آزمون آنلاین (2) اردیبهشت ماه 95 / پایه دوم  

آزمون پایه دوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /آذرماه پایه سوم  

پایه سوم ( بخوانیم و بنویسیم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /آذرماه پایه دوم  

آزمون پایه دوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

     
 
 
آزمون آنلاین (3) /آذرماه پایه ششم  

آزمون پایه ششم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 20 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (3) /آذرماه پایه پنجم  

آزمون پایه پنجم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 20 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (3) / آذرماه پایه چهارم  

آزمون پایه چهارم ( مطالعات اجتماعی)

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (3) /آذرماه پایه سوم  

آزمون پایه سوم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (3) / آذرماه پایه دوم  

آزمون پایه دوم ( هدیه های آسمانی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
 
آزمون آنلاین (1)/دی ماه پایه ششم  

آزمون آنلاین پایه ششم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1)/دی ماه پایه پنجم  

آزمون آنلاین پایه پنجم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1)/دی ماه پایه چهارم  

آزمون آنلاین پایه چهارم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1)/دی ماه پایه سوم  

آزمون آنلاین پایه سوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1)/دی ماه پایه دوم  

آزمون آنلاین پایه دوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

     
 
 
آزمون آنلاین (2) /دی ماه پایه ششم  

آزمون پایه ششم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /دی ماه پایه پنجم  

آزمون پایه پنجم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /دی ماه پایه چهارم  

آزمون پایه چهارم (علوم)

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /دی ماه پایه سوم  

آزمون پایه سوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /دی ماه پایه دوم  

آزمون پایه دوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
 
آزمون آنلاین (1) /بهمن ماه پایه ششم  

پایه ششم (ریاضی)

مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) /بهمن ماه پایه پنجم  

پایه پنجم ( اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) /بهمن ماه پایه چهارم  

پایه چهارم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) /بهمن ماه پایه سوم  

پایه سوم ( بخوانیم و بنویسیم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) /بهمن ماه پایه دوم  

پایه دوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
 
آزمون آنلاین (2) /بهمن ماه پایه ششم  

پایه ششم (علوم)

مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /بهمن ماه پایه پنجم   

پایه پنجم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /بهمن ماه پایه چهارم   

پایه چهارم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /بهمن ماه پایه سوم   

پایه سوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /بهمن ماه پایه دوم   

آزمون پایه دوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
 
آزمون آنلاین (1) /اسفند ماه پایه ششم   

آزمون پایه ششم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد .
 

     
 
آزمون آنلاین (1) / اسفند ماه پایه پنجم   

آزمون پایه پنجم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) /اسفندماه پایه چهارم   

آزمون پایه چهارم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) / اسفند ماه پایه سوم   

آزمون پایه سوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) /اسفند ماه پایه دوم   

پایه دوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

     
 
 
آزمون آنلاین (2) اسفندماه 94/پایه ششم  

آزمون پایه ششم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) اسفندماه 94/پایه پنجم  

آزمون پایه پنجم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) اسفندماه 94/پایه چهارم  

آزمون پایه چهارم (علوم)

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) اسفندماه 94/پایه سوم  

آزمون پایه سوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) اسفند ماه 94 /پایه دوم  

پایه دوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
 
آزمون آنلاین (1) فروردین ماه 95 /پایه ششم  

آزمون پایه ششم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) فروردین ماه 95 /پایه پنجم  

آزمون پایه پنجم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) فروردین ماه 95 /پایه چهارم  

آزمون پایه چهارم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) فروردین ماه 95 /پایه سوم  

آزمون پایه سوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) فروردین ماه 95 /پایه دوم  

آزمون پایه دوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
 
 
     
 
آزمون آنلاین (1) اردیبهشت 95 /پایه ششم   

آزمون پایه ششم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) اردیبهشت 95 /پایه پنجم   

آزمون پایه پنجم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) اردیبهشت 95 /پایه چهارم   

آزمون پایه چهارم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) اردیبهشت 95 / پایه سوم   

آزمون پایه سوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین/ آبان ماه ( پایه ششم )  

پایه ششم (ریاضی)


     
 
آزمون آنلاین/ آبان ماه ( پایه پنجم )  

پایه پنجم ( ریاضی )


     
 
آزمون آنلاین / آبان ماه ( پایه چهارم )  

پایه چهارم ( ریاضی )


     
 
آزمون آنلاین / آبان ماه ( پایه سوم )  

پایه سوم ( درس علوم )


     
 
آزمون آنلاین/آبان ماه ( پایه دوم )   

پایه دوم ( ریاضی )


     
 
 
آزمون آنلاین(1)/آذرماه پایه ششم (علوم)  

پایه ششم (علوم)

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1)/آذرماه پایه پنجم (علوم)  

پایه پنجم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین(1)/آذر ماه پایه چهارم (علوم)  

آزمون پایه چهارم (علوم)

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1) اردیبهشت 95 /پایه دوم   

آزمون پایه دوم ( هدیه های آسمانی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
 
آزمون آنلاین(1)/آذر ماه پایه سوم (ریاضی)  

پایه سوم ( درس ریاضی )

مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (1)/آذر ماه پایه دوم  

پایه دوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه

     
 
آزمون آنلاین (2) اردیبهشت ماه 95/ پایه ششم  

آزمون پایه ششم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) اردیبهشت 95 /پایه پنجم  

آزمون پایه پنجم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
 
آزمون آنلاین (2) اردیبهشت ماه 95 / پایه چهارم  

آزمون پایه چهارم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) اردیبهشت 95 / پایه سوم  

آزمون پایه سوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2)/آذر ماه پایه ششم  

آزمون پایه ششم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2) /آذرماه پایه پنجم  

آزمون پایه پنجم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

     
 
آزمون آنلاین (2)/آذر ماه پایه چهارم  

آزمون پایه چهارم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .