برترین های انضباطی های 96 
 
فضا ها و امکانات
برای مشاهده ی فضاها ی دبستان گلبرگ روی عکس کلیک کنید .
 
 
تصویر گردان
 
تکالیف
 
آزمون آنلاین (2) اردیبهشت ماه 95 / پایه دوم

آزمون پایه دوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /آذرماه پایه سوم

پایه سوم ( بخوانیم و بنویسیم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /آذرماه پایه دوم

آزمون پایه دوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

 
 
آزمون آنلاین (3) /آذرماه پایه ششم

آزمون پایه ششم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 20 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (3) /آذرماه پایه پنجم

آزمون پایه پنجم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 20 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (3) / آذرماه پایه چهارم

آزمون پایه چهارم ( مطالعات اجتماعی)

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (3) /آذرماه پایه سوم

آزمون پایه سوم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (3) / آذرماه پایه دوم

آزمون پایه دوم ( هدیه های آسمانی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
 
آزمون آنلاین (1)/دی ماه پایه ششم

آزمون آنلاین پایه ششم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1)/دی ماه پایه پنجم

آزمون آنلاین پایه پنجم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1)/دی ماه پایه چهارم

آزمون آنلاین پایه چهارم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1)/دی ماه پایه سوم

آزمون آنلاین پایه سوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1)/دی ماه پایه دوم

آزمون آنلاین پایه دوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

 
 
آزمون آنلاین (2) /دی ماه پایه ششم

آزمون پایه ششم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /دی ماه پایه پنجم

آزمون پایه پنجم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /دی ماه پایه چهارم

آزمون پایه چهارم (علوم)

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /دی ماه پایه سوم

آزمون پایه سوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /دی ماه پایه دوم

آزمون پایه دوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
 
آزمون آنلاین (1) /بهمن ماه پایه ششم

پایه ششم (ریاضی)

مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) /بهمن ماه پایه پنجم

پایه پنجم ( اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) /بهمن ماه پایه چهارم

پایه چهارم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) /بهمن ماه پایه سوم

پایه سوم ( بخوانیم و بنویسیم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) /بهمن ماه پایه دوم

پایه دوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
 
آزمون آنلاین (2) /بهمن ماه پایه ششم

پایه ششم (علوم)

مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /بهمن ماه پایه پنجم 

پایه پنجم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /بهمن ماه پایه چهارم 

پایه چهارم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /بهمن ماه پایه سوم 

پایه سوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /بهمن ماه پایه دوم 

آزمون پایه دوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
 
آزمون آنلاین (1) /اسفند ماه پایه ششم 

آزمون پایه ششم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد .
 

 
آزمون آنلاین (1) / اسفند ماه پایه پنجم 

آزمون پایه پنجم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) /اسفندماه پایه چهارم 

آزمون پایه چهارم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) / اسفند ماه پایه سوم 

آزمون پایه سوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) /اسفند ماه پایه دوم 

پایه دوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

 
 
آزمون آنلاین (2) اسفندماه 94/پایه ششم

آزمون پایه ششم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) اسفندماه 94/پایه پنجم

آزمون پایه پنجم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) اسفندماه 94/پایه چهارم

آزمون پایه چهارم (علوم)

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) اسفندماه 94/پایه سوم

آزمون پایه سوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) اسفند ماه 94 /پایه دوم

پایه دوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
 
آزمون آنلاین (1) فروردین ماه 95 /پایه ششم

آزمون پایه ششم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) فروردین ماه 95 /پایه پنجم

آزمون پایه پنجم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) فروردین ماه 95 /پایه چهارم

آزمون پایه چهارم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) فروردین ماه 95 /پایه سوم

آزمون پایه سوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) فروردین ماه 95 /پایه دوم

آزمون پایه دوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
 
 
آزمون آنلاین (1) اردیبهشت 95 /پایه ششم 

آزمون پایه ششم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) اردیبهشت 95 /پایه پنجم 

آزمون پایه پنجم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) اردیبهشت 95 /پایه چهارم 

آزمون پایه چهارم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) اردیبهشت 95 / پایه سوم 

آزمون پایه سوم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین/ آبان ماه ( پایه ششم )

پایه ششم (ریاضی)


 
آزمون آنلاین/ آبان ماه ( پایه پنجم )

پایه پنجم ( ریاضی )


 
آزمون آنلاین / آبان ماه ( پایه چهارم )

پایه چهارم ( ریاضی )


 
آزمون آنلاین / آبان ماه ( پایه سوم )

پایه سوم ( درس علوم )


 
آزمون آنلاین/آبان ماه ( پایه دوم ) 

پایه دوم ( ریاضی )


 
 
آزمون آنلاین(1)/آذرماه پایه ششم (علوم)

پایه ششم (علوم)

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1)/آذرماه پایه پنجم (علوم)

پایه پنجم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین(1)/آذر ماه پایه چهارم (علوم)

آزمون پایه چهارم (علوم)

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1) اردیبهشت 95 /پایه دوم 

آزمون پایه دوم ( هدیه های آسمانی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
 
آزمون آنلاین(1)/آذر ماه پایه سوم (ریاضی)

پایه سوم ( درس ریاضی )

مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (1)/آذر ماه پایه دوم

پایه دوم ( علوم )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه

 
آزمون آنلاین (2) اردیبهشت ماه 95/ پایه ششم

آزمون پایه ششم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) اردیبهشت 95 /پایه پنجم

آزمون پایه پنجم ( علوم )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
 
آزمون آنلاین (2) اردیبهشت ماه 95 / پایه چهارم

آزمون پایه چهارم ( مطالعات اجتماعی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) اردیبهشت 95 / پایه سوم

آزمون پایه سوم ( ریاضی )

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2)/آذر ماه پایه ششم

آزمون پایه ششم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2) /آذرماه پایه پنجم

آزمون پایه پنجم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .

 
آزمون آنلاین (2)/آذر ماه پایه چهارم

آزمون پایه چهارم ( فارسی )

مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد .