دبستان دخترانه گلبرگ
تکلیف  
 
 
چهارشنبه                                                                         97/11/10
 حل تمرین کتاب ریاضی
خلاصه درس مطالعات پر سیده می شود.
 
 
سه شنبه                                                                           97/11/9
 
واژآموزی صفحه ی 92 را بنویسید .
مطالعات بخوانید پرسیده می شود .
تقسیم داده شده را تمرین کنید .
 
 
دوشنبه                                                                              97/11/8
 
یک بار از شعر امید بنویسید .
دیکته ی دوره ای گفته می شود کار شود .
علوم خوب مطالعه کنید .
 
یکشنبه                                                                               97/11/7
 
20 لغت که در آن حروف ( ط - ع ) به کار رفته باشد را بنویسید .
مطلعات خوب بخوانید پرسیده می شود .
 
 
 
 
 
شنبه                                                                                  97/11/6
 
دیکته کار کنید .
فارسی پرسیده می شود .