دبستان دخترانه گلبرگ
 
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟