درج مطلب
 

فصل ششم   (مقررات انضباطی دانش آموزان) خلاصه مواد 68تا 85

            آئین نامه اجرایی مدارس

 

1.در ساعات کار مدرسه ، حضور مستمر و به موقع داشته باشم و بدون اجازه مسئولین مدرسه هرگز از مدرسه خارج نشوم ( خروج از مدرسه به هر دلیل اعم  بیماری و کارهای ضروری با حضور اولیا ی دانش آموز در مدرسه و ارائه دلیل موجه و کافی ، مقدور بوده و در غیر اینصورت ممنوع می باشد.)
2. حضور مستمر ، به موقع  و فعال در کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه به طور رسمی دایر است. ( ورود به کلاس درس قبل از ورود دبیر و خروج از آن با مجوز دبیر خواهد بود.)
3.با توجه به تاثیر منفی غیبت  در روند آموزشی و تحصیلی ، از هرگونه تاخیر غیر موجه و غیبت غیر موجه خودداری نمایم. و در صورت غیبت ، ظرف مدت 48 ساعت و با حضور ولی و ارائه مدرک و دلیل کافی نسبت به موجه نمودن غیبت اقدام نمایم.
4. هنگام برگزاری مراسم آغازین ، به آیات قرآن و سخنان مسئولین مدرسه به دقت گوشفرا داده و با دیگر دوستانم صحبت نکنم

 

5. در برابر تمامی کارکنان مدرسه ، مودبانه ، با دقت و  احترام رفتار کنم. بادوستان وهمکلاسی هایم ،متانت  وادب در کلام را رعایت نمایم .   
6.در هر شرایطی ، نسبت به سایر دانش آموزان ، با احترام و مودبانه رفتار نمایم و از بکاربردن کلمات زشت و بی ادبانه خودداری نمایم.
7. هرگز به اموال دوستانم  دست نزده و با اعتقاد به اینکه درگیری منجر به وارد آمدن آسیب به دانش آموز دیگر می شود، از هر گونه درگیری با دانش آموز دیگر  خودداری نمایم ودر صورت بروز مشکل با دانش آموز دیگر ، موضوع را از طریق مسئولین مدرسه پیگیری نمایم.

 

8. از هرگونه بی نظمی و یا اتلاف وقت و برهم زدن تمرکز سایر دانش آموزان در هنگام فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاس درس پرهیز نمایم وبه مدیریت زمان توجه داشته باشم.
9. به فعالیت های مرتبط با اهداف آموزشی وپرورشی  دقت لازم داشته باشم  و همیشه آماده برای آموختن در مدرسه حضور یابم ( مطالعه دقیق دروس ) و کتب و لوازم آموزشی را برای این کار به همراه داشته باشم.
10. تمامی تکالیفی را  که دبیران برایم  تعیین می کنند ، با دقت و  به موقع انجام دهم.
11. آمادگی لازم برای پاسخگویی به ارزشیابی های مستمر مانند پرسشهای کلاسی و آزمونهای تعیین شده در پایان ترم داشته باشم.
12. در صورت بروز هر گونه اشکال آموزشی بصورت منظم و بدون جنجال ، موضوع را از طریق مسئولین مدرسه پیگیری نمایم.
 
 

 

 
     
 
 
نقشه سایت