1. جدول ضرب7 ( چهار بار) 6 ( سه بار ) 3و4و5  ( دوبار ) نوشته شود .
 
دوشنبه                                                                            96/10/18
 1. علوم : درس منبع نور ، جواب ها رونویسی شود .
 2. ضرب 6 در دفتر
 3. یک صفحه عدد نویسی کار شود .
 4. ضرب ها تا 5 پرسش می شود .
 5. کار دستی ضرب 2
یکشنبه                                                                            96/10/17
 1. رو نویسی ار درس ماه مهمانی خدا
 2. بدانیم ( دیکته از درس هدیه های آسمانی
 3. 1 صفحه عدد نویسی همراه با ضرب 6
 
شنبه                                                                             96/10/16
 1. ریاضی : فصل سوم مرور شود .
 2. 1 صفحه عدد نویسی
 3. 1 صفحه ضرب عدد 5
 4. دیکته ی شب نوشته شود .
 
چهارشنبه                                                                       96/10/12
 1. نگارش کامل شود .
 2. ریاضی فصل 1 و 2 مرور شود .
 3. کارت ضرب 3 درست شود .
 یکشنبه و دوشنبه 
به علت آلودگی هوا تعطیل
  شنبه                                                                                  96/10/09
 1.   مرور فصل اول و دو م
 2. کتاب کار صفحات 24 و 25
 3. ضرب 1 و 2 و 3 کارت درست شود .
چهار شنبه                                                                           96/10/06
 1.       پیک آدینه حل شود .
 2. ریاضی فصل اول و فصل دوم ( معرفی عدد هزار ) مرور شد .
 3. یک صفحه عدد نویسی انجام شود .
 4. جدول ضرب
     سه شنبه                                                                           96/10/05
 1. فارسی رونویسی درس پیراهن
 2. جدول ضرب
 3. چهار شنبه فارسی پرسیده خواهد شد.
      دوشنبه                                                                           96/10/04
 1. پیک شماره 12
 2. جدول ضرب
 3. دیکته ی شب به دلخواه نوشته شود.
    یکشنبه                                                                           96/10/03
 1. علوم : درس اول و دوم و سوم پرسش می شود .
 2. دیکته ی شب نوشته شود .
 3. یک صفحه عدد نویسی کار شود.
      شنبه                                                                             96/10/02
 1.         فارسی : درس اول و دوم و سوم کلماتی که زیرش خط کشی شده است همان ارزش املایی نوشته شود .
 2. وازه نامه خوانده شود.
 3. وازه آموزی . بیاموز و بگو .......... خوانده شود .
 4. دیکته شب از درس اول و دوم و سوم .
شنبه                                                                             مورخ    96/09/25
 1. دیکته ی شب از درس 10 بنویسید 12 خط از کتاب و دیکته کار کنید .
 2. فارسی و علوم و مطالعات بخوانید پرسیده می شود .
 3. ضرب کنید با امتحان ( در ورقه با مداد )                       = 25 * 736
 4.                                                                                           = 436 * 985
چهارشنبه                                                                     مورخ    96/09/22
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. واژه نامه های درس کار شود .
 3. دیکته شب را بنویسید.
 4. یک صفحه عدد نویسی کار شود.
سه شنبه                                                                           مورخ   96/09/21
 1. ریاضی کتاب کار صفحه ی 43 و 44
 2. دیکته ی ش 5 خط کار کنید .
 3. هدیه ها درس اول پرسیده می شود .
 4. 10 جمله از کار نیک جمله سازی شود.
دو شنبه                                                                      مورخ    96/09/20
 1.   ریاضی صفحات58 و 59
 2. ارزیابی علوم درس های 4 و 5 و 6
 3. 1 صفحه ریاضی عدد نویسی کار شود .
یکشنبه                                                                     مورخ    96/09/19
 1.  از روی درس کار نیک رو نویسی شود ( صفحه ی 58 )
 2. ریاضی کتاب کار : صفحه ی 41و42
 3. حفظ شعر فارسی
  شنبه                                                                          مورخ    96/09/18
 1. نگارش
 2. اجتماعی درس 9 و 10 پرسیده می شود .
 3. دیکته شب از درس فداکاری نوشته شود.
چهارشنبه
ولادت با سعادت نبی اکرم(ص)و امام جعفر صادق ( ع )
سه شنبه                                                             مورخ    96/09/14
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. آزمون پیشرفت تحصیلی روز شنبه برگزار می شود .
 3. ریاضی تا صفحه ی 51
 4. علوم تا صفحه ی 50
 5. فارسی تا صفحه ی 55
 6. اجتماعی تا صفحه ی 31
شنبه                                                                   مورخ    96/09/11
 1. نگارش صفحه ی 28 و 31
 2. از درس حسین فهمیده تا نجات یافت رونویسی شود.
 3. تمام واژه ها پرسیده می شود 5 درس
 4. سه شنبه آزمون برگزار می شود .
 5. فردا اردوی ریاضی برگزار می شود.
چهارشنبه                                                           مورخ    96/09/08
 1.   روز شنبه آزمون املا برگزار می شود .
 2. از درس های اول تا سوم کلمات سخت املایی را نوشته و همزمان خوانده شود .
 3. کاردستی ریاضی و فارسی
 4. پیک آدینه انجام شود .
سه شنبه                                                           مورخ    96/09/07
 1.  نگارش صفحه ی 22و23 تمرین های  اول انجام شود .
 2. علوم سه درس اول و فارسی چهار درس اول مطالعه گردد.
 
یک شنبه                                                            مورخ    96/09/05
 1.  یک داستان در دفتر انشا
 2. درس اجتماعی سه درس اول
 3. ریاضی صفحه ی 49
 4. در دفتر 40 برگ 1000 به عدد و به حروف شروع شود.
شنبه                                                                    مورخ    96/09/04
 1. از درس بلدرچین کلماتی که ارزش املایی دارند را تا 20 کلمه بنویسید .
 2. واژه نامه
 3. دفتر 40 برگ
 4. سه شنبه ارزشیابی ریاضی و اجتماعی گرفته می شود .
 
چهارشنبه                                                             مورخ    96/09/01
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. پرسش علوم تا درس 4 هر درس 3 سوال
 
 
سه شنبه                                                               مورخ    96/08/30
 1. واژه ها را کسانی که ننوشته اند بنویسند.
 2. املا نوشته شود از کلماتی که ارزش املایی دارند
دو شنبه                                                               مورخ    96/08/29
 1. رونویسی درس فارسی (بلدرچین و برزگر)
 2. ریاضی صفحات 40 و 41 داخل کتاب حل شود.
 3. دیکته ی شب در صورت تمایل نوشته شود.
یکشنبه
تعطیل
دبستان گلبرگ شهادت امام رئوف امام رضا(ع) را به  همه شیعیان تسلیت عرض می کند.
چهارشنبه                                                           مورخ    96/08/24
 پیک آدینه حل شود.
سه شنبه                                                             مورخ    96/08/23
 1. کاربرگ ها تا شماره 5 کامل شود .
 2. درس های 4 و 5 و 6 اجتماعی پرسش می شود.
 3. درس آواز گنجشک ها 10 کلمه سخت بنویسید .
 4. وبا 5 کلمه جمله بسازید.
 دو شنبه                                                           مورخ      96/08/22
 1.   علوم : درس چهارم سوالاتی که گفته شده یکبار نوشته شود .
یکشنبه                                                             مورخ      96/08/21
 1.     صفحه 38 و 39 آواز گنجشک ها
 2. 10 لغت سخت از صفحه ی 36 و 37
 شنبه                                                                 مورخ    96/08/20
 1. فارسی رو نویسی صفحه ی 38
 2. 10 کلمه سخت برای بعضی از دانش آموزانی که اسمشان گفته شده
 3. 4 سوال ریاضی
چهار شنبه                                                           مورخ    96/08/17
 1. پیک هفتگی انجام شود .
 2. رونویسی نگارش
 3. لطفا یک ترازو درست کنید دخترهای نازنینم
 سه  شنبه                                                             مورخ    96/08/16
 1.   رو نویسی فارسی درس چهارم صفحه ی 36 و 37 همراه با واژه نامه
دو شنبه                                                      مورخ 96/08/15
ریاضی صفحات زیر با شماره تمرین های زیر برای آزمون
صفحه                تمرین
 8                      2
 9                      3
 12                    3
 15                    2
 23                    9
 26                    2
 27                    5
 31                    1
 32                    3
 33                    4
یکشنبه                                                           مورخ 96/08/14
 1.   اجتماعی مطالعه شود .
 2. فارسی رو نویسی از درس ها برای آزمون آماده باشید.
شنبه                                                                مورخ 96/08/13
 1.  کامل کردن کتاب ریاضی در منزل
 2. صفحه ی 31 ریاضی کامل شود.
 3. چند تمرین در داخل دفتر مشق داده شد ..
  
چهار شنبه                                            مورخ 96/08/10
 1.   پیک هفتگی انجام شود.
سه شنبه                                                مورخ 96/08/09
 1. در س سوم( آسمان آبی طبیعت پاک ) زیر کلمات خط کشیده شده رو نویسی کنید .
 2. رو نویسی از شعر در صورت تمایل
 3. از عدد 1000 تا 1200 به عدد و به حروف بنویسید.
 4. حفظ شعر برای روز شنبه
دوشنبه                                                  مورخ 96/08/08
 1. درس اول و دوم نگارش پرسش می شود.
 2. جدول بکشید و 10 جمله 5 تا متضاد و 5 تا هم معنا بنویسید.
 یکشنبه                                                   مورخ 96/08/07
 1. دیکته ی شب نوشته شود.
 2. جمله سازی با کلمات تشکر ، محیط ، آلودگی ، گویا ، طبیعت
شنبه                                                        مورخ 96/08/06
 1. رونویسی فارسی درس سوم صفحه ی 30 و31 
 2. کپی ریاضی حل شود.
 چهارشنبه                                                 مورخ 96/08/03
 1. علوم درس اول پرسش می شود. 
 2. وسایل آشپزی (دستکش و پیش بند همراه داشته باشد . )
 3. پیک هفتگی را انجام دهید .
 سه شنبه                                                     مورخ 96/08/02 
 1. 4 ضرب المثل بنویسید.
 2. در مورد هر کدام از ضرب المثل ها یک بند توضیح دهید نازینان من.
دوشنبه                                                       مورخ 96/08/01
 1. موضوع انشا کامل شود .
 2. درس اول و دوم فارسی کلمات از قبل مشخص شود .
 3. شمارش چند تا چند تا 
و6و4و2
و12و8و4
و15و10و5
و60و4و20
18و12و6
 یکشنبه                                                      مورخ 96/07/30
 1. کلماتی که ارزش املایی دارند (20 کلمه )از درس اول و دوم نوشته شود.
 2. موضوع انشا : با طبیعت مهربان باشیم.
 3. ریاضی صفحات 12 و 13 
 4. نگارش صفحه ی 14 و 15 
 شنبه                                                          مورخ 96/07/29
 1. نگارش صفحه ی 12 و 13 
 2. ریاضی کتاب کار صفحه ی 17 و 18 و 19
         
 چهارشنبه                                                  مورخ 96/07/26
 1. ریاضی صفحه ی 22 و 23 
 2. در برگه آ4 10 سوال ریاضی بنویسید . 
 3. پیک را با دقت بنویسید .
 4. تمرین کتاب هدیه های آسمانی 
آزمون ریاضی روز شنبه برگزار می شود.
 
سه شنبه                                                      مورخ 96/07/25
 1. فارسی : الف) واژه نامه درس ورزش 
 2. ب) مخالف واژه های  سرما - گذشته - فایده - دانا - فقیر - بارانی - راستگو
 3. ریاضی : شنبه آزمون ریاضی 
 4. - چرا باید ورزش کنیم ؟ در دفتر انشا بنویسیم .   
 دوشنبه                                                       مورخ 96/07/24
 
 1. ریاضی : صفحه ی 19 ، کشیدن نوار های رنگی مربوط به ساعت های قبل و بعد از ظهر
 2. فارسی : (درس دوم ) زنگ ورزش ، کلماتی را که ارزش املایی دارند . ( تا 20 کلمه )
 3. جمله سازی با کلمات : نرم و نرمک ، نظم و ترتیب ، پیشرفت ، تصمیم ، جنب و جوش 
 4. کشیدن جدول علوم مربوط به خانواده
 5. صبحانه 
   ناهار 
   شام
 
 یکشنبه                                                         مورخ 96/07/23
دختر خوبم خیلی دوستت دارم .
امشب تکلیف نداری ! ولی عزیزم خواهش می کنم به کتاب ریاضی که در منزل داری نگاه بیانداز و تمرین های داخلش را حل کن .
اردوی پارک ژوراسیک
 
 
 
 شنبه                                                            مورخ 96/07/22
 
نگارش صفخه ی 10 و 11 کامل شود .
رسم ساعت ، نموداری ، داخل دفتر مشق با نمونه سوال نمودار