درج مطلب
 
دوشنبه                                                                      98/09/18
 
پایه نام معلم  
BIG FUN 1  خانم اسماعیلی  صفحه ی 31 و 32 کتاب کار حل شود .  تمرین show time  و درس اول و لغات 
BIG FUN 2 خانم رواجی  تمرین  final  صفحه ی 26 درس داده شد . برای جلسه ی بعد یک عکس از اعضای خانواده 
BIG FUN 2 خانم طیبی   آمادگی برای final  - حفظ story , songs
BIG FUN 3 خانم حبیبی  امتحان شفاهی - (final و show time)
big engilish 
starter
خانم قنبری  آمادگی برای showtime , final  و تمرین song s
big engilish 1
خانم کرامتی  درس جدید داده شده ( لباس چه چیز هایی می پوشیم ؟) 
big engilish 2 خانم خراسانی  تمرین  show time  و آمادکی برای  final 
big engilish 3
خانم دانش نژاد کار کردن show time و final                                            
 
 
 
 
 
 
     
 
 
نقشه سایت