گذزی کوتاه بر بیست سال سابقه به روایت تصویر  
     
 
 
دبستان و پیش دبستان تمام هوشمند گلبرگ
 
پیش دبستانی و دبستان تمام هوشمند گلبرگ با بیش از بیست سال سابقه آموزشی در راستای تربیت دخترانی هوشمند و توانا در همه زمینه های فردی و اجتماعی میکوشد.
و همواره تلاش میکنیم تا دخترانمان آگاه به مسائل روز و توانا نسبت به تکنولوژی های عصر خود باشند .
میکوشیم با توجه به اهمیت دوره ابتدایی به  عنوان مهم ترین دوره در سال های تحصیل کودکانی تربیت کنیم که
عهده دار  نقش های اساسی جامعه  در آینده باشند .
آموزش نقش پذیری . قانون پذیری و هنجار پذیری در راستای تربیت شهروندانی قانون مدار  .
آموزش کامپیوتر با هدف تریبت دخترانی آشنا به تکنولوژی
آموزش شنا به عنوان یکی از ورزش های نشاط آور در این سن و آموزش زبان انگلیسی  به صورت حرفه ای با دبیران مجرب . یکی از آموزش های اساسی این مجموعه می باشد.