آدرس تلگرم اختصاصی
 
golbargpanjom@
 
برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تصویر گردان
 
تکالیف
 
درج مطلب
چهار شنبه                                                                              97/02/26
 1. آدینه حل شود .
 2. شنبه آزمون اجتماعی
سه شنبه                                                                                 97/02/25
 1. کتاب کار صفحه ی 191 و 192 حل شود . 
 2. آزمون علوم 
 3. املا و فارسی بیاورید . 
دوشنبه                                                                                    97/02/24
 1. کتاب کار صفحه ی 189 و 190 حل شود . 
 2. چهارشنبه امتحان علوم 
 3. فارسی و دفتر املا بیاورید 
یکشنبه                                                                                    97/02/23
 1. کتاب کار ریاضی صفحات 186 تا 188
 2. مشق از هر درس فارسی 5 واژه ی املایی مهم
 
 شنبه                                                                                         97/02/22
 1. آزمون انشا: ( جمله سازی - کامل کردن عبارت نا تمام - معنی شعر - انشا نویسی )
 2. ریاضی بیاورید - کتاب کار صفحه ی 183 و 184 حل شود .
چهار شنبه                                                                                97/02/19
 1. اردوی پارک بانوان
سه شنبه                                                                                  97/02/18
 1. آدینه حل شود .
 2. شنبه آزمون فارسی ( از واژه نامه )
دو  شنبه                                                                                  97/02/17
 1. آزمون علوم بخش 1 و 2 و 3 کتاب کار صفحه ی 140 حل شود .
 2. فارسی و هدیه ها بیاورید .
 
یک شنبه                                                                                   97/02/16
 1. ریاضی صفحه ی 138 و 139 حل شود .
 2. علوم و فارسی بیاورید .
 3. روز سه شنبه آزمون علوم از بخش های 1 تا 3
شنبه                                                                                         97/02/15
 1. دفتر املا بیاورید ف از درس 1 تا 4
 2. دیکته ی شب 2 صفحه بنویسید .
 3. اجتماعی درس 5 پرسیده می شود .
 4. هدیه ها و ریاضی بیاورید .
 
سه شنبه                                                                                 97/02/11
 1. آدینه حل شود .
 2. ریاضی صفحه ی 133 حل شود و صفحه ی 134 مطالعه شود .
 3. اجتماعی فصل اول ( آزمون دارید )
 
دوشنبه                                                                                   97/02/10
 1. ریاضی بیاورید ، کتاب کار صفحه 174 حل شود .
 2. فارسی : درک متن و روخوانی از صفحه ی 134 تا آخر نیایش پرسیده می شود .
 
 یکشنبه                                                                                 97/02/09
 1. ریاضی : تمرین صفحه ی 129 ( رسم نمودار ها )
 
شنبه                                                                                       97/02/08                                
 1. ریاضی : صفحه ی 127 کار در کلاس حل شود .
 2. اجتماعی : درس آخر ( آزمون )
 3. انشا : نوشته شود .  به جای املا فارسی و نگارش بیاورید .
سه شنبه                                                                                97/02/04
 1. ریاضی صفحه ی 123 حل شود .
 2. اجتماعی : 10 سوال از درس 21 نوشته شود .
 
دو شنبه                                                                                97/01/03
 1. نگارش درس 17 حل شود .
 2. آزمون پیشرفت تحصیلی
 
شنبه                                                                                      97/01/01
 1. اجتماعی : درس 1 و 2 مطالعه شود .
 2. کار برگه ی 17 حل شود .
 3. هدیه ها - ریاضی - فارسی بیاورید .
چهار شنبه                                                                             97/01/29
 1. آدینه حل شود .
 2. اجتماعی : کوئیز از درس 20
 3.  
سه شنبه                                                                                 97/01/28
 1. ریاضی : صفحه ی 118 مطالعه شود .
 2. اجتماعی درس 20 مطالعه شود و 10 سوال در آورید .
 3.  
دو شنبه                                                                                 97/01/27
 1. فارسی : شعر چشمه و سنگ مطالعه شود .
 2. هدیه ها : مطالعه ی 108 و حل صفحه ی 109
 3. املا : پاتخته ای درس 16
 4. مشق : 20 واژه ی مهم از درس 16
 
چهار شنبه                                                                              97/01/22
 1. ریاضی : مکعب 115 ساخته شود .
 2. اجتماعی : از درس 19 ، 15 سوال در دفتر مشق
 3. آدینه حل شود .
 
سه شنبه                                                                                 97/01/21
 1. ریاضی : فعالیت صفحه ی 114 مطالعه شود .
 2. اجتماعی : سفر به کربلا 2
 3. کنفرانس و ارزیابی ( داوطلبانه )
 4. فارسی : نگارش درس 16
 
دوشنبه                                                                                 97/01/20
 1. مشق : 20 واژه ی املایی مهم از درس 16
 2. املا : از درس 16 گفته می شود .
 3. هدیه ها : درس 15 مطالعه شود . پرسش می شود .
 
یکشنبه                                                                                 97/01/19
 1. ریاضی صفحه ی 112 کامل شود .
 2. علوم : بخش صفحه ی 9 و 10 گروهی پرسیده می شود .
 3. فارسی : درس 16 مطالعه شود .
شنبه                                                                                     97/01/18
 1. انشا : خاطره ی عید نوروز 97 خود را بنویسید .
 2. تکالیف روز 14 و 15 فروردین کامل شود .
 
چهارشنبه                                                                            97/01/15
 
 1. 30 واژه مهم را با معنی آن بنویسید .
 2. انشا : خاطرات عید 97 را بنویسید .
چهارشنبه                                                                            96/12/23
 1. آدینه حل شود .
 2. اجتماعی مطالعه شود . ( درس کربلای 2 )
سه شنبه                                                                               96/12/22
 1. ریاضی : صفحه ی 110 مطالعه شود .
 2. اجتماعی : سفر کربلا 2 ارزیابی می شود .
 3. فارسی : پرسیده می شود . زیر آسمان بزرگ و حکایت
دوشنبه                                                                                96/12/21
 1. فارسی : پرسیده می شود .
 2. علوم : پرسیده می شود .
 3. هدیه ها : درس 15 مطالعه شود .
 4. املا : در برگه از درس 15
یکشنبه                                                                                96/12/20
 1. ریاضی : صفحه ی 108 و 109 حل شود .
 2. علوم: خاک با غنچه - رس - ماسه اورده شود  .
 3. فارسی : زیر آسمان بزرگ مطالعه شود .
شنبه                                                                                    96/12/19
 1. ریاضی : 7 سوال نوشته شود .
 2. هدیه ها : فعالیت های بزرگ مرد تاریخ انجام شود .
چهارشنبه                                                                            96/12/16
 1. آدینه حل شود .
 2. پوشه ی کار بیاورید .
سه شنبه                                                                            96/12/15
 1. اجتماعی : کار برگ عراق پرسیده می شود .
 2. نگارش : درس 15 حل شود .
 3. فارسی : روانخوانی و معنی شعر کاجستان پرسیده می شود .
 
دوشنبه                                                                             96/12/14
 1. ریاضی بیاورید . کتاب کار صفحه ی 139 حل شود .
 2. اجتماعی و فارسی بیاورید .
 3. هدیه ها : فعالیت های درس 13 انجام شود .
یکشنبه                                                                                96/12/13
 1. ریاضی صفحه ی  103 و 102 حل شود .
 2. فارسی حفظ شعر انجام شود .
  شنبه                                                                                  96/12/12
 1. آزمون ریاضی از بخش اعشار
 2. 30 واژه که ارزش املایی دارند از درس شجاعت بنویسید .
 3. ریاضی صفحه ی 101 حل شود .
 
چهارشنبه                                                                            96/12/09
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. علوم : کارها آسان می شود 2 به صورت گروهی پرسیده می شود .
 3. انشا : نوشته شود .
سه شنبه                                                                                96/12/08
 1. نگارش درس 14 نوشته شود .
 2. فارسی درس 14 پرسیده می شود .
دو شنبه                                                                                 96/12/07
 1. فارسی : روخوانی و درک متن درس چهارده پرسیده می شود .
 2. علوم : کوئیز از بخش کارها آسان تر می شود .
 3. مشق : دیکته ی شب یک صفحه از درس چهارده
یکشنبه                                                                                  96/12/06
اردوی تفریحی شهربازی
 1. ریاضی :  صفحه ی 99 و 100 حل شود . 
 2. فارسی : حفظ شعر به دلخواه
شنبه                                                                                      96/12/05
 1. کتاب کار صفحه ی 114 و 115 حل شود .
 2. کتاب اجتماعی بیاورید .
چهارشنبه                                                                              96/12/02
 1. علوم پرسیده می شود .
 2. انشا نوشته شود .
 3. پیک آدینه حل شود .
دوشنبه                                                                                  96/11/30
 1. ریاضی صفحات 96 و 97 حل شود .
 2. اجتماعی آزمون از درس 15
یکشنبه                                                                                   96/11/29
 1. ریاضی : صفحات 94 و 95 حل شود .
 2. فارسی : درس 13 پرسیده می شود .
شنبه                                                                                      96/11/28
 1. ریاضی صفحه ی 91 و 92 حل شود .
 2. دیکته ی شب : یک صفحه از درس 13
چهارشنبه                                                                           96/11/25
 1. آدینه حل شود .
 2. برگه ی سوال حل شود .
سه شنبه                                                                              96/11/24
 1. اجتماعی : کوئیز از صفحه ی 72 تا 75
 2. نگارش درس 13 نوشته شود .
دوشنبه                                                                              96/11/23
 1. فارسی : مطالعه ی درس 13 
 2. علوم : کوئیز از اهرم ها 
 3. هدیه ها : درس جدید مطالعه شود . 
 4. ریاضی بیاورید . 
دوشنبه                                                                              96/11/16
 1. فارسی : درس آزاد و نگارش درس آزاد 2 صفحه اول
 2. کتاب کار صفحه ی 33 انجام شود .
یکشنبه                                                                              96/11/15
 1. کتاب کار صفحه ی 25 و 26 حل شود .
 2. مشق : یک بار از حکایت صفحه ی 96 بنویسید .
 
 شنبه                                                                              96/11/14
 1. ریاضی : برگه ی سوال حل شود . 
 2. هدیه ها : آزمون از درس 9 و 10 و 11 
 3. فارسی : درس آزاد فردا یا دو شنبه نوشته شود.
چهار  شنبه                                                                      96/11/11
 1. آدینه حل شود . 
 2. ریاضی صفحه ی 84 و 85 حل شود . 
سه  شنبه                                                                         96/11/10
 1. ریاضی : کار در کلاس و تمرین حل شود .
 2. اجتماعی : درس حرکت های زمین پرسیده می شود .
 3. فارسی : بخوان و بیندیش پرسیده می شود .
         شنبه                                                                         96/11/07
 1. املا : در برگه از درس 11
 2. ریاضی : کتاب کار صفحه ی 98 را حل کنید .
 3. اجتماعی : درس 14 مطالعه شود . درس 13 پرسیده می شود .
 4. هدیه ها : همراه بیاورید .
چهار شنبه                                                                         96/11/04
 1. پیک آدینه با دقت انجام شود .
 2. کتاب کار ریاضی صفحه ی 96
 3. روز شنبه کوئیز اجتماعی از درس 13
سه شنبه                                                                            96/11/03
 1. ریاضی : کتاب کار صفحه ی 23 و 24 حل شود . 
 2. اجتماعی : درس جدید مطالعه شود . ( حرکت زمین ) 
دوشنبه                                                                             96/11/02
 1. کتاب کار صفحه 19 - 20 - 21 حل شود .
 2. فارسی از درس 9 - 10 - 11 شش سوال مهم دردفتر مشق ریاضی بیاورید .
یکشنبه                                                                             96/11/01
 1. ریاضی : تمرین صفحه ی 77 و 78
 2. علوم : تا آخر بخش مطالعه شود .
 3. نگارش : درس 11 نوشته شود .
 
شنبه                                                                               96/10/30
 1. دیکته ی شب 1 صفحه از درس 11 بنویسید .
 2. کتاب  کار تا صفحه ی 18 حل شود .
چهار شنبه                                                                                  96/10/27
 1. آدینه هفتگی حل شود .
 2. آزمون اجتماعی برگزار می شو د.
 3. شنبه نقاله بیاورید.
سه شنبه                                                                               96/10/26
 1. آزمون ریاضی گرقته خواهد شد .
 2. ریاضی 20 سوال در دفتر تا آخر تقارن
 3. فارسی : درس 11 گروهی پرسیده می شود .
دو شنبه                                                                             96/10/25
 1. فارسی - درس 11 گروهی پرسیده می شود .
 2. ریاضی - 15 سوال در دفتر بنویسید و کتاب کار همراه داشته باشید .
یک شنبه                                                                            96/10/24
 1. کتاب  کار صفحه ی 55 حل شود .
 2. آزمون انشا : ( جمله سازی - معنی شعر و ضرب المثل - جمله سازی - عبارت نا تمام - انشا نویسی )
 
شنبه                                                                                        96/10/23
 1. صفحات 14 و 16 و 17 کلاغ سپید حل شود .
 2. آزمون علوم از اول تا آخر زبان
چهار شنبه                                                                         96/10/20
 1. پیک ادینه حل شود.
 2. آمادگی برای آزمون پیشرفت تحصیلی روز شنبه
 سه شنبه                                                                            96/10/19
 1.    ریاضی صفحه ی 72 حل شود .
 2. اجتماعی : کار برگه ی 10 و 11 پرسیده می شود .
 3. فارسی : درس 11 مطالعه شود .
دو شنبه                                                                    96/10/18
 1. فارسی : درس 11 مطالعه شود.
 2. علوم : کوئیز از بخش چه خبر 1 تا آخر حس چشایی
 3. هدیه ها : تحقیق با خانواده
 4. املا : در برگه از درس 10
 5. کتاب کار بیاورید .
یکشنبه                                                                    96/10/17
 1.   آدینه کامل شود .
 2. نگارش درس 10حل شود .
 3. فارسی : درس 10 گروهی پرسیده می شود .
 4. علوم : بخش گوش تا آخرش مطالعه شود .
شنبه                                                                    96/10/16
 1. کتاب کار صفحه ی 81 و 82
 2. گونیا همراه بیاورید .
 3. اجتماعی : کار برگ 11 حل شود .
 4. هدیه ها : فعالیت های درس 9 انجام شود.
چهارشنبه                                                                    96/10/13
 1. آدینه حل شود .
 2. کتاب کار 84 و 85 حل شود .
 3. علوم : چشم و گوش گروهی پرسیده می شود.
سه شنبه                                                                      96/10/12
 1. ریاضی : صفحه ی  65 حل شود .
 2. نگارش : تمرینات درس 9 کامل شود .
 3. اجتماعی : صفحه ی  58 و 59 مطالعه شود .
    یکشنبه و دوشنبه 
به علت آلودگی هوا تعطیل
شنبه                                                                      96/10/09
 1.  ریاضی صفحه ی 63 و 64 حل شود .
 2. دفتر املا بیاورید .
چهار شنبه                                                                  96/10/06
 1. آدینه حل شود .
 2. اجتماعی درس 11 پرسیده می شود .
 3. انشا : باز نویسی داستان خوانده شده . ( باز شکارچی و مرغ خانگی )
سه شنبه                                                                      96/10/05
 1.    کتاب کار صفحات 77 و 78
 2. فارسی : روانخوانی و درک مطلب درس 9 گروهی پرسیده می شود .
 3. اجتماعی کوئیز درس 11 مطالعه شود .
دو شنبه                                                                      96/10/04
 1.  فارسی : درس 9 مطالعه شود .
 2. علوم : 7 سوال از چشم در دفتر مشق
 3. هدیه ها : درس جدید مطالعه شود .
 4. ریاضی : کتاب کار صفحات 88 و 87
 5. دفتر انشا بیاورید .
  یکشنبه                                                                      96/10/03
 1. ریاضی : کار در کلاس صفحه ی 61 و 62
 2. علوم : بخش جدید مطالعه شود .
 3. مشق : 60واژه املایی مهم از زاغ بور
      شنبه                                                                      96/10/02
 1.   املا در برگه از درس 8 گرفته می شود .
 2. کتاب کار صفحه ی 67و68 حل شود .
 3. اجتماعی : کوئیز از درس 6
 4. هدیه ها : درس جدید مطالعه شود.
شنبه                                                                      مورخ    96/09/25
 1. ریاضی : فعالیت صفحه ی  58 و 59 حل شود .
 2. هدیه ها : کوئیز از درس 6 و 7 و 8
 3. املا از درس 8 در برگه گرفته خواهد شد .
چهارشنبه                                                            مورخ    96/09/22
 1. ریاضی کار در کلاس صفحه ی 58 حل شود .
 2. اجتماعی : درس 10 پرسیده می شود (گروهی )
 3. بریده های روزنامه همراه خود بیاورید.
سه شنبه                                                               مورخ    96/09/21
 1. ریاضی : کار در کلاس صفحه 57 حل شود .
 2. اجتماعی درس 9 کنفراس ، همه مطالعه کنند .
 3. فارسی و نگارش بیاورید . فارسی درس 8 پرسیده می شود.
دو شنبه                                                                  مورخ    96/09/20
 1.  فارسی : نگارش درس 8 انجام شود .
 2. به جای علوم ریاضی بیاورید .
 3. هدیه ها : درس ( دو نامه و نماز جمعه ) گروهی پرسیده می شود .
 4. دفتر املا همراه داشته باشید .
یکشنبه                                                                   مورخ    96/09/19
 1. کتاب کار صفحه ی 72 و 73 حل شود .
 2. آزمون جامع از فارسی  و علوم بخش حرکت بدن
شنبه                                                                        مورخ    96/09/18
 1. ریاضی - فارسی - دفتر املا بیاورید .
 2. درس 8 فارسی مطالعه شود . مشق : 50 واژه ی املایی مهم از درس 8
 3. 5 سوال ریاضی در دفتر ( تناسب و نسبت)
چهارشنبه
ولادت با سعادت نبی اکرم(ص)و امام جعفر صادق ( ع )
سه شنبه                                                               مورخ    96/09/14
 1. آدینه حل شود .
 2. آزمون پیشرفت تحصیلی روز شنبه برگزار می شود .
 3. اجتماعی - راه های 1 و 2به صورت گروهی پرسیده می شود .
دوشنبه                                                                  مورخ    96/09/13
 1. فارسی : درس آزاد و نگارش درس آزاد
 2. ریاضی : صفحه ی 54 و 55
شنبه                                                                     مورخ    96/09/11
 1. ریاضی  :صفحات 50 و 51 حل شود .
 2. انشا : داستانی در مورد شب یلدا بنویسید .
 3. هدیه ها : درس 8 مطالعه و حل شود .
چهارشنبه                                                            مورخ    96/09/08
 1. اجتماعی : درس راه ها گروهی پرسیده می شود .
 2. ریاضی : 15 سوال در دفتر نوشته و حل شود .
سه شنبه                                                             مورخ    96/09/07
 1. ریاضی : تمرینات صفحه های 43و44و45و45 حل شود.
یکشنبه                                                             مورخ    96/09/05
 1. سوالات برگه های پلی کپی حل شود .
 2. آزمون ریاضی و فارسی گرفته خواهد شد .
 
   شنبه                                                             مورخ    96/09/04
 1. املا از درس سرود ملی در دفتر املا
 2. کتاب کار را همراه خود بیاورید ، صفحات 65 و 66
 3. هدیه ها : درس نماز جمعه مطالعه شود .
 4. مشق : دیکته ی شب از سرود ملی یک صفحه بنویسید.
چهارشنبه                                                        مورخ    96/09/01
 1. پیک آدینه حل شود.
سه شنبه                                                            مورخ  96/08/30
 1. ریاضی : فعالیت صفحه ی 40 مطالعه و حل شود .
 2. اجتماعی به صورت گروهی پرسیده می شود .
 3. فارسی : نگارش درس 6 حل شود .
 
دوشنبه                                                            مورخ  96/08/29
 1. فارسی : روانخوانی و درک متن درس 6 پرسیده می شود .(گروهی )
 2. املا : در برگه از درس 6 بنویسید .
 3. آزمون ریاضی برگزار می شود .
 4. هدیه ها : فعالیت های درس مال مردم انجام شود.
یکشنبه
تعطیل
دبستان گلبرگ شهادت امام رئوف امام رضا(ع) را به  همه شیعیان تسلیت عرض می کند.
شنبه                                                              مورخ  96/08/27
 1. ریاضی صفحه ی 39 حل شود .
 2. علوم : کار گروهی را همراه خود بیاورید .
 3. نگارش و فارسی را همراه خود بیاورید .
 4. مشق : یک صفحه دیکته ی شب از گلدان خالی
 5. یک مرتبه از حکایت
چهار شنبه                                                  مورخ    96/08/24
 1. پیک آدینه حل شود
 2. ریاضی صفحات 37و38و39 کار در کلاس حل شود .
 3. علوم : کار گروهی
 4. اجتماعی درس 7 پرسیده می شود.
سه شنبه                                                             مورخ 96/08/23
 1. ریاضی :فعالیت صفحه ی 36و37 مطالعه شد .
 2. اجتماعی : درس 7 مطالعه شد .
 3. کوئیز از درس 6 گرفته خواهد شد .
 4. فارسی : گلدان خالی و حکایت زیرکی مطالعه شود .
 5. تحقیق درباره ناصر خسرو انجام شود.
دو شنبه                                                          مورخ 96/08/22
 1. نگارش درس 5 حل شود .
 2. علوم از بخش 4 کوئیز گرفته می شود .
 3. املا از در 5 گرفته خواهد شد .
یک شنبه                                                         مورخ 96/08/21 
 1.   ریاضی صفحه 35 حل شود .
 2. علوم همراه داشته باشید .
 3. فارسی درس پنجم پرسیده می شود . ( گروهی )
 4. مشق : چنار و کدوبن 1 مرتبه
شنبه                                                                مورخ 96/08/20
 1. به جای املا ، فارسی بیاورید .
 2. ریاضی کار در کلاس صفحه ی 32و 33 و 34 حل شود .
 3. کتاب کار بیاورید .
چهار شنبه                                                                مورخ 96/08/17
 1. آدینه حل شود .
 2. تحقیق علوم را همراه خود بیاورید.
 3. اجتماعی از درس 6 امتحان گرفته می شود.
سه شنبه                                                                  مورخ 96/08/16
 1. ریاضی صفحات 30 و 31 حل شود.
دوشنبه                                                       مورخ 96/08/15
 1. آزمون آبان ماه  ، دروس مطالعه شود.
 2. فارسی از صفحه 8 تا 33
 3. ریاضی : از صفحه ی 2 تا 26
 4. علوم ار صفحه ی 2 تا 24
 5. اجتماعی از صفحه ی 2 تا 20
 
یکشنبه                                                       مورخ 96/08/14
 1. ریاضی صفحه ی 27 و 29 حل شود.
 2. فارسی : درس 5 مطالعه شود.
 3. کتاب کار بیاورید.
 شنبه                                                              مورخ 96/08/13
 1. املا ) در برگه از درس بازرگان
 2. کتاب کار صفحه ی 49 حل شود.
 3. اجتماعی ) درس 6 مطالعه شود.
 4. هدیه ها ) تمرینات درس 5 حل شود.
چهار شنبه                                                    مورخ 96/08/10
 1.   آدینه حل شود . ریاضی صفحه ی 25 حل شود .
 2. امتحان اجتماعی در دفتر از درس 1 تا5 گرفته می شود.
سه شنبه                                                       مورخ 96/08/09
 1.      کتاب کار صفحه های 39و41و42 حل شود.
 2. اجتماعی : درس 5 مطالعه شود .
دو شنبه                                                       مورخ 96/08/08
 1. فارسی : نگارش درس 4 حل شود.
 2. مشق - یک صفحه دیکته ی شب در دفتر مشق نوشته شود.
 3. املا : از درس 4 در دفتر گفته شود.
 یکشنبه                                                       مورخ : 96/08/07 
 1. حفظ شعر پرسیده می شود.
 2. کوئیز فارسی گرفته می شود.
 3. ریاضی صفحه ی 22 و 23 و 24 حل شود.
 شنبه                                                           مورخ : 96/08/06
 1. فارسی : درس چهارم مطالعه شود . 
 2. اجتماعی ) آزمون ماهانه تا صفحه ی 23 گرفته می شود.
 3. هدیه ها ) صفحه های 21و 22 و 27 حل شود.
چهار شنبه                                                  مورخ : 96/08/03
 1. آدینه حل شود . 
 2. علوم : آزمون ماهانه -( جمع آوری اطلاعات صفحه ی 24 را بیاورید ) 
 3. اجتماعی : درس 4 گروهی پرسیده می شود .
سه شنبه                                                     مورخ : 96/08/02
 1. کتاب کار صفحه ی 36 و 37 حل شود . 
 2. ریاضی آزمون ماهانه برگزار می شود . 
 3. فارسی پرسیده می شود .
دوشنبه                                                       مورخ : 96/08/01
 1. فارسی) صفحه ی 32 خوانده شود 
 2. علوم) پرسش گروهی از رنگین کمان 
 3. دفتر املا بیاورید (ساخت بیمارستان )
 4. مشق ) یک بار از صفحه ی 32 نوشته شود .
یکشنبه                                                     مورخ : 96/07/30
 1. کتاب کار صفحه ی 30 و 31 
 2. فارسی : درس سوم گروهی پرسیده می شود . (روانخوانی)
 3. درک مطلب : فعالیت های کتاب
شنبه                                                          مورخ : 96/07/29
 1. املا ) درس سوم 
 2. اجتماعی ) امتحان از درس 4 ( به کار ببندیم سوال 2 در برگه A4)
 3. هدیه ها ) درس سوم مطالعه شود. 
چهارشنبه                                                  مورخ : 96/07/26
 1. آدینه حل شود . 
 2. ریاضی : صفحه ی 19 و 18 حل شود . 
 3. انشا : یک کتاب بخوانید و خلاصه ی آن را در انشا بنویسید .( نام نویسنده و مترجم را بنویسید.)
سه شنبه                                                      مورخ : 96/07/25
 1.  ریاضی : امتحان در دفتر امتحان
 2. اجتماعی : در س3 پرسیده می شود .
 3. نگارش : درس 3 نوشته شود.
 
دوشنبه                                                      مورخ : 96/07/24
 1. فارسی : درس سوم مطالعه شود.
 2. علوم : بخش 3 مطالعه شود.
 3. هدیه ها : درس سوم مطالعه شود. 
 4. دفتر املا همراه داشته باشید ، دیکته ی پا تخته ای گرفته می شود .
 
 
یکشنبه                                                      مورخ : 96/07/23
 
ریاضی صفحه ی 15و16 حل شود .
علوم : امتحان از بخش 1 و 2
فارسی : راز گل سرخ و حکایت رو خوانی و درک متن پرسیده می شود .