دبستان دخترانه گلبرگ
تکلیف  
چهارشنبه                                                                      97/11/10
 
پیک آدینه حل شود .
صفحه 102 ریاضی تمرینات کامل حل شود .
سه شنبه                                                                          97/11/9
 
ک بار از روی صفحه 84 کتاب فارسی بنویسید .
صفحه ی 102 کتاب ریاضی فعالیت بالا ی صفحه و کار در کلاس حل شود .
 
 
دوشنبه                                                                            97/11/8
سوالات ریاضی صفحه ی 101 حل شود .
 
یکشنبه                                                                            97/11/7
 
تمرینات صفحه ی 100 ریاضی حل شود .
ارزیابی هدیه ها از درس 1 تا آخر درس 12
 
 
شنبه                                                                               97/11/6
 
ارزیابی هدیه ها از صفحه ی 51 تا آخر صفحه 71