آدرس تلگرام اختصاصی
 
golbargsheshom@
 
برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تصویر گردان
 
تکالیف
 
تکلیف
سه شنبه                                                                                 97/02/25
 1. آزمون فارسی کل کتاب گرفته خواهد شد . 
دو شنبه                                                                                 97/02/24
 1. کپی ریاضی حل شود . 
 2. آزمون ریاضی کل کتاب 
 3. کتاب کار ریاضی صفحه ی 186 و 187 و 192 و 193 و 199 حل شود. 
 
یکشنبه                                                                                  97/02/23
 1. آزمون اجتماعی کل کتاب
 
شنبه                                                                                       97/02/22
 1. آزمون علوم کل کتاب
 
چهار  شنبه                                                                             97/02/19
 1. پیک آدینه ( جمع بندی شماره 3 ) حل شود .
 2. آزمون هدیه ها کل کتاب
سه  شنبه                                                                             97/02/18
 1. آزمون فارسی کل کتاب
دو شنبه                                                                               97/02/17
 
 1. تکالیف مشخص شده برای هر دانش آموز انجام شود .
 2. کپی ریاضی حل شود ، آورده شود .
 3. آزمون ریاضی کل کتاب
یک شنبه                                                                              97/02/16
 1. آزمون اجتماعی کل کتاب
 شنبه                                                                                    97/02/15
 1. آزمون علوم کل کتاب
 
سه شنبه                                                                              97/02/11
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. آزمون هدیه ها درس های 5 و 6 و 7 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17
 
دوشنبه                                                                               97/02/10
 
 1. آزمون ریاضی کل کتاب .
 2. پلی کپی ریاضی حل شود .
یکشنبه                                                                              97/02/09
 1. آزمون اجتماعی درس های 11 و 12 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24
 
 شنبه                                                                                     97/02/08
پلی کپی ریاضی حل شود .
آزمون علوم درس های 6 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14
سه شنبه                                                                                 97/02/04
 1. پلی کپی ریاضی حل شود .
 2. آزمون ریاضی کل کتاب
 3. آزمون فارسی کل کتاب
 
 
دوشنبه                                                                                    97/01/03
 
 1. پلی کپی ریاضی حل شود .
 2. آزمون ریاضی کل کتاب
 3. آزمون پیشرفت تحصیلی ، تمامی درس ها خوانده شود .
 
یکشنبه                                                                                     97/01/02
 1. پلی کپی ریاضی حل شود .
 2. آزمون اجتنماعی درس ها 8 و 9 و 10 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24
 
        شنبه                                                                                 97/01/01
 1. ریاضی صفحه ی 142 و 143 حل شود .
 2. آزمون علوم درس های 5 و 6 و 11 و 12 و 13 و 14
 
چهارشنبه                                                                                 97/01/29
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. آزمون هدیه ها از درس های 1 و 2 و 15 و 16
 
سه شنبه                                                                                   97/01/28
 1. روز چهارشنبه آزمون فارسی
 2. از اول کتاب تا آخر درس آداب مطالعه شود .
 
دو شنبه                                                                                   97/01/27
 1. ریاضی صفحه ی 140 و 141 حل شود .
 2. پلی کپی ریاضی حل شود .
 3. آزمون ریاضی کل کتاب
 
یک شنبه                                                                                 97/01/26
 1. آزمون اجتماعی درس های 5 تا 7 و 20 تا 23
 
چهار شنبه                                                                             97/01/22
 1. ریاضی صفحه ی 138 و 139 سوال 4 صفحه ی 140
 2. روز یکشنبه آزمون علوم درس های 3 و 4 و 11 و 12 و 13 و 14
 3. پیک آدینه حل شود .
 
سه شنبه                                                                                 97/01/21
 1. آزمون فارسی کل کتاب ( شامل : کلمات هم خانواده و کلمات هم معنی )
 2. 80 کلمه همراه با معنی
 3. 40 کلمه همراه با هم خانواده
 4. هر 10 کلمه اضافه شامل 10 امتیاز خواهد بود .
 
دوشنبه                                                                                 97/01/20
 1. ریاضی : صفحه ی 136 حل شود .
 2. فردا از صفحه ی 1 تا 5 آزمون برگزار می شود .
 3. کپی ریاضی حل شود و همراه آورده شود .
 4. عملکرد ریاضی در ورقه نوشته شود .
 
یکشنبه                                                                                 97/01/19
 1. ریاضی صفحه ی 134 و 135 حل شود .
 2. آزمون اجتماعی درس 1 و 2 و 3 و 4 و 21 و 22
 شنبه                                                                                   97/01/18
 1. ریاضی صفحه ی 133 حل شود .
 2. آزمون علوم درس 1 و2 و 13 و 14
چهارشنبه                                                                            97/01/15
 1. پلی کپی ریاضی حل شود .
 2. علوم 2 درس آخر پرسیده می شود .
 
 
چهارشنبه                                                                            96/12/23
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. از کتاب فارسی 30 لغت همراه با معنی
 3. 20 کلمه همراه با هم خانواده - 10 کلمه همراه با متضاد
 4. درس آخر اجتماعی پرسیده می شود .
سه شنبه                                                                            96/12/22
 1. پلی کپی ریاضی آورده شود .
 2. از کتاب فارسی 50 لغت همراه با هم خانواده نوشته شود .
دوشنبه                                                                            96/12/21
 1. ریاضی صفحه ی 128 و 129 حل شود .
 2. اجتماعی دو درس آخر پرسیده می شود .
یکشنبه                                                                            96/12/20
 1. ریاضی صفحه ی 126 و 127 حل شود .
 2. از کتاب فارسی 50 کلمه همراه معنی نوشته شود .
 3. سه درس آخر فارسی و هدیه ها پرسیده می شود .
 شنبه                                                                                   96/12/19
 1. شعر شیر خدا را به زبان ساده بنویسید .
 2. 3 درس آخر اجتماعی پرسیده می شود .
چهارشنبه                                                                            96/12/16
 1. پلی کپی ریاضی حل شود .
 2. پیک آدینه حل شود .
 3. آزمون هدیه ها از درس اول تا آخر درس چهاردهم
سه شنبه                                                                               96/12/15
 1. پلی کپی ریاضی حل شود .آورده شود .
 2. پیک آدینه حل شود .
 3. آزمون هدیه ها از درس اول تا اخر درس چهاردهم
دوشنبه                                                                                 96/12/14
 1. پلی کپی ریاضی حل شود و آورده شود .
 2. روز چهارشنبه آزمون هدیه ها از درس اول تا آخر درس چهاردهم .
یکشنبه                                                                                  96/12/13
 1. ریاضی صفحه ی  125 حل شود .
 2. آزمون اجتماعی از فصل اول تا آخر صفحه ی  106 انجام شود .
    شنبه                                                                                   96/12/12
 1. ریاضی 124 حل شود .
 2. روز دوشنبه از فصل اول تا آخر صفحه دهم ( تا آخر صفحه 106 ) آزمون مطالعات اجتماعی
چهارشنبه                                                                               96/12/09
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. روز شنبه از اول کتاب علوم تا آخر فصل 11 آزمون برگزار می شود .
سه شنبه                                                                                 96/12/08
 1.  ریاضی صفحات 121 تا 123 حل شود .
 2. از دانش آموزان مشخص شده 2 درس آخر علوم پرسیده می شود .
دوشنبه                                                                                    96/12/07
 1. از صفحه ی 64 تا آخر صفحه 117 آزمون ریاضی گرفته خواهد شد .
 2. ریاضی صفحه ی 118 و 119 و 120 حل شود .
یکشنبه                                                                                      96/12/06
اردوی تفریحی شهربازی 
 
 1. از صفحه 64 تا آخر صفحه 117 عملکرد ریاضی 
 2. جهت آزمون روز سه شنبه 
 3. کتاب اجتماعی آورده شود .
شنبه                                                                                          96/12/05
 1. ریاضی صفحه های 115 و 116 و 117 حل شود .
 2. از درس مشاورت 30 کلمه همراه با هم خانواده نوشته شود .
چهارشنبه                                                                                 96/12/02
 1. پیک هفتگی حل شود .
 2. ریاضی دو فصل آخر روز یکشنبه آزمون گرفته خواهد شد .
 3. تمرینات ریاضی نوشته شده حل شود .
دوشنبه                                                                                     96/11/30
 1. ریاضی صفحات 112 تا 114 حل شود .
 2. از درس دهم فارسی 50 کلمه که دارای ارزش املایی است همراه با معنی نوشته شود .
 3. علوم : دو درس آخر پرسیده می شود .
یکشنبه                                                                                      96/11/29
 1. ریاضی : صفحه ی 110 و 111 حل شود .
 2. فارسی : 3 درس آخر پرسیده می شود .
 3. هدیه ها : 5 درس آخر پرسیده می شود .
          
شنبه                                                                                       96/11/28
 1. کتاب کار ریاضی صفحات 95 تا 100 حل شود .
 2. 20 کلمه از درس مشاور همراه با هم معنی نوشته شود .
چهارشنبه                                                                           96/11/25
 1. ریاضی صفحه ی 106 و 107 و 108 حل شود .
 2. پیک آدینه حل شود .
 3. از درس مشاور 20 کلمه که دارای ارزش املایی هستند به همراه هم خانوادش بنویسید .
 4. تمرینات نوشته شده در دفتر ریاضی حل شود .
 5. هدیه ها 5 درس آخر پرسیده می شود .
سه شنبه                                                                              96/11/24
 1. ریاضی صفحه ی 105 حل شود .
 2. علوم 3 درس آخر پرسیده می شود .
 3. از درس نهم 50 کلمه که دارای ارزش املایی است بنویسید .
 
دو شنبه                                                                             96/11/23
 1.   ریاضی صفحه 103 و 104 حل شود . 
 2. اجتماعی 3 درس آخر پرسیده شود . 
 3. 20 کلمه از درس دوستی که ارزش املایی دارد بنویسید . 
شنبه                                                                             96/11/21
 1. ریاضی کار در کلاس صفحه ی 102 و قسمت اول سوال 2 فعالیت صفحه 103 
 2. پیک آدینه حل شود . 
 3. صفحات 68 و 69 و 71 کتاب نگارش فارسی حل شود . 
دو شنبه                                                                             96/11/16
 1. آزمون اجتماعی 6  درس آخر گرفته می شود .
 2. هر آن چه از درس ورزش نیرو 1 و 2 علوم فهمیده اید بنویسید .
یکشنبه                                                                                96/11/15
 1. صفحه ی 102 ریاض تا سر فعالیت حل شود و صحه ی 101 حل شود .
 2. 30 کلمه از کتاب فارسی همراه با معنی بنویسید .
 3. 10 کلمه از کتاب فارسی همراه با هم خانواده بنویسید .
شنبه                                                                                   96/11/14
 1. کتاب کار ریاضی از صفحه ی 84 تا 91 حل شود .
 2. اجتماعی دو درس آخر پرسیده می شود .
چهار شنبه                                                                          96/11/11
 1. ریاضی صفحه ی 98 و 99 و 100 حل شود .
 2. پیک آدینه حل شود .
 3. صفحه 60 تا 64 کتاب نگارش فارسی حل شود .
سه شنبه                                                                             96/11/10
 1. ریاضی صفحات 96 و 97 حل شود .
 2. 50 کلمه از درس دهم فارسی که ارزش املایی دارند را بنویسید .
شنبه                                                                                    96/11/07
 1. ریاضی صفحه ی 95 و کار در کلاس صفحه ی 96 حل شود .
 2. کتاب کار صفحه ی 80 و 81 و 82 و 83 حل شود .
چهار شنبه                                                                           96/11/04
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. ریاضی صفحه ی 94 به جز سوال 1 و 2 بقیه حل شود .
 3. از درس دهم فارسی 3 ترکیب و 20 کلمه همراه با معنی بنویسید .
سه شنبه                                                                             96/11/03
 1. درست کردن مکعب - مکعب مستطیل و هرم دو درس آخر علوم پرسیده می شود . 
 
دوشنبه                                                                             96/11/02
 1. کتاب ریاضی - اجتماعی تفکر و پژوهش آورده شود . 
 2. اجتماعی سه درس آخر پرسیده می شود . 
 3. از درس دهم فارسی 10 کلمه همراه با معنی و متضاد نوشته شود .   
 4. صفحه ی 54و55 و 56 کتاب نگارش فارسی حل شود . 
یکشنبه                                                                             96/11/01
 1. ریاضی صفحه 92 و 93 حل شود . 
 2. از درس 10 فارسی  50 کلمه که دارای ارزش املایی است بنویسید . 
 
  شنبه                                                                               96/10/30
 1. ریاضی صفحه ی 90و91 حل شود .
 2. آزمون هدیه ها روز یکشنبه . 
 3. از درس 1 تا آخر درس دهم .
چهار شنبه                                                                        96/10/27
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. پلی کپی ها در منزل حل شود .
 3. سوالات ریاضی نوشته شده و در دفتر حل شود .
 4. با توجه به پلی کپی ها سوالات دفتر ریاضی عملکرد ی ، ریاضی نیز همراه داشته باشید .
سه شنبه                                                                            96/10/26
 1. ریاضی صفحه ی 88 و 89 حل شود .
 2. آزمون اجتماعی از درس 1 تا آخر درس 14
 3. روز شنبه آزمون ریاضی
دو شنبه                                                                             96/10/25
 1. سه شنبه آزمون انشا برگزار خواهد شد .
 2. سوالات دفتر ریاضی حل شود .
 3. اجتماعی درس 11 و 12 و 13 و 14 پرسیده می شود .
 4. کتاب اجتماعی آورده شود .
 5. روز چهارشنبه آزمون اجتماعی
یک شنبه                                                                            96/10/24
 1.  روز دوشنبه ارزیابی علوم
 2. تمرینات ریاضی نوشته شود در دفتر ریاضی حل شود .
شنبه                                                                                        96/10/23
 1. روز یکشنبه ارزیابی دیکته انجام می شود .
 2. تمرینات ریاضی نوشته شود و در دفتر ریاضی حل شود .
چهار شنبه                                                                         96/10/20
 1. ریاضی : صفحات 82 و 83 و 84 حل شود .
 2. پیک آدینه حل شود .
 3. روز شنبه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
 سه شنبه                                                                            96/10/19
 1. ریاضی صفحه ی 80 و 81 حل شود .
 2. ارزشیابی علوم از اول کتاب تا آخر درس 7
دو  شنبه                                                                         96/10/18
 1. فردا کتاب کار ریاضی آورده شود .
 2. عملکرد ریاضی از اول کتاب تا آخر صفحه ی 79
 3. هم چنین خواندن درس علوم از اول کتاب تا آخر درس هفت
یک شنبه                                                                          96/10/17
 1. ریاضی صفحه ی 78 و 79 حل شود .
 2. کتاب کار ریاضی 75 - 76 - 77 حل شود .
 3. از درس نهم 20 کلمه که دارای ارزش املایی است با معنی بنویسید .
 4. فردا از درس 13 علوم تا آخر درس 7 پرسیده می شود
 5.  فردا یک زنگ رفع اشکال ریاضی
شنبه                                                                                  96/10/16
 1. ریاضی صفحه ی 77 حل شود .
 2. کتاب کار ریاضی صفحه ی 66 و 67 و 70 و 71 حل شود .
 3. 10 کلمه بنویسید ک انتهای آن کلمه نامه اضافه شودتا کلمه ی جدیدی درست شود و با کلمه جدید جمله بسازید .
 
چهار شنبه                                                                        96/10/13
 1. ریاضی صفحه ی 74 و 75 حل شود .
 2. کتاب کار صفحه ی 56 و 57 و 63 و 64 و 65 حل شود .
 3. پیک آدینه حل شود .
سه شنبه                                                                             96/10/12
 1. ریاضی صفحه 71 و 72 و 73 حل شود .
 2. کتاب کار ریاضی آورده شود .
 3. از درس نهم 15 کلمه که دارای ارزش املایی است با معنا بنویسید .
یکشنبه و دوشنبه
تعطیل به علت آلودگی هوا
شنبه                                                                                 96/10/09
 1. فردا درس 12 و 11 اجتماعی پرسیده می شود .
 2. کتاب کار ریاضی صفحه ی 51 و 52 و 53 و 54 و 55 حل شود .
چهارشنبه                                                                         96/10/06
 1. درست کردن شکل و مشخص کردن که روی چرخش چند درجه روی خودش می افتد .
 2. پیک آدینه حل شود. از درس هدیه ها پرسش می شود .
سه شنبه                                                                           96/10/05
 1. 3 درس آخر اجتماعی پرسیده می شود .
 2. از درس نهم کتاب فارسی 30 کلمه که دارای ارزش املایی است بنویسید .
 3. کتاب نگارش فارسی درس 8 کامل شود .
دوشنبه                                                                            96/10/04
 1. 3 درس اخر اجتماعی پرسیده می شود .
 2. از درس نهم کتاب فارسی 30 کلمه که دارای ارزش املایی است بنویسید .
 3. کتاب نگارش فارسی درس 8 کامل شود .
یکشنبه                                                                             96/10/03
 1.       فردا آزمون جامع ریاضی
 2. ریاضی صفحه 68 و 69 حل شود .
شنبه                                                                                  96/10/02
 1.         ریاضی صفحه ی 67 و صفحه 68 به سوال 2 و 3 پاسخ دهید .
 2. کتاب نگارش فارسی صفحه 44 و 45 و 46 و 47 حل شود .
 شنبه                                                                 مورخ    96/09/25
 1. خلاصه زندگی تند گویان را در یک صفحه بنویسید .
 2. کتاب کار ریاضی صفحات ، 43 و 44 و 47 و 48 حل شود .
چهارشنبه                                                                 مورخ    96/09/22
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. ریاضی صفحه ی 66 سوال 1 و 2 فعالیت حل شود .
 3. در صورت نیاز به پاسخ کار عملی انجام شود و کارها آورده شود .
 4. علوم فصل ورزش و نیرو را مطالعه کنید .
سه شنبه                                                                    مورخ    96/09/21
 1. علوم سه درس آخر پرسیده می شود .
 2. از درس دریا قلی 30 کلمه بنویسید و برای هر کلمه یک کلمه هم خانواده و یک متضاد بنویسید .
دو شنبه                                                                      مورخ    96/09/20
 1. ریاضی صفحه ی 64 حل شود .
 2. از درس دریا قلی 60 کلمه که دارای اهمیت املایی است بنویسید .
 3. کار درس کار وفناوری فراموش نشود .
یکشنبه                                                                        مورخ    96/09/19
 1.  فردا کاغذ شطرنجی به همراه طلق بیاورید .
 2. روی یک برگه شکل رسم کنید که تقارن داشته باشد .
 3. آزمون جامع فارسی از اول کتاب تا آخرین صفحه تدریس شده است .
شنبه                                                                           مورخ    96/09/18
 1. 40 کلمه همراه با معنی از درس دریا قلی بنویسید .
 2. ازدرس 11 اجتماعی 10سوال بنویسد .
چهارشنبه
ولادت با سعادت نبی اکرم(ص)و امام جعفر صادق ( ع )
سه شنبه                                                                   مورخ    96/09/14
 1.  ریاضی صفحه ی 60 و 61 حل شود .
 2. روز شنبه آزمون پیشرفت تحصیلی برگزار می شود .
 3. پیک ادینه حل شود .
شنبه                                                                      مورخ    96/09/11
 1. نگارش فارسی درس ای وطن کامل شود .
 2. کتاب کار ریاضی صفحه ی 38و39و40و42 حل شود .
چهارشنبه                                                                مورخ    96/09/08
 1. پیک آدینه حل شود .
 2. به پلی کپی ریاضی پاسخ دهید .
سه شنبه                                                                   مورخ    96/09/07
 1. از درس های فارسی 20 کلمه همراه با معنی بنویسید.
 2. 20کلمه همراه با هم خانواده نوشته شود .
 3. تمرین 3 صفحه 53 در دفتر حل شود و صفحه ی 55 در کتاب نیز حل شود .
یکشنبه                                                                    مورخ    96/09/05
 1. سه شنبه آزمون جامع از درس های ریاضی و اجتماعی و فارسی گرفته خواهد شد .
 2. ریاضی : فصل های 1 و 2
 3. فارسی از صفحه ی 32 تا آخر 53
 4. اجتماعی فصل 7 تا 9
   شنبه                                                                    مورخ    96/09/04
 1. ریاضی صفحه 50 و 51 حل می شود .
 2. درس وطن را به زبان ساده بنویسید .
 3. روز های ، دوشنبه هر هفته آزمون جامع برگزار می شود .
     چهارشنبه                                                         مورخ    96/09/01
 1.       پیک آدینه حل شود .
 2. به سوالات ریاضی دفتر پاسخ دهید .
 3. از کتاب علوم تا آخر صفحه ی 36 آزمون گرفته می شود.
    سه شنبه                                                            مورخ  96/08/30
 1. کتاب ریاضی صفحه ی 49 حل شود .
 2. علوم پرسیده می شود .
 3. فردا از درس اول فارسی تا آخر صفحه ی 48 آزمون گرفته خواهد شد.
 
 
   دوشنبه                                                             مورخ    96/08/29
 1. ریاضی : کار در کلاس صفحه ی 49 و سوال 1 فعالیت صفحه ی 49 ریاضی حل شود.
 2. اجتماعی : مطالعه شود پرسش می شود.
یکشنبه
تعطیل
دبستان گلبرگ شهادت امام رئوف امام رضا(ع) را به  همه شیعیان تسلیت عرض می کند.
         شنبه                                                             مورخ    96/08/27
 1. پلی کپی ریاضی حل شود .
 2. روز دوشنبه آزمون ریاضی از صفحه 1 تا آخر صفحه 47
 3. عملکرد ریاضی آورده شود .
چهارشنبه                                                             مورخ    96/08/24
 1. ریاضی صفحه 48 حل شود .
 2. پیک ادینه حل شود .
 3. علوم فصل 5 مطالعه شود .
سه شنبه                                                             مورخ    96/08/23
در دفتر تمرین ریاضی 4 مسئله بنویسید که راه حل آن جمع و تفریق اعداد اعشار باشد .
از کتاب فارسی از درس اول تا آخر درس پنجم 50 لغت بنویسید .
دوشنبه                                                              مورخ    96/08/22
 1. ریاضی صفحه 46 و 47 حل شود .
 2. اجتماعی درس 7 و 8 پرسیده می شود.
یکشنبه                                                              مورخ    96/08/21
 1. صفحات 31 و 32 و 33 کتاب کار ریاضی حل شود.
 2. هدیه ها سه درس آخر پرسیده می شود .
 3. از درس 5 کتاب فارسی 20 لغت همراه با معنی نوشته شود.
شنبه                                                                  مورخ    96/08/20
 1. ریاضی صفحات 44 و 45 حل شود .
 2. صفحه 32 و 33 و 34 حل شود .
 3. درس جدید اجتماعی مطالعه شود .
 4. درس 17 اجتماعی پرسیده می شود.
چهارشنبه                                                                           مورخ 96/08/17
 1. روز شنبه از اول کتاب ریاضی تا پایان صفحه 41 آزمون ریاضی
 2. عملکرد ریاضی طبق توضیحات داده شده انجام شود.روز شنبه بررسی می شود.
 3. پیک آدینه حل شود.
 
سه شنبه                                                                              مورخ 96/08/16
 1. از درس 4 فارسی 30 کلمه همراه با معنی بنویسید.
 2. فردا کتاب ریاضی و یک ورقه برای نوشتن دیکته همراه داشته باشید.
دوشنبه                                                                              مورخ 96/08/15
 1. تمرینات ریاضی نوشته و در دفتر ریاضی حل شود.
 2. آمادگی جهت آزمون پیشرفت تحصیلی
یکشنبه                                                                              مورخ 96/08/14
 1.   فردا از صفحه ی 24 تا آخر صفحه 41 آزمون ریاضی
 2. روز سه شنبه 08/16 آزمون پیشرفت تحصیلی
 3. فارسی تا آخر صفحه ی 32
 4. ریاضی تا اخر صفحه 27
 5. علوم از صفحه 14 تا 30
 6. مطالعات اجتماعی از صفحه 10 تا 24
 7. بچه ها برای آزمون پیشرفت تحصیلی آماده شوید.
 8. عملکرهای ریاضی فردا بررسی می شود.
شنبه                                                               مورخ 96/08/13
 1. از صفحه 25 کتاب ریاضی تا آخر صفحه 31 با توجه به سوالات داده شده 10 سوال ریاضی بنویسید. (حداقل 3 مسئله بنویسید )
 2. صفحه 29و 30 و 31 کتاب نگارش حل شود .
 3. از درس 1 کتاب فارسی تا اخر درس 4
 4. 5 جمله پرسشی و 10 جمله خبری بنویسید.
چهار شنبه                                                               مورخ 96/08/10
 1. ریاضی صفحه ی 40 و 42 در کتاب حل شود ( صفحه ی 41 در کتاب حل شود .)
 2. علوم درس 4 مطالعه شود 
 3. از درس چهارم فارسی 10 کلمه هم خانواده و 10 کلمه مترادف و 5 کلمه متضاد بنویسید .
 4. پیک آدینه حل شود.
 
سه شنبه                                                                  مورخ : 96/08/09
 1. از درس 4 فارسی 50 لغت بنویس که دارای ارزش املایی باشند.
 2. خواندن درس علوم فراموش نشود.
 
دوشنبه                                                                  مورخ : 96/08/08
 1. ریاضی صفحه ی 38 و 39 حل شود.
 2. مطالعه درس اجتماعی فراموش نشود.
 3. از درس چهارم فارسی 50 لغت بنویس.
 
یکشنبه                                                                  مورخ : 96/08/07
ریاضی صفحه ی 36 و 37 حل شود . 
از درس هفت خان رستم 30 کلمه همراه با مترادف نوشته شود.
شنبه                                                                       مورخ : 96/08/06
 1. به سوالات ریاضی نوشته شده در دفتر پاسخ دهید .
 2. درس6 اجتماعی مطالعه شود.
 3. از صفحه ی 37و 38 کتاب فارسی 1 بار بنویسید .    
  چهارشنبه                                                 مورخ 96/08/03
 1. ریاضی صفحه ی 34 و 35 حل شود . 
 2. 20 کلمه مفرد از کتاب فارسی بنویسید و جمع آن کلمات را نیز بنویسید . 
 3. پیک آدینه حل شود.
 سه شنبه                                                    مورخ 96/08/02
 1. ریاضی صفحه ی 32 و 33 حل شود. 
 2. از درس چهارم فارسی10 کلمه بنویسید برای هر کلمه یک کلمه مترادف بنویسید .
 3. از درس سوم فارسی 10 کلمه بنویسید برای هر کلمه یک کلمه مخالف بنویسید .
 دوشنبه                                                    مورخ 96/08/01
 1. در دفتر مشق 3 عبارت ضرب ، کسر و عدد مخلوط بنویسید . 
 2. 3 عبارت ، جمع - عدد مخلوط و 3عبارت تفریق عدد مخلوط بنویسید.
 3. فردا از درس اول تا آخر درس 5 آزمون اجتماعی.
یکشنبه                                                    مورخ 96/07/30
 1. ریاضی صفحه ی 30 و 31 حل شود.
 2. کتاب کار ریاضی صفحه ی 25 و 26 و 28 و 29 حل شود .
 3. فارسی از درس چهارم 50 لغت مهم بنویسید.
 
 شنبه                                                         مورخ 96/07/29
 1. ریاضی : صفحه ی 28و29 حل شود.
 2. فارسی : کتاب نگارش فارسی تمرینات درس سوم حل شود.
 3. از درس چهارم 5 کلمه بنویسید و برای هر کلمه 2 کلمه ی هم خانواده بنویسید.
 چهارشنبه                                                    مورخ 96/07/26
 1. پیک آدینه حل شود . 
 2. به سوالات دفتر ریاضی پاسخ دهید .
 3. روز شنبه آزمون هدیه ها از درس 1 تا آخر درس سوم 
 4. از درس سوم فارسی با کلمه همراه با معنی نوشته شود.
 دوشنبه                                                         مورخ 96/07/24
 1.  ریاضی صفحه ی 24و 25 حل شود .
 2. اجتماعی پرسیده می شود و به علت اردوی روز یکشنبه تدریس هم خواهیم داشت .
 3. به سئوالات درس تفکر و پژوهش هم پاسخ دهید . 
 
 
یکشنبه                                                         مورخ 96/07/23
 1. آزمون ریاضی از صفحه 2 تا آخر صفحه 21 
 2. 20 سوال ریاضی در دفتر مشق نوشته شود.
اردوی پارک ژوراسیک 
 
 
شنبه                                                                           مورخ 96/07/22
 1. روز دوشنبه از صفحه 2 کتاب ریاضی تا آخر صفحه 21 آزمون گرفته خواهد شد .
 2. ریاضی کتاب کار صفحات 20تا 23 حل شود .
 3. کتاب نگارش فارسی تمرینات درس دوم کامل شود.