دبستان دخترانه گلبرگ
تکلیف  
شنبه                                                                             97/11/06

ریاضی : کار در کلاس صفحه ی 90 حل شود .
کتاب ماناها و دفتر انشا بیاورید .
مشق : یکبار از روی شعر نوشته شود .
 
یکشنبه                                                                           97/11/07
 
اجتماعی از درس 15 مطالعه شود .
کتاب علوم و دفتر املا بیاورید .
موضوع انشا داده شد .
 
دوشنبه                                                                           97/11/08
 
ریاضی صفحه ی 90 و 91 حل شود .
کتاب اجتماعی - علوم و هدیه ها بیاورید .
 
سه شنبه                                                                         97/11/09
 
فارسی بیاورید . حفظ شعر پرسیده می شود .
ریاضی صفحه ی 92 کامل شود .
دفتر آزمون و کتاب علوم بیاورید .
 
 
چهارشنبه                                                                       97/11/10