آغاز سال تحصیلی برای هر دانش آموزی می تواند شروعی دوباره باشد . به طوری که با توجه به تجربیات سالهای قبل ، امسال را موفق تر قدم بردارد .
اما لازمه موفقیت بیشتر ایجاد تغییرات اساسی در برخی از امورات تحصیلی است .
از جمله مسائل انضباتی :
مسائل آموزشی
مسائل روانی
از عوامل موفقیت تحصیلی دانش آموزان در امور تحصیلی :
- به موقع بیدار شدن و صرف صبحانه
- رسیدگی به وضعیت ظاهری هنگام خروج از منزل
- ترک منزل در وقت معین با توجه به مسافت
- نظارت بر چگونگی انجام تکالیف
- ایجاد شرایط فیزیکی مناسب جهت مطالعه
- گسترش فضای مثبت نگری
- حفظ و ایجاد انگیزه در طول سال
- کمک به تمرکز بیشتر هنگام مطالعه
- خواب مناسببا رعایت ساعت خواب
- فراهم کردن زمینه های تفریح مناسب
                                       
                            
                                       ارائه ی مطلب از سرکار خانم نصیر پور
                                                   مشاور مدرسه