آدرس تلگرام اختصاصی
 
golbargchaharom@
 
برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تصویر گردان
 
تکالیف
 
درج مطلب
چهارشنبه                                                                               97/02/26
 1. پیک هفتگی انجام شود .
 2. مطالعات خوب بخوانید پرسیده می شود.
سه شنبه                                                                                  97/02/25
 1. علوم بخوانید همه ی  بخش ها را بخوانید . 
دوشنبه                                                                                    97/02/24
 1. علوم خوب بخوانید طبق تقسیم بندی خودتان دوره ای 
 2. تمرین های داده شده را حل کنید .
یکشنبه                                                                                    97/02/23
 1. کپی داده شده را انجام دهید .
 2. دیکته کار شود و یک دیکته شب بنویسید .
 3. علوم بخش های 11 و 12 را بخوانید دوره ای پرسیده می شود .
 شنبه                                                                                       97/02/22
 1. شعر لطف حق را به صورت یک داستان بنویسید .
 2. تمرین کنید .
 3. = 7965/28
 4. =1285/12
 5. آمادگی برای نوشتن دیکته ی یادگاری
 6. علوم درس 10 و 11 را خوب بخوانید پرسیده می شود .
 7. مطالعات درس های 20 تا 22 را دوره ای بخوانید پرسیده می شود.
 
چهار شنبه                                                                               97/02/19
 1. از صفحه 70 مطالعات بنویسید .
 2. پیک هفتگی حل شود .
 3. علوم بخش های 7 و 8 پرسیده می شود دوره ای به صورت کوئیز
سه شنبه                                                                                  97/02/18
 1. صفحه ی 68 مطالعات را بنویسید .
 2. مطالعات درس های 15 و 16 را بخوانید پرسیده می شود .
 3. تمرین کنید .
= 16/ 3982
دو  شنبه                                                                                  97/02/17
 1. کپی داده شده را انجام دهید ( ریاضی )
 2. صفحه ی 57 مطالعات را بنویسید .
 3. دیکته از صفحه ی 57 و 58 مطالعات گفته می شود کار کنید .
 4. درس 13 و 14 مطالعات دوره ای پرسیده می شود .
 
یک شنبه                                                                                   97/02/16
 1. 30 لغت از خوانداری هر کدام 2 بار بنویسید .
 2. کپی داده شده را انجام دهید .
 3. علوم بخش 5 و 6 را خوب بخوانید پرسیده می شود .
 
 شنبه                                                                                         97/02/15
 1. دیکته ترکیبی کار شود . 20 لغت از شعر ها هر کدام دو بار بنویسید .
 2. مطالعات درس 13 و 14 دوره ای پرسیده می شود .
 3. علوم درس ها 6 و 7 دوره ای پرسیده می شود مطالعه کنید .
 4. = 5720/26
 5. =3986/18
 
سه شنبه                                                                                     97/02/11
 
 1. پیک آدینه هفتگی انجام دهید .
 2. از بخوان و بیندیش خوانداری 50 لغت هر کدام 2 بار بنویسید .
 3. علوم بخش های 3 و 4 را بخوانید دوره ای پرسیده می شود .
 
دوشنبه                                                                                 97/02/10
 1. خوانداری صفحه ی 132 را بنویسید .
 2. دیکته ی دوره ای بنویسید و کار کنید ( از بخوان و بیاندیش درس ما ).
 3. مطالعات اجتماعی درس های 11 و 12 دوره ای پرسیده می شود .
 4. تمرین کنید .
 5. =3982/14
 6. =7365/95
 7. =26*14
 
 
  یکشنبه                                                                                 97/02/09
 1. صفحه ی 84 خوانداری را بنویسید .
 2. کپی داده شده را بخوانید و مطالعه کنید .
 3. تمرین کنید .
 4. =28/3952
 5. = 39/ 5408
 6. = 549* 734
 شنبه                                                                                      97/02/08
 1. دیکته ی شب از صندلی صمیمیت گفته می شود .
 2. فارسی و علوم و مطالعات خوب بخوانید ، پرسیده می شود .
 3. دوره ای بخش های ( 1تا3) پرسیده می شود .
 4. تمرین کنید .
= 24 / 3984
= 41  / 7860
چهار شنبه                                                                              97/02/05
 
 1. ریاضی صفحه ی 123 حل شود .
 2. اجتماعی - 10 سوال از درس 21 نوشته شود .
 
سه شنبه                                                                                97/02/04
 1. 30 لغت از خوانداری هر کدام 2 بار بنویسید .
 2. ریاضی نسیم صفحه ی 147 را انجام دهید .
 3. تمرین کنید . 
 4. =3695/28
 5. =7804/35
 
دوشنبه                                                                                97/02/03
مطالعه تمام درس ها ( پیشرفت تحصیلی )
تمرین کنید .
=4831/85
=2579/48
 
یکشنبه                                                                                 97/02/02
لغت های درس 6 خوانداری ( آرش ) هر کدام 2 بار بنویسید .
علوم پرسیده می شود بخش 12 و 13
تمرین کنید .
 = 9736/21
=39/7835
 
شنبه                                                                                      97/02/01
 1. دیکته ی دوره ای از درس های 14 تا 16 گفته می شود . 13 خط کتاب بنویسید .
 2. 30 لغت از همین درس ها هر کدام 2 بار بنویسید .
 3. مطالعات خوب بخوانید دوره ای پرسیده می شود .
 4. درس های 7 تا 9 مطالعات را تمرین کنید .
 
چهار شنبه                                                                             97/01/29
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شود .
 2. از درس 6 تا 10 خوانداری 30 لغت هر کدام 2 بار بنویسید .
 3. علوم و هدیه ها بخوانید پرسیده می شود .
سه شنبه                                                                                 97/01/28
 1. صفحه ی 150 خوانداری را بنویسید .
 2. نسیم صفحه ی 142 را حل کنید .
 3. مطالعات درس های 12 تا 13 دوره ای پرسیده می شود .
 
دوشنبه                                                                                 97/01/27
 1. کپی داده شده حل شود .
 2. دیکته ی دوره ای از ردس های 1 تا 5 خوانداری کار کنید .
 3. هدیه ها پرسیده می شود خوب مطالعه کنید .
 
یک شنبه                                                                              97/01/26
 1. کپی داده شده حل شود .
 2. علوم خوب بخوانید پرسیده می شود .
 3. 20 لغت از خوانداری هر کدام 2 بار بنویسید .
 4. تمرینات انجام شود .
 
 
چهار شنبه                                                                             97/01/22
 1. پیک هفتگی انجام شود .
 2. از درس های 14 تا 17 ، 30 لغت هر کدام 2 بار بنویسید .
 3. علوم و مطالعات خوب بخوانید پرسیده می شود .
 4. تمرینات انجام شود .
 
 
سه شنبه                                                                                 97/01/21
 1. از درسه های (3-2-1) 50لغت بنویسید هر کدام 2 بار .
 2. مطالعات خوب بخوانید پرسیده می شود .
 3. تمرینات داده شده را حل کنید .
دوشنبه                                                                                 97/01/20
 1. از درس 14 تا 17 دیکته ی دوره ای کار کنید .
 2. 30 لغت از همین درس ها هر کدام 2 بار بنویسید .
 3. علوم و فارسی بخوانید پرسیده می شود .
 4. تمرینات داده شده حل شود .
یکشنبه                                                                                 97/01/19
یک بار از درس 14 بنویسید .
علوم بخوانید ، پرسیده می شود .
ریاضی نسیم صفحه ی 132 را انجام دهید .
 
 شنبه                                                                                   97/01/18
 1. دیکته ی شب از کارت اعتباری ( 12 خط کتاب )
 2. فارسی و علوم خوب بخوانید پرسیده می شود .
 3. 20لغت دوره ای از خوانداری بنویسید .
چهارشنبه                                                                            97/01/15
 1. پیک هفتگی حل شود
 2. علوم دوره ای بخوانید پرسیده می شود .
 3. تمرینات داده شده را حل کنید .
 
چهارشنبه                                                                            96/12/23
 1. درس آموزی از طبیعت
سه شنبه                                                                              96/12/22
 1. 20 لغت از درس 17 هر کدام 2 بار بنویسید .
 2. تمرینات داده شده را حل کنید .
دوشنبه                                                                                96/12/21
 1. دیکته از درس 16 بنویسید و تمرین کنید .
 2. مطالعات و هدیه ها مطالعه کنید پرسیده می شود .
 3. تمرینات داده شده را حل کنید .
یکشنبه                                                                                96/12/20
 1. ریاضی نسیم صفحه ی 134 را حل کنید .
 2. لغت های خط کشی درس 16 هر کدام 2 بار بنویسید .
 3. علوم و فارسی بخوانید پرسیده می شود .
شنبه                                                                                     96/12/19
 1. دیکته ی شب از درس 16 بنویسید .
 2. فارسی - علوم پرسیده می شود
 3. مطالعات پرسیده می شود خوب مطالعه کنید .
 4. تمرینات داده شده را حل کنید .
چهارشنبه                                                                            96/12/16
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شود .
 2. علوم و هدیه ها خوب بخونید پرسیده می شود .
 3. 20 لغت از پرسشگری هر کدام 2 بار بنویسید .
 4.  
سه شنبه                                                                            96/12/15
 1. از درس 16 خوانداری 2 بند بنویسید ( نمی دانم ................. پیدا کنم )
 2. مطالعات خوب بخوانید پرسیده می شود .
 3. کپی علوم را خوب مطالعه کنید .
دوشنبه                                                                               96/12/14
 1. صفحه ی 117 خوانداری را بنویسید .
 2. ریاضی نسیم صفحه ی 120 را حل کنید .
 3. دیکته ی دوره ای کار کنید .
 4. مطالعات بخوانید ، پرسیه می شود .
یکشنبه                                                                                 96/12/13
 1. صفحه ی 116 کتاب خوانداری را بنویسید .
 2. علوم خوب بخوانید پرسیده می شود .
 3.  تمرینات داده شده را حل کنید .
  
  شنبه                                                                                  96/12/12
 1. صفحه ی 149 خوانداری قسمت اول نوشته شود .
 2. املاگفته می شود تمرین شود .
 3. مطالعات و علوم خوب مطالعه کنید پرسیده می شود .
 4. تمرینات انجام شود .
چهار شنبه                                                                            96/12/09
 1. پیک هفتگی انجام شود .
 2. علوم و هدیه ها مطالعه شود ، پرسیده شود .
 3. تمرینات داده شده حل شود .
سه شنبه                                                                              96/12/08
 1. صفحه ی 144 ردیف اول نوشته شود .
 2. مطالعات پرسیده می شود . ( دوره ای )
 3. تمرینات داده شده را حل کنید.
دوشنبه                                                                              96/12/07
 1. دیکته دوره ای گفته می شود . 
 2. دیکته کار کنید و بنویسید .
 3. فارسی و مطالعات و هدیه ها بخوانید دوره ای پرسیده می شود .
 4. تمرینات داده شده را انجام دهید .
 
 
یکشنبه                                                                              96/12/06
اردوی تفریحی شهربازی
 1. از درس شیر و موش زیبا بنویسید . 
 2. علوم خوب مطالعه کنید پرسیده می شود .
 3. تمرینات داده شده را حل کنید . 

  شنبه                                                                                  96/12/05
 1. ریاضی نسیم صفحه ی 110 را انجام دهید .
 2. دیکته دوره ای گفته می شود کار کنید به اضافه درس جدید.
 3. علوم و مطالعات خوب بخوانید پرسیده می شود .
 
چهارشنبه                                                                           96/12/02
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شود .
 2. علوم و هدیه ها خوب بخوانید پرسیده می شود .
 3. 20 لغت از فارسی هر کدام 2 بار بنویسید ( بار املایی داشته باشد )
 4. تقسیم های داده شده را حل کنید .
دوشنبه                                                                               96/11/30
 1. یک بار از شعر امید بنویسید .
 2. کپی داده شده انجام شود .
 3. مطالعات خوب بخوانید پرسیده می شود .
 4. تمرینات انجام شود .
یکشنبه                                                                               96/11/29
 
 1. یک بار از درس 14 خوانداری بنویسید .
 2. علوم و فارسی خوب بخوانید مطالعه می شود .
 3. کپی داده شده را حل کنید .
 
شنبه                                                                                 96/11/28
 1.   دیکته ی شب از بخوان و بیندیش .
 2. 12 خط کتاب دیکته ی شب بنویسید .
 3. فارسی - علوم - مطالعات خوب بخوانید پرسیده می شود .
 4. تمرینات داده شده حل شود .
چهارشنبه                                                                            96/11/25
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شود .
 2. 30 لغت از خوانداری هر کدام 2 بار نوشته شود .
 3. علوم و هدیه ها بخوانید پرسیده می شود .
سه شنبه                                                                              96/11/24
 1. کپی داده شده خوانداری را انجام دهید .
 2. مطالعات بخوانید پرسیده می شود .
 3. تمرینات را انجام دهید .
دوشنبه                                                                              96/11/23
 1. دیکته ی دوره ای گفته می شود . 
 2. 12 خط کتاب دیکته دوره ای بنویسید . 
 3. فارسی لطف حق پرسیده می شود خوب بخوانید . 
 4. مطالعات بخوانید پرسیده می شود . 
 5. کپی ریاضی حل شود .
 
شنبه                                                                                  96/11/21
 1. از لطف حق درس 13 زیبا بنویس . 
 2. روانخوانی همین درس را تمرین کنید . 
 3. ریاضی نسیم ص 98 را انجام دهید . 
 4. علوم و فارسی خوب مطالعه کنید پرسیده می شود . 
 
یکشنبه                                                                              96/11/15
 1. علوم درس جدید بدن ما ( درس 9 ) را خوب بخوانید پرسیده می شود .
 2. از صفحه ی 73 علوم بنویسید .
 3. ریاضی نسیم صفحه ی 99 را انجام دهید .
 4.  تمرینات داده شده را حل کنید .
شنبه                                                                                 96/11/14
 1. دیکته دوره ای گفته می شود ، کار کنید .
 2. یک دیکته ی دورهای بنویسید .
 3. علوم ، مطالعات اجتماعی ، فارسی پرسیده می شود ، خوب بخوانید .
 4. تمرینات داده شده را حل کنید .
 
چهارشنبه                                                                          96/11/12
 1. پیک هفتگی انجام شود .
 2. از صفحه ی 102 خوانداری بنویسید .
 3. علوم خوب بخوانید پرسیده می شود .
 4. تمرینات داده شده را حل کنید .
  سه شنبه                                                                         96/11/11
 1. مطالعات خوب بخوانید
 2. ریاضی نسیم صفحه ی 92 تمرین 1 و 3 و صفحه ی 93 تمرین 11 و 12را انجام دهید .
 3. 20 لغت خوانداری هر کدام 2 بار بنویسید .
شنبه                                                                        96/11/07
 1. صفحه ی 98 بند 1 را بنویسید .
 2. دیکته ی شب از صفحه ی 98 گفته می شود . کار کنید .
 3. مطالعات و علوم خوب بخوانید پرسیده می شود .
 4. تمرینات را انجام دهید .
 
چهار شنبه                                                                           96/11/04
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شد .
 2. علوم و هدیه ها خوب بخوانید پرسیده می شود .
سه شنبه                                                                              96/11/03
 1. از صفحه ی 100 خوانداری بنویسید ( دیدن خوبی )
 2. مطالعات خوب بخوانید پرسیده می شود . 
 3. تمرینات انجام شود . 
دوشنبه                                                                              96/11/02
 1. دیکته ی شب از درس 11 بنویسید .
 2. فارسی و مطالعات پرسیده می شود ( خلاصه ی درس مطالعات داده شده است )
 3. تمرین ریاضی را انجام دهید .
 4. = 8 / 7965
 5. = 25 / 2189
 6. = 591 *736
یکشنبه                                                                              96/11/01
 1. ریاضی : نسیم صفحه ی 82را انجام دهید .
 2. یک بار از شعر اتفاق ساده بنویسید .
 3. علوم و فارسی خوب بخوانید پرسیده می شود .
شنبه                                                                                   96/10/30
 1. صفحه ی 89 خوانداری بند 1 را بنویسید .
 2. دیکته تمرین شود .
 3. علوم و مطالعات پرسیده می شود خوب مطالعه کنید .
 4. تقسیم ها را حل کنید .
=365/21
=7493/39
چهار شنبه                                                                        96/10/27
 1. ارزیابی ریاضی خوب کار کنید .
 2. ریاضی تمرین شود .
 3. علوم و هدیه ها پرسیده می شود .
 4. پیک هفتگی با دقت انجام شود .
 
سه شنبه                                                                            96/10/26
 1. ارزیابی مطالعات اجتماعی خوب مطالعه کنید .
 2. یک بار از فرشته ی یک کودک بنویسید .
 3. تقسیم ها را حل کنید .
 4. =8795/3
 5. =4561/9
 
دو شنبه                                                                             96/10/25
 1. دیکته ی شب کار کنید .
 2. فارسی ومطالعات بخوانید پرسیده می شود .
 3. ضرب و تقسیم ها را حل کنید .
 
 
یک شنبه                                                                            96/10/24
 1.  ارزیابی انشا ء
 2. صفحه ی 90 خوانداری بند 2-1 را بنویسید .
 3. عملیات ضرب وتقسیم را انجام دهید .
 
شنبه                                                                                        96/10/23
 1. ارزیابی علوم انجام خواهد شد .
 2. ضرب ها و تقسیم ها حل شود .
چهار شنبه                                                                    96/10/19
 1. پیک هفتگی را تمیز و با دقت حل کنید .
 2. ارزشیابی املا ، کار کنید
 3. ارزشیابی تحصیلی روز شنبه برگزار می شود.
سه شنبه                                                                     96/10/18
 1. کپی ریاضی و علوم را انجام دهید با دقت و تمیز انجام دهید .
 2. 20 لغت از درس 11 خوانداری هرکدام 2 بار بنویسید .
دوشنبه                                                                       96/10/18
 1. کپی ریاضی را انجام دهید .
 2. علوم مطالعه کنید .
یک شنبه                                                                    96/10/17
 1.     علوم دوره ای پرسیده می شود .
 2. تکلیف شب صفحه ی 91 خوانداری را بنویسید .
 3. ضرب ها و تقسیم های د اده شده را حل کنید .  
شنبه                                                                     96/10/16
 1. دیکته ی شب کار کنید .
 2. از صفحه ی 71 ریاضی نسیم بنویسید .
 3. علوم و مطالعات بخوانید پرسیده می شود .
 
چهار شنبه                                                                 96/10/13
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شود .
 2. از فارسی خوانداری 30لغت که بار املایی دارد بنویس هر کدام 2 بار تمرینات را در منزل حل کنید .
 3. تمرینات را در منزل حل کنید .
 4. علوم خوب بخوانیدپرسیده می شود .
سه شنبه                                                                    96/10/12
 1. ریاضی کتاب صفحه ی 71 کار د رکلاس تمرین 1 حل شود .
 2. ریاضی کتاب نسیم و دفتر ریاضی همراه هم باشند .
 3. تکلیف شب از شعر های رحمت بنویسید .
 4. مطالعاات خوب بخوانید پرسیده می شود .  
   
یکشنبه   و دوشنبه                                                  96/10/11     و 96/10/10
    تعطیل به علت آلودگی هوا
  شنبه                                                                        96/10/09
 1. علوم : از بخش آهن ربا دیکته گفته شد ، لطفا دیکته بنویسید و 20 لغت از هر کدام 3 با ر بنویسید .
 2. فارسی و مطالعات و علوم بخوانید پرسیده می شود .
 3. ریاضی نسیم صفحه ی 72 را حل کنید .
چهار شنبه                                                                        96/10/06
 1. پیک هفتگی انجام شود .
 2. علوم خوب مطالعه شود .
 3. کتاب ها مطالعه شوند و خلاصه ی ان ها را در دفتر مشق بنویسید .
سه شنبه                                                                           96/10/05
 1. پیک ریاضی میان هفته انجام شد .
 2. مطالعات بخوانید پرسیده می شود .
 3. صفحه ی 47 مطالعات را در دفتر مشق بنویسید .
دوشنبه                                                                           96/10/04
 1.  صفحه 84 خوانداری را بنویسید .
 2. دیکته ی شب کار کنید .
 3. مطالعات و هدیه ها بخوانید پرسیده می شود .
 4. ضرب کنید .
 5. =908*736
 6. =789*543
یکشنبه                                                              مورخ    96/10/03
 1. ریاضی نسیم از صفحه ی 1 تا 10 تمرینا ت حل شده را حل کنید .
 2. علوم دوره ای پرسیده می شود خوب مطالعه کنید .
 3. فارسی کلماتی که در آن حروف ( ح - ه - ق ) باشد را هرکدام سه بار بنویسید . ( 50 لغت )
شنبه                                                                    مورخ    96/10/02
 1. دیکته کار کنید و از درس 10 دیکته ی شب بنویسید .
 2. فارسی و علوم و اجتماعی خوب مطالعه کنید .
 3. ضرب های زیر را انجام دهید .
 4. =428 × 309
 5. = 808 × 793
 6. = 490 × 45
چهار شنبه                                                            مورخ    96/09/22
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شود .
 2. از خوانداری صفحه ی 83 را بنویسید .
 3. علوم و هدیه ها بخوانید پرسیده می شود.
سه شنبه                                                               مورخ    96/09/21
 1. خوانداری صفحه ی 80 را بنویسید .
 2. ریاضی نسیم صفحه ی 41 تمرین های ( 8-9-10) را انجام دهید .
 3. مطلعات پرسیده می شود ، خوب بخوانید .
دو شنبه                                                               مورخ    96/09/20
 1. خوانداری صفحه ی 81 را بنویسید.
 2. دیکته ی دوره ای گفته می شود 12 خط کتاب را بنویسید .
 3. فارسی و مطالعات پرسیده می شود خوب بخوانید .
 4. ریاضی نسیم صفحه ی 63 تمرین 3 انجام شود.
یک شنبه                                                               مورخ    96/09/19
 1. خوانداری صفحه ی 68 بند 1 و 2 و3 را بنویسید .
 2. ریاضی صفحه ی 55 تمرین 1 و 2 حل شود .
 3. علوم خوب مطالعه شود پرسیده می شود .
شنبه                                                                   مورخ    96/09/18
 1. از صفحه 66 خوانداری بنویسید .
 2. دیکته کار کنید .
 3. علوم فارسی و مطالعات پرسییده می شود .
 4. ریاضی نسیم صفحه ی 60 را انجام دهید .
چهارشنبه
ولادت با سعادت نبی اکرم(ص)و امام جعفر صادق ( ع )
سه شنبه                                                                   مورخ    96/09/14
 1.   پیک هفتگی انجام شود .
 2. آزمون پیشرفت تحصیلی روز شنبه برگزار می شود.( همه درس ها)
 3. 35 لغت از خوانداری هر کدام 2 بار بنویسید .
 4. ریاضی نسیم صفحه ی 57 را انجام دهید .
شنبه                                                                      مورخ    96/09/11
 1.  دیکته ی شب از درس 7 بنویسید 12 خط کتاب
 2. مطالعات و علوم پرسیده می شود .
 3. ریاضی نسیم صفحه ی 63 را حل کنید .
چهار شنبه                                                             مورخ    96/09/08
 1.  پیک آدینه با دقت انجام شود . 
 2. هدیه ها و علوم خوب مطالعه کنید پرسیده می شود .
 3. ریاضی نسیم صفحه ی 62 را کامل حل کنید .
 4. 20 لغت از خوانداری هر کدام 2 بار بنویسید .
  سه شنبه                                                               مورخ    96/09/07
 1.   ریاضی نسیم صفحه 53 را بنوسید
 2. مطالعات خوب بخوانید پرسیده می شود
 3. 30 لغت از خوانداری هر کدام 2 بار بنویسید .
 
   یک شنبه                                                              مورخ    96/09/04
 1. تکلیف شب با دقت انجام شود .
 2. سه شنبه ارزیابی جامع ( ریاضی - مطالعات ) برگزار می شود .
 3. 20لغت خوانداری هر کدام 2 بار بنویسید .
 4. فارسی و جدول ضرب خوب بخوانید پرسیده می شود .
 5. ریاضی نسیم صفحه ی 54 را انجام دهید.
       شنبه                                                                    مورخ    96/09/04
 1. دیکته ی شب از درس 7 ، 12 خط بنویسید
 2. فارسی ،  خوانداری ، علوم خوب مطالعه شود ، پرسیده می شود .
 3. 20 لغت از درس 7 هر کدام را 2 بار بنویسید .
    چهار شنبه                                                             مورخ    96/09/01
 1.      پیک هفتگی با دقت و تمیز حل شود .
 2. لغت های خط کشی درس 7 را بنویسید ، ( هر کدام 1 بار )
 3. مطالعه ی کتاب داده شده و نوشتن خلاصه ی آن دردفتر انشا
 4. علوم و هدیه ها پرسیده می شود .
    سه شنبه                                                             مورخ    96/08/30
 1. لغت های خط کشی  از درس آرش هر کدام 2 بار بنویسید .
 2. مطالعات بخوانید پرسیده می شود .
 3. ریاضی صفحه ی 55 را انجام دهید.
      دو شنبه                                                             مورخ    96/08/29
 1. دیکته ی شب از درس آرش 12 خط بنویسید .
 2. فارسی و مطالعات اجتماعی و هدیه ها مطالعه شود ، پرسیده می شود .
 3. ریاضی نسیم صفحه 52 تمرین های شماره ی 17 و 18 و 19 و 20 حل شود.
یکشنبه
تعطیل
دبستان گلبرگ شهادت امام رئوف امام رضا(ع) را به  همه شیعیان تسلیت عرض می کند.
            شنبه                                                             مورخ    96/08/27
 1. صفحه 56 خوانداری را بنویسید .
 2. ریاضی نسیم صفحه ی 51 را حل کنید .
 3. علوم خوب مطالعه کنید پرسیده می شود .
    چهار شنبه                                                             مورخ    96/08/24
 1. پیک هفتگی با دقت و تمیز انجام شود.
 2. خوانداری صفحه ی 57 نوشته شود.
 3. علوم پرسیده می شود .
 
       سه شنبه                                                             مورخ    96/08/23
 1. صفحه ی 52 خوانداری را بنویسید .
 2. ریاضی نسیم صفحه ی 45 را حل کنید .
 3. مطالعات بخوانید ، پرسیده خواهد شد .
       دو شنبه                                                             مورخ    96/08/22
 1. دیکته ی شب ، از درس 7 مطالعات گفته می شود . دیکته ی شب از درس 7 مطالعات بنویسید . 20  لغت از درس 7 بنویسید هر کدام 2 بار
 2. هدیه ها و مطالعات خوب مطالعه کنید پرسیده می شود.
 3. هدیه ها و مطالعات خوب مطالعه کنید پرسیده می شود .
 4. ریاضی صفحه 49 را انجام دهید .
       یکشنبه                                                             مورخ    96/08/21
 1. صفحه 28 خوانداری نوشته شود .
 2. نسیم صفحه 44 تمرین های 22و 23 و 24 حل شود .
 3. علوم خوب بخوانید پرسیده می شود .
          شنبه                                                             مورخ    96/08/20
 1. دیکته ی دوره ای گفته شود .
 2. 30 لغت دورهای بنویسید هر کدام 2 بار
 3. یک دیکته ی شب بنویسید .
 4. علوم و مطالعات خوب بخوانید پرسیده می شود.
چهار شنبه                                                                                 96/08/17
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شود .
 2. علوم خوب بخوانید دوره ای پرسیده می شود .
 3. 20 لغت دوره ای از خوانداری بنویسید ، هر کدام 2 بار
سه شنبه                                                                                96/08/16
 1. صفحه ی 44 خوانداری را بنویسید .
 2. ریاضی نسیم صفحه ی 40 را حل کنید .
 3. مطالعات خوانده شود.
دوشنبه                                                                                96/08/15
 1. آزمون پیشرفت تحصیلی گرفته خواهد شد
 2. مطالعه درسها و تمرین و تکرار
یکشنبه                                                                                 96/08/14
لغت های خط کشی درس 5 هر کدام را 2 بار بنویسید.
علوم و فارسی خوب مطالعه کنید ، پرسیده می شود.
ریاضی نسیم صفحه ی 37 تمرین های ( 13 و 12 و 11 و 10 ) حل شود.
 شنبه                                                              مورخ 96/08/13
 1. دیکته ی شب از درس 5 (12) خط بنویسید .
 2. علوم - فارسی - مطالعات بخوانید پرسیده می شود.
 3. ریاضی نسیم صفحه ی 36 را انجام دهید.
چهار شنبه                                                       مورخ 96/08/10
پیک هفتگی انجام شود.
خوانداری صفحه ی 42 نوشته شود .
علوم و هدیه ها خوب بخوانید پرسیده می شود.
سه شنبه                                                        مورخ : 96/08/09
 1. خوانداری صفحه ی 21 را بنویسید .
 2. کتاب نگارش کامل و همراه باشد
 3. اجتماعی خوب مطالعه شود پرسیده می شود.
 4. ریاضی نسیم صفحه ی 34 را  حل کنید .
دوشنبه                                                           مورخ : 96/08/08
 1. خوانداری صفحه ی 39 را بنویسید .
 2. دیکته ی شب دوره ای کار کنید .
 3. نماز آیات پرسیده می شود.
 4. ریاضی نسیم صفحه ی 35 را انجام دهید.
یکشنبه                                                             مورخ 96/08/07
 1.    کپی داده شده را تمیز و با دقت حل کنید.
 2. علوم و فارسی خوب مطالعه شود پرسش می شود.
 3. علوم دوره ای پرسیده می شود.    
 شنبه                                                             مورخ 96/08/06
 
 1. تکلیف شب از صفحه ی 39 بنویسید.
 2. دیکته ی شب کار کنید .
 3. مطالعات و علوم خوب بخوانید پرسیده می شود.
 4. ریاضی نسیم صفحه ی 26 تمرین 9 و 10 را حل کنید .
 
  چهارشنبه                                                             مورخ 96/08/03
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شود . 
 2. علوم پرسیده می شود 
 3. تکلیف شب صفحه ی 36 خوانداری را بنویسید .
         سه شنبه                                                           مورخ 96/08/02
 1. از صفحه ی 21 مطالعات اجتماعی قسمت وسط را بنویسید . 
 2. خلاصه ی درس 5 مطالعات پرسیده می شود ، خوب بخوانید .
 3. ریاضی نسیم صفحه ی 17 کامل شود . 
        دوشنبه                                                                           مورخ : 96/08/01
 1. دیکته کار شود کوییز دیکته گرفته می شود.
 2. فارسی پرسیده می شود ( حفظ شعر )
 3. مطالعات و هدیه ها خوب بخوانید پرسیده می شود.
 4. ریاضی نسیم صفحه ی 31 را انجام دهید . 
 5. کتاب نگارش همراه خود داشته باشید.
        یکشنبه                                                                           مورخ : 96/07/30
 1. یک بار از شعر روباه و زاغ خوش خط بنویسید.
 2. ریاضی نسیم صفحه ی 14 را حل کنید .
 3. علوم خوب بخوانید پرسیده می شود.
 
             شنبه                                                                           مورخ : 96/07/29
 1. دیکته شب از درس 3 خوانداری بنویسید و کار کنید  (12 خط کتاب)
 2. علوم و فارسی و مطالعات خوب مطالعه کنید ، پرسیده می شود .
 3. ریاضی نسیم صفحه 22 را انجام دهید .
   
چهار شنبه                                                                           مورخ : 96/07/26
 1. پیک هفتگی با دقت انجام شود .
 2. خوانداری ص 25 را بنویسید . 
 3. علوم خوب بخوانید پرسش می شود . 
 4. عدد نویسی را کار کنید . 
     سه شنبه                                                                              مورخ : 96/07/25
 1.  درس 3 صفحه ی 31 را بنویسید . 
 2. نسیم صفحه ی 22 را انجام دهید.
 3. مطالعات از اول دوره ای پرسیده می شود و خوب مطالعه کنید . 
 
     دوشنبه                                                                                 مورخ : 96/07/24
 1. دیکته ی دوره ای گفته می شود 
 2. 12 خط دیکته ی شب بنویسید .
 3. اجتماعی و هدیه ها مطالعه شود پرسیده می شود . 
 4. نسیم صفحه ی 23 را انجام دهید .
 5. نسیم همراه همه باشد .
 
 
یکشنبه                                                                                   مورخ : 96/07/23
 
 1. ریاضی نسیم صفحه ی 21 را حل کنید .
 2. علوم و فارسی پرسیده خواهد شد.
 3. دفتر ریاضی همراه همه ی دانش آموزان باشد.

اردوی آموزشی و تفریحی پارک ژوراسیک 

 
 
 
    شنبه                                                                                            مورخ 96/07/22
صفحه 24 خوانداری را بنویسید .
دیکته ی شب کار شود .
مطلعات و علوم پرسیده می شود . 
برنامه همراه دانش آموزان باشد .