دبستان دخترانه گلبرگ
 
مراسمات  
 
مسابقات حلقه زنی و دارت
 
 
بزرگداشت 22 بهمن ماه
 
 نقاشی همگانی