دبستان دخترانه گلبرگ
 
درج مطلب  
 
 
پایه نام معلم  
first 1 عاطفه ظریفیان گرامر صفحات 30 تا 33 حل شود.
FC1 حواصلی کتاب کار صفحه ی 33
FM1 زهرا چشمه  
FR1 زهرارفیعانی ترک های شماره ی 30 و 31 CD را گوش بدهید .
FM2 ساناز رضاقلی کتاب کار صفحات 40 و 41
family s مریم توکلی صفحات 29 و 30 و 31 و 31
  بهاره خیری کتاب کار صفحات 32 و 33
 
چهارشنبه                                                                      96/09/08
 
 
 
 
پایه نام معلم  
first 1 عاطفه ظریفیان  
FC1 سعیده مشهدی
جلسه آینده امتحان فاینال کتاب کار صفحه ی 32
کتاب دانش آموز ( WRITING ) صفحه ی 32 کتاب انجام شود . در برگه
FM1 زهرا چشمه جلسه بعد امتحان فاینال
FR1 زهرارفیعانی  
FM2 ساناز رضاقلی  
family s مریم توکلی  
  بهاره خیری  
 
 
چهارشنبه                                                                      96/09/01
پایه نام معلم تکالیف
first 1
 
عاطفه ظریفیان  
FC1 سعیده مشهدی
کتاب کار صفحه ی 28 تا 31
FM1 زهرا چشمه 
 
 
FR1 زهرارفیعانی سرمشق های A-H نوشته شود. کاردستی هایشان جلسه ی دیگر به همراه داشته باشند .
FM2 ساناز رضاقلی  
family s مریم توکلی  
  بهاره خیری
وسایل کاردستی تهیه شود.
(مقوا رنگی ، چسب ، قیچی ، پرگار )
 
 
 
دوشنبه                                                                          9 96/08/2
 
پایه نام معلم
 
تکالیف
 
first 1 عاطفه ظریفیان
وسایل کاردستی آورده شود . ( 6 کاغذ رنگی ، قیچی و چسب )
از این حروف یک خط نوشته شود.  A, B , C , D , E , F
FC1 سعیده مشهدی کتاب کار صفحات 25و26و27 بعد از خواندن کتاب انجام شود . کتاب ویدئو نیز بعد از دیدن فیلم انجام شود.
FM1 زهرا چشمه  کتاب کار صفحات 34و 35 انجام شود .
FR1 زهرارفیعانی وسایل کاردستی آورده شود و سرمشق های داده شده انجام شوذ.
FM2 ساناز رضاقلی کتاب کار صفحات 37و38و39 انجام شود .
family s مریم توکلی  
 
 
 
چهارشنبه                                                                        96/08/24
 
پایه نام معلم تکالیف
packets1 آیلار افروزیان  کار دستی درس 3 انجام شود .
FC1 سعیده مشهدی listening صفحه ی 33 انجام شود، پرسش کلاسی از درس 3
FM1 زهرا چشمه  کتاب کار صفحات 32و33
FR1  زهرارفیعانی  
FM2 ساناز رضاقلی کتاب کار صفحات 34و35 و36
family s مریم توکلی  
 
دوشنبه                                                                           96/08/22
پایه نام معلم تکالیف
packets1 آیلار افروزیان تمام تمرین های مربوط به درس 3 را در کتاب کار کامل کنید .
FC1 سعیده مشهدی
کتاب کار تا پایان صفحه ی 24 تمرین 3صفحه ی 33 قسمت aو b در برگه آ4
 
FM1 زهرا چشمه  کتاب کار صفحات 30و 31
FR1  زهرارفیعانی وسایل کاردستی ( کاغذ بنفش ، زرد ،قرمز و آبی و نارنجی به همراه چسب و قیچی)
FM2 ساناز رضاقلی کتاب کار 32 و 33
family s مریم توکلی کتاب کار صفحه ی 23و24
چهارشنبه                                                                        96/08/17
پایه نام معلم تکالیف
packets1 آیلار افروزیان کتاب کار صفحه ی 20و21و22
FC1 سعیده مشهدی کتاب کار صفحات 20و 21
FM1 زهرا چشمه  کتاب کار صفحات 29و28
FR1  زهرارفیعانی  
FM2 ساناز رضاقلی کتاب کار صفحات 28و29
family s مریم توکلی  
 
 
دوشنبه                                                                    96/08/15
 
پایه نام معلم تکالیف
packets1 آیلار افروزیان دو صفحه ی اول درس 3
FC1 سعیده مشهدی کتاب کار صفحات 17 و 18 و 19
FM1 زهرا چشمه  کتاب کار صفحه ی 24 و 25 و 26 و 27
FR1  زهرارفیعانی  
FM2 ساناز رضاقلی کتاب کار صفحه های 30و 31
family s مریم توکلی  
 
 
چهارشنبه                                                                  96/08/10
پایه نام معلم تکالیف
packets1 آیلار افروزیان صفحات 7و8و9 کتاب کار
FC1 سعیده مشهدی صفحات 5و6و7 کتاب کار
FM1 زهرا چشمه  صفحه های 10و 11 
FR1  زهرارفیعانی صفحه های 6و7
FM2 ساناز رضاقلی صفحه های 12و13
family s مریم توکلی صفحه های 12و13و14
 
 
 
 
دوشنبه                                                                        96/08/08
 
پایه نام معلم تکالیف
packets1 آیلار افروزیان  
FC1 سعیده مشهدی کتاب کار صفحات 13 و 14 و 15 انجام شود . در اینتر نت راجع به یک کشور خارجی سرچ کنید نام 5 شهر معروف آن به همراه 2 شخصیت معروف را در برگه ی آ4 بنویسید.
FM1 زهرا چشمه   
FR1  زهرارفیعانی  
FM2 ساناز رضاقلی  
family s مریم توکلی  
 
چهارشنبه                                                                        96/08/03
پایه نام معلم تکالیف
packets1 آیلار افروزیان کتاب کار صفحه ی 10و11و12و13
FC1 سعیده مشهدی
کتاب کار صفحه ی 12 
کتاب دانش آموز صفحه ی 19
FM1 زهرا چشمه  کتاب کار صفحات17و18و19
FR1  زهرارفیعانی  
FM2 ساناز رضاقلی کتاب کار صفحات 21و22و23و24
family s مریم توکلی کتاب کار صفحه ی 18و19
دوشنبه                                                                        96/08/01
پایه نام معلم تکالیف
packets1 آیلار افروزیان  
FC1 سعیده مشهدی کتاب کار صفحات 8 تا 11 در برگه A4 برای یک گروه چند نفره یک دختر و یک پسر تصویر پرچم ا از صفحه ی 16 کتاب بکشند و دو جمله درباره کشور و ملیت بنویسند.
FM1 زهرا چشمه  کتاب کار صفحات 14و15و16 
FR1  زهرارفیعانی  
FM2 ساناز رضاقلی کتاب کار صفحات 18و19و20
family s مریم توکلی کتاب کار 16-17
 
 
چهارشنبه                                                                    96/07/27
 
پایه نام معلم تکالیف
packets1 آیلار افروزیان به cd (قسمت 1 ) گوش دهید .
FC1 سعیده مشهدی کتاب درسی : متن نوشتن در صفحه ی 14 تمرین دوم در اینترنت سرچ کنید و یک پاراگراف بنویسید.
FM1 زهرا چشمه  کتاب کار صفحه ی 12و13
FR1  زهرارفیعانی  
FM2 ساناز رضاقلی کتاب کار صفحه های 14و15و16و17
family s مریم توکلی یک صفحه در دفتر
 
 
دوشنبه                                                                        96/07/24
پایه نام معلم تکالیف
packets1 آیلار افروزیان صفحات 7و8و9 کتاب کار
FC1 سعیده مشهدی صفحات 5و6و7 کتاب کار
FM1 زهرا چشمه  صفحه های 10و 11 
FR1  زهرارفیعانی صفحه های 6و7
FM2 ساناز رضاقلی صفحه های 12و13
family s مریم توکلی صفحه های 12و13و14