آدرس تلگرام اختصاصی
 
golbargsheshom@
 
برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تولد های 96
 
تکالیف
 
تکلیف
دوشنبه                                                              97/08/21
 
ارزیابی کتاب علوم از صفحه ی 8 تا آخر صفحه ی 44
 
 
یکشنبه                                                              97/08/20
ریاضی : تمرینات صفحه ی 46 و 47 حل شود .
صفحات 25 تا 28 کتاب نگارش حل شود .
 
شنبه                                                                 97/08/19
ریاضی صفحه ی 45 حل شود .
از صفحه 34 کتاب فارسی 1 بار بنویسید و نقطه ی کلمات را نگذارید .